wróć na stronę główną UPJPII
o. dr hab. Tomasz Gałuszka OP
Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego - adiunkt z habilitacją 
E-mail:
tomasz.galuszka@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Historii Starożytnej i Średniowiecznej 

Curriculum Vitae

 • 2017 - wicedyrektor Instytutu Historii UPJPII
 • 2016 - visiting scholar University of California (Berkeley)
 • 2016 - Laureat II nagrody "Studiów Źródłoznawczych" (IH PAN) im. prof. S. K. Kuczyńskiego
 • 2013 - Sekretarz naukowy Międzynarodowej Komisji Historii i Studiów nad Chrześcijaństwem (Polska Akademia Umiejętności)
 • 2012 - Zastępca redaktora naczelnego Folia Historica Cracoviensia
 • 2012 - Dyrektor Dominikańskiego Instytutu Historycznego
 • 2012 - Adiunkt w Katedrze Historii Średniowiecza UPJP II
 • 2012 - Laureat głównej nagrody "Studiów Źródłoznawczych" (IH PAN) im. prof. S. K. Kuczyńskiego
 • 2010 - Asystent w Katedrze Historii Średniowiecza UPJP II
 • 2009 - Ukończenie 4-letnich studiów doktoranckich i promocja doktorska na Wydziale Historycznym UJ
 • 2009 - Wykładowca Kolegium Teologiczno-Filozoficznego OO. Dominikanów w Krakowie
 • 2007 - Członek międzynarodowego projektu naukowo-wydawniczego „La Bible en ses traditions” pod auspicjami École biblique et archéologique française de Jérusalem.
 • 2006 - p.o. archiwisty Polskiej Prowincji Dominikanów
 • 2004 - Ukończenie studiów i obrona pracy magisterskiej na Wydziale Teologicznym UJPJ II
 • 1999 - Stypendium naukowe KUL
 • 1998 - Stypendysta University of London

Dorobek naukowy

Monografie:

 •      [szukaj w bibliotece] Super Psalmum XXIII : badania nad Biblią w XIII wieku, Kraków: Homini 2005
 •      [szukaj w bibliotece] Tomasza z Akwinu Lectura super Matheum cap. I-II : studium historyczno-krytyczne i edycja tekstu, Kraków: Esprit 2011
 •      [szukaj w bibliotece] Historicus Polonus-Hungarus : księga pamiątkowa ofiarowana Ojcu Józefowi Puciłowskiemu OP w siedemdziesiątą rocznicę urodzin = Historicus Polonus-Hungarus : emlékkönyv Puciłowski Józef Atya tiszteletére hetvenedik születésnapja alkakmából, Kraków: Esprit 2010
 •      [szukaj w bibliotece] Dominikanie o Prawdzie: studia interdyscyplinarne, Poznań: W Drodze 2010
 •      [szukaj w bibliotece] Mendykanci w średniowieczym Krakowie, Kraków: Esprit 2008
 •      [szukaj w bibliotece] Życie i cuda Św. Jacka 1257-2007, Kraków: Esprit 2007
 •      [szukaj w bibliotece] Inter oeconomiam celestem et terrenam. Mendykanci i zagadnienia ekonomiczne, Kraków: Esprit 2011
 • Ecclesia semper reformanda. Kryzysy i reformy średniowiecznego Kościoła, Kraków: Societas Vistulana 2013
 •      [szukaj w bibliotece] Amicis egregius fratrum ordinis praedicatorum. Medal św. Jacka dla prof. Jerzego Kłoczowskiego, Kraków: Esprit 2014
 • Henry Harrer`s „Tractatus contra beghardos”. The Dominicans and Early 14th Century Heresy in Lesser Poland, Kraków: Esprit 2015
 •      [szukaj w bibliotece] Dominikanie w czasach krucjat, katedr i herezji, : Fundacja ,,Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii"/Teofil/ W drodze 2016
 • Proces beginek świdnickich w 1332 roku. Studia historyczne i edycja łacińsko-polska, Lublin: KUL 2017
 •      [szukaj w bibliotece] Odnowa w łasce, : Esprit 2018
 •      [szukaj w bibliotece] FRATRES APUD SANCTAM CRUCEM. Z BADAŃ NAD DZIEJAMI DOMINIKANÓW W BRZEGU, : INSTYTUT HISTORII UAM 2018

Artykuły Książkowe:

 • Z warsztatu inkwizytora : obraz heretyka w świetle "Glossa Ordinaria super Osee contra haereticos" (ADK R.XV.14) [w:] Paweł Kras [red.], Inkwizycja papieska w Europie Środkowo -Wschodniej, Kraków: Esprit 2010, s. 269-291.
 • „Sensus historicus”. Z zagadnień hermeneutyki biblijnej św. Tomasza z Akwinu [w:] Tomasz Gałuszka [red.], Historicus Polonus-Hungarus : księga pamiątkowa ofiarowana Ojcu Józefowi Puciłowskiemu OP w siedemdziesiątą rocznicę urodzin = Historicus Polonus-Hungarus : emlékkönyv Puciłowski Józef Atya tiszteletére hetvenedik születésnapja alkakmából, Kraków: Esprit 2010, s. 173-181.
 • Nieznany spór z ok. 1500 roku pomiędzy krakowskimi mendykantami : przyczynek do badań nad stosunkami międzyzakonnymi w okresie średniowiecza [w:] Krzysztof Ożóg, Tomasz Gałuszka, Anna Zajchowska [red.], Mendykanci w średniowiecznym Krakowie, Kraków: Esprit 2008, s. 467-483.
 • Nota do artykułu Reginalda Loenertza [w:] Maciej Zdanek [red.], Święty Jacek Odrowąż. Studia i źródła, Kraków: Esprit 2007, s. 69-79.
 • Dominikański dworek koło kościoła św. Idziego w Krakowie i jego dzierżawcy w latach 1595-1672 [w:] Marek Miławicki, Anna Markiewicz [red.], Dominikanie na ziemiach polskich w epoce nowozytnej, Kraków: Esprit 2009, s. 153-169.
 • Ekonomia w małej wspólnocie zakonnej. Dominikanie w Opatowcu w latach 1283-1526 [w:] Wiesław Długokęcki, Tomasz gałuszka, Rafał Kubicki, Anna Zajchowska [red.], Inter oeconomim celestem et terrenam. mendykanci i zagadnienia ekonomiczne, Kraków: Esprit 2011, s. 433-455.
 • [tłum.] Florent Cyngler Bibliografia komentowana wybranych zagranicznych studiów nt. mendykantów w perspektywie zagadnien ekonomicznych [w:] Inter Oeconomiam celestem et terrenam. Mendykanci a zagadnienia ekonomiczne, Kraków: Esprit 2011 17-35
 • [tłum.] Lektor Stanisław Życie i cuda świętego Jacka z Zakonu Braci Kaznodziejów [w:] Święty Jacek Odrowąż. Studia i Źróła, Kraków: Esprit 2007 101-157
 • Harrer (Havrer) Henryk [w:] [red.], Encyklopedia Filozofii Polskiej, Lublin: 2011, s. 475-476.
 • Hayn Maciej [w:] [red.], Encyklopedia Filozofii Polskiej, Lublin: 2011, s. 478-479.
 • Nowe badania nad średniowiecznymi nagrobkami w klasztorze dominikanów krakowskich [w:] A. Markiwicz, M. Walczak, M. Szyma [red.], Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, Kraków: Esprit 2013, s. 423-443.
 • Occultae partes praedicationis. Wizerunek złego kaznodziei w świetle De eruditione praedicatorum Humberta z Romans [w:] K. Bracha [red.], Kaznodziejstwo średniowieczne. Teksty, atrybucje, audytorium, Warszawa: 2014, s. 223-233.
 • W sprawie datacji i edycji fragmentu akt kapituły prowincjalnej dominikanów polskich ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (I F 640) [w:] S. Gawlas [red.], Ecclesia – societas – fontem. Studia z dziejów średniowiecza, Warszawa: 2014, s. 1-10.
 • Kryzys w diecezji krakowskiej w pierwszej połowie XIV wieku? Z badań nad Tractatus contra beghardos Henryka Harrera [w:] T. Gałuszka, G. Ryś, T. Graff [red.], Ecclesia semper reformanda. Kryzysy i reformy średniowiecznego Kościoła, Kraków: 2013, s. 285-300.
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Magia jako factum haereticale: wokół bulli Jana XXII [w:] Przegląd Historyczny, 2 2006, s. 221-240.
 • "Krakowskie" bulle rekomendacyjne Grzegorza IX a początki dominikanów polskich [współatorstwo w:] Studia Źródłoznawcze, 44 2006 49-65
 • Kara więzienia w późnośredniowiecznej polityce penitencjarnej dominikanów polskich [w:] Kwartalnik Historyczny, 117 2010, s. 65-79.
 • Dominikanie w Krakowie czy w Opatowcu?: w poszukiwaniu pierwszego Bractwa Różańcowego w średniowiecznej Małopolsce [w:] Nasza Przeszłość, 113 2010, s. 281-296.
 • W przededniu powstania studium generale. Nowe badania nad czternastowiecznym zachowanym księgozbiorem dominikanów krakowskich [w:] Przegląd Tomistyczny, 16 2010, s. 25-42.
 • Aparat źródłowy w edycjach łacińskich tekstów średniowiecznych. Z prac nad edycjami dzieł św. Tomasza z Akwinu. [w:] Przegląd Tomistyczny, 17 2011, s. 1-10.
 • Liber Constitutionum dominikanów krakowskich z lat 1273-1318. [w:] Studia Źródłoznawcze, 50 2012, s. 1-25.
 • Średniowieczne dominikańskie kazania do dzieci. Wilhelma de Tournai sermones ad pueros. [w:] Roczniki Historyczne, 77 2011, s. 35-51.
 • Krakowscy pobożni laicy czy begardzcy heretycy? Z badań nad czternastowiecznym Tractatus contra beghardos Henryka Harrera. [w:] Folia Historica Cracoviensia, 18 2012, s. 47-73.
 • Szkolnictwo konwentualne i partykularne w strukturach polskiej prowincji dominikanów XIV stulecia. Nowe ujęcie w świetle nowych źródeł [w:] Roczniki Historyczne, 78 2012, s. 191-211.
 • Fragmenty czternastowiecznych akt kapituł prowincjalnych dominikanów polskich w zbiorach Bayerische Staatsbibliothek w Monachium. Kapituła prowincjalna w Opatowcu w 1384 roku [w:] Studia Źródłoznawcze, 51 2012, s. 1-16.
 • Mikołaja Duthorowa OP Error condemnatus ab Ecclesia. Dominikanie polscy wobec herezji i nowych nurtów pobożności w 1. połowie XIV wieku [w:] Kwartalnik Historyczny, 122 2014, s. 100-130.
 • Fragment akt kapituły prowincjalnej dominikanów polskich z 90. lat XIV wieku. Studium historyczne i edycja tekstu [w:] Roczniki Historyczne, 79 2013, s. 90-115.
 • Franciszek i franciszkanie w czternastowiecznym dominikańskim Tractatus contra beghardos Henryka Harrera [w:] Średniowiecze Powszechne i Polskie, 6 (10) 2014, s. 90-110.
 • Dominikanie i spory wokół prawa do słuchania spowiedzi. Recepcja bulli Jana XXII Vas electionis w diecezji gnieźnieńskiej w 1. połowie XIV wieku [w:] Studia Źródłoznawcze, 52 2014, s. 50-75.
 • Podział dominikańskich okręgów klasztornych na Kujawach w XIV wieku. Studium historyczne i edycja tekstu widymatu prowincjała Ludolfa z 1517 roku [w:] Roczniki Historyczne”, 80 2014, s. 67-88.
 • Studium generalne dominikanów polskich w XIV wieku? [w:] „Folia Historia Cracoviensia”, 20 2014, s. 35-65.
 • Kolektor Piotr z Auvergne i plebani versus biskup Jan Grotowic i dominikanie. Studium historyczne instrumentu notarialnego z 1333 roku ze zbiorów Archivio Secreto w Watykanie [w:] „Przegląd Historyczny”, 3 2014, s. 241-264.

Wygłoszone Referaty:

 • Henryka Harrera Tractatus contra beghardos jako odpowiedz na kryzys w diecezji krakowskiej De Ecclesia semper reformanda. Średniowieczna metoda i praktyka w przezwyciężaniu kryzysów. 02 grudzień 2011 Kraków
 • Źródło na nowo odkryte. Henryka Harrera Tractatus contra beghardos IV Kongres mediewistów polskich 20 wrzesień 2011 Poznań
 • Średniowieczne kazania do dzieci. Kaznodziejstwo średniowieczne. Teksty, atrybucje, audytorium. Polska na tle Europejskim 19 listopad 2011 Warszawa
 • Liber Constitutionum dominikanów krakowskich (ADK Kr XIII 21) Źródła do dziejów dominikanów polskich. 29 listopad 2011 Kraków
 • Warsztat inkwizytora - Glossa Ordinaria super prophetas contra hereticos (Rps R XV 14 Archiwum oo. Dominikanów w Krakowie) Inkwizycja papieska w średniowiecznej Polsce – osiągnięcia i perspektywy badawcze 27 listopad 2008 Lublin
 • Ekonomia w małej wspólnocie zakonnej. Dominikanie w Opatowcu w latach 1283-1526. Między ekonomią niebiańską a ziemską. Zakonu żebracze w Europie Środkowej a zagadnienia ekonomiczne 02 marzec 2010 Gdańsk
 • Nieznany spór między mendykantami krakowskimi ok. 1500 roku Zakony mendykanckie w średniowiecznej aglomeracji Krakowa 19 październik 2007 Kraków
 • Nowe badania nad gotyckimi płytami nagrobnymi w klasztorze Dominikanów w Krakowie. Kościół i klasztor Świętej Trójcy w Krakowie. Architektura – sztuka – archeologia 21 październik 2010 Kraków
 • Metody przygotowania aparatu źródłowego w edycjach średniowiecznych źródeł teoretycznych. Z prac nad edycjami tekstów Tomasza z Akwinu Nauki pomocnicze historii. Teoria i metody badań w dydaktyce 03 grudzień 2010 Kazimierz Dolny
 • Occultae partes veritatis. Kara więzienia u dominkanów polskich w średniowieczu Dominikanie o Prawdzie 06 marzec 2010 Kraków
 • Piękna legenda czy uczona opowieść? Relacja Abrahama Bzowskiego nt. dominikańskich męczenników w Sandomierzu Męczennicy Miasta Sandomierza 04 czerwiec 2010 Sandomierz
 • Nowe badania nad XIV-wiecznym księgozbiorem dominikanów krakowskich Biblioteki zakonne wczoraj i dziś Co kryją klasztorne księgozbiory? 24 listopad 2009 Kraków
 • Krakowscy pobożni laicy czy begardzcy heretycy? Z badań nad czternastowiecznym Tractatus contra beghardos Henryka Harrera. Inkvizice, hereze a reformace v pozdním středověku 16 listopad 2012 Praga
 • Benefactor noster. Biskup Jan Grotowic i dominikanie krakowscy Działalnośc fundacyjna biskupów krakowskich 24 kwiecień 2014 Kraków
 • The Cracow`s pious laymen or Begard heretics? From the study on the fourteenth century Tractatus contra beghardos by Henry Harrer Centres of Learning and Knowledge Exchange in Late Medieval and Early Modern Europe 25 wrzesień 2014 Kraków
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl