wróć na stronę główną UPJPII
dr Tomasz Graff
Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego - adiunkt 
E-mail:
tomasz.graff@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Katedra Dziejów Kultury 
Dyżur dydaktyczny:
Poniedziałki, godz. 12:45-13:30
w Dziekanacie, ul. Kanonicza 9 

Curriculum Vitae

 • 2019 - Członek Komisji Historycznej PAN oddz. w Krakowie.
 • 2018 - członek Zespołu Historii Czech i Stosunków Polsko-Czeskich Polskiej Akademii Nauk
 • 2017 - Członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma naukowego „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”
 • 2017 - członek Międzynarodowego Kolegium Redakcyjnego czeskiego czasopisma "Husitský Tábor"
 • 2016 - Od września prodziekan ds. studenckich Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego
 • 2016 - Przyjęcie do grona członków Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
 • 2015 - Przedstawiciel młodszych pracowników w Radzie Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego
 • 2014 - Członek Komisji Środkowoeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności
 • 2012 - Sekretarz Redakcji "Folia Historica Cracoviensia"
 • 2012 - Z-ca Dyrektora Instytutu Historii Sztuki i Kultury
 • 2011 - Sekretarz Zarządu Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana
 • 2011 - Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, oddział Kraków
 • 2011 - Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego
 • 2010 - Adiunkt w Katedrze Dziejów Kultury i Wychowania UPJPII
 • 2010 - Sekretarz Zarządu Inicjatywy Małopolskiej im. króla Władysława Łokietka
 • 2009 - Sekretarz Rady Instytutu Historii Sztuki i Kultury
 • 2008 - Asystent w Katedrze Dziejów Kultury i Wychowania PAT i UPJPII
 • 2006 - Promocja doktorska na Wydz. Hist. UJ
 • 2005 - Stypendium im. S. Estreichera UJ
 • 2005 - Ukończenie 4-letnich studiów doktoranckich na Wydziale Historycznym UJ
 • 2001 - Ukończenie studiów i obrona pracy magisterskiej w Instytucie Historii UJ z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem
 • 2001 - Stypendium naukowe UJ
 • 2000 - Stypendium MEN
 • 1998 - W-ce prezes d/s Naukowych Koła Naukowego Historyków Studentów UJ
 • 1996 - Rozpoczęcie 5-letnich studiów magisterskich w Instytucie Historii UJ

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Rex iniustus? – Z dziejów polityki kościelnej Władysława Jagiełły na przykładzie zmian na stolicach biskupich w Krakowie i Poznaniu w 1412 roku [w:] pod red. P. Nowakowskiego, J. Smołuchy, W. Szymborskiego [red.], Sprawiedliwość-Tradycja-Współczesność, Kraków: Księgarnia Akademicka 2006, s. 23-36.
 •      [szukaj w bibliotece] Zbigniew Oleśnicki jako kanonik wiślicki. Z dziejów kariery kościelnej w późnym średniowieczu [w:] pod red. A. Waśko i J. Smołuchy [red.], Przeszłość jest czasem narodzin. Z dziejów Wiślicy i jej związków z Krakowem. Materiały z sympozjum historycznego zorganizowanego w Wiślicy, 23 października 2005 roku, Kraków: Księgarnia Akademicka 2006, s. 105-115.
 •      [szukaj w bibliotece] Biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki wobec schizmy bazylejskiej (1439-1449) [w:] pod. red. F. Kiryka i Z. Nogi [red.], Zbigniew Oleśnicki - książę kościoła i mąż stanu. Materiały z Konferencji Sandomierz 20-21 maja 2005 roku, Kraków: Secesja 2006, s. 195-204.
 •      [szukaj w bibliotece] Commentarii [współatorstwo z:] z: K. Baczkowskim, J. Smołuchą i D. Jachem[w:] Joannis Dlugossii Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, Cracoviae: PAU 2005 451-583
 •      [szukaj w bibliotece] Komentarz [współatorstwo z:] z: K. Baczkowskim, J. Smołuchą i D. Jachem[w:] Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, Warszawa: PWN SA 2006 19-462
 •      [szukaj w bibliotece] Rozterki religijne biskupów monarchii jagiellońskiej w dobie tzw. II unii polsko-węgierskiej 1440-1444 [w:] pod red. P. Nowakowskiego, W. Szymborskiego [red.], Religijność. Wymiar prywatny i publiczny, Kraków: Księgarnia Akademicka 2007, s. 129-148.
 •      [szukaj w bibliotece] Biskupi krakowscy wobec króla Władysława Łokietka (1320-1333) na tle problemów epoki – wybrane aspekty [w:] J. Smołucha [red.], Lipnica Murowana. Gród króla Władysława Łokietka, Kraków: Księgarnia Akademicka 2007, s. 139-152.
 •      [szukaj w bibliotece] Grzegorz z Sanoka jako arcybiskup lwowski [w:] pod red. S. A. Sroki i L. Puchały [red.], W 600-lecie urodzin Grzegorza z Sanoka. Studia o Grzegorzu z Sanoka i jego czasach, Sanok: Instytut Historii UJ; Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka Sanoku 2008, s. 56-71.
 •      [szukaj w bibliotece] Zbigniew Oleśnicki i polski episkopat wobec unii personalnej z Królestwem Węgier w l. 1440-1444 [w:] pod. red. J. Smołuchy, A. Waśko, T. Graffa, P.F. Nowakowskiego [red.], Historia vero testis temporum. Księga Jubileuszowa poświęcona Profesorowi Krzysztofowi Baczkowskiemu w 70. rocznicę urodzin, Kraków: Societas Vistulana 2008, s. 349-364.
 •      [szukaj w bibliotece] Szkoły Nowodworskie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów – do reformy kołłątajowskiej w 1777 roku [w:] pod red. T. Graffa i G. Urbanka [red.], 420 lat Szkół Nowodworskich. Wydanie Jubileuszowe I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowowdworskiego w Krakowie, Kraków: I LO im. B. Nowodworskiego w Krakowie 2008, s. 7-38.
 •      [szukaj w bibliotece] Mikołaj Trąba jako gospodarz archidiecezji halickiej i gnieźnieńskiej [w:] F. Kiryk [red.], Mikołaj Trąba. Mąż stanu i prymas Polski. Materiały z Konferencji. Sandomierz 13-14 czerwca 2008 roku, Kraków: Secesja 2009, s. 89-101.
 •      [szukaj w bibliotece] Intelektualiści w otoczeniu Marcina Wadowity [w:] T. Graff [red.], Wadowice – siedem wieków historii, Kraków: Księgarnia Akademicka 2009, s. 67-90.
 •      [szukaj w bibliotece] Wstęp [w:] T. Graff [red.], Wadowice – siedem wieków historii, Kraków: Księgarnia Akademicka 2009, s. 7-16.
 •      [szukaj w bibliotece] Marcin Wadowita - wybawca arianina Fausta Socyna: portret miłosiernego profesora w dobie srebrnego wieku [w:] pod red. P.F. Nowakowskiego i W. Szymborskiego [red.], Miłosierdzie – teoria i praktyka życiowa, Kraków: Księgarnia Akademicka 2009, s. 281-295.
 •      [szukaj w bibliotece] Hierarchia kościelna państwa jagiellońskiego wobec problematyki czeskiej w pierwszej połowie XV wieku [w:] pod red. W. Iwańczaka i J. Smołuchy [red.], Wspólnoty małe i duże w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i w czasach wczesnonowożytnych, Kraków: Księgarnia Akademicka 2010, s. 121-140.
 •      [szukaj w bibliotece] Czy istniał kult św. Jadwigi królowej na Litwie w dobie nowożytnej? [w:] pod red. H. Byrskiej i ks. J. Dziaska [red.], Św. Jadwiga Królowa a chrystianizacja Litwy, Kraków: Parafia pw. św. Jadwigi Królowej w Krakowie 2010, s. 78-103.
 •      [szukaj w bibliotece] Kraków i Uniwersytet krakowski w czasach błogosławionego Stanisława Kazimierczyka [w:] K. Łatak [red.], Święty Stanisław Kazimierczyk CRL (1433-1489). Postać-Środowisko- Kultura-Dziedzictwo, Kraków: Instytut Studiów nad Dziejami i Kulturą Zakonu Kanoników Regularnych w Polsce 2010, s. 163-173.
 •      [szukaj w bibliotece] Kazimierz Wielki [w:] R. Marcinek [red.], Poczet władców Polski, Kraków: Kluszczyński 2003, s. 201-210.
 •      [szukaj w bibliotece] Andegawenowie [w:] R. Marcinek [red.], Poczet władców Polski, Kraków: Kluszczyński 2003, s. 211-212.
 •      [szukaj w bibliotece] Ludwik Wielki [w:] R. Marcinek [red.], Poczet władców Polski, Kraków: Kluszczyński 2003, s. 213-216.
 •      [szukaj w bibliotece] Jadwiga Andegaweńska [w:] R. Marcinek [red.], Poczet władców Polski, Kraków: Kluszczyński 2003, s. 217-222.
 •      [szukaj w bibliotece] Jagiellonowie [w:] R. Marcinek [red.], Poczet władców Polski, Kraków: Kluszczyński 2003, s. 223-230.
 •      [szukaj w bibliotece] Władysław Jagiełło [w:] R. Marcinek [red.], Poczet władców Polski, Kraków: Kluszczyński 2003, s. 231-240.
 •      [szukaj w bibliotece] Władysław Warneńczyk [w:] R. Marcinek [red.], Poczet władców Polski, Kraków: Kluszczyński 2003, s. 241-244.
 •      [szukaj w bibliotece] Pieniążek Mikołaj [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 504-505.
 •      [szukaj w bibliotece] Poppon [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 1431-1431.
 •      [szukaj w bibliotece] Pokrzywnicki Jan [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 1033-1034.
 •      [szukaj w bibliotece] Piotr Wysz [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 689-690.
 •      [szukaj w bibliotece] Podlodowski Jerzy [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 944-945.
 •      [szukaj w bibliotece] Płaza Tomasz [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 845-845.
 •      [szukaj w bibliotece] Piotr z Fałkowa [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 673-673.
 •      [szukaj w bibliotece] Oborski Mikołaj [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2010, s. 207-207.
 •      [szukaj w bibliotece] Oborski Tomasz [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2010, s. 209-209.
 •      [szukaj w bibliotece] Odrowążowie [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2010, s. 363-364.
 •      [szukaj w bibliotece] Oporowski Władysław [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2010, s. 678-679.
 •      [szukaj w bibliotece] Historia; Historia Polski(niesygnowane) [współatorstwo z:] Jach Dariusz[w:] Nowa Encyklopedia Szkolna, Kraków: Zielona Sowa 2004 18-116
 •      [szukaj w bibliotece] Kultura religijna i intelektualna prowincji małopolskiej w poźnym średniowieczu i w początkach doby nowożytnej na przykładzie Wadowic [w:] pod. red. W. Szymborskiego i J. Kozioła [red.], Kultura religijna i społeczna Małopolski od XIII do XVI wieku, Tarnów: Muzeum Okręgowe w Tarnowie 2011, s. 207-221.
 •      [szukaj w bibliotece] Ks. Dziersław Borzymowski CRL w służbie państwa polskiego i Kościoła [w:] K. Łatak [red.], Klasztor Bożego Ciała Kanoników Regularnych Laterańskich w Krakowie w okresie przedtrydenckim. Ludzie-Wydarzenia-Kultura, Łomianki: LTW 2012, s. 157-176.
 •      [szukaj w bibliotece] Potkański Franciszek [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 103-104.
 •      [szukaj w bibliotece] Prokop [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 463-464.
 •      [szukaj w bibliotece] Prokulf [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 470-471.
 •      [szukaj w bibliotece] Przecławski Andrzej [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 614-614.
 •      [szukaj w bibliotece] Raciborowice [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 1033-1034.
 •      [szukaj w bibliotece] Raciechowice [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 1036-1036.
 •      [szukaj w bibliotece] Rabka [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 1021-1022.
 •      [szukaj w bibliotece] Racławice [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 1050-1050.
 •      [szukaj w bibliotece] Rabsztyński Andrzej [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 1022-1022.
 •      [szukaj w bibliotece] Radost [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 1104-1105.
 •      [szukaj w bibliotece] Rachelin [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 1027-1027.
 •      [szukaj w bibliotece] Radymiński Marcin [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 1113-1113.
 •      [szukaj w bibliotece] Rafał ze Skawiny [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 1153-1154.
 •      [szukaj w bibliotece] Prochor [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 456-457.
 •      [szukaj w bibliotece] Królewna Jadwiga w oczach Janka z Czarnkowa [w:] Tomasz Graff [red.], Śladami Świętej Królowej Jadwigi i jej epoki, Kraków: Parafia św. Jadwigi w Krakowie 2013, s. 11-26.
 •      [szukaj w bibliotece] Prałaci kapituły krakowskiej wobec kryzysu Kościoła w latach 1439-1449 [w:] Gałuszka T., Graff T., Ryś. G. [red.], Ecclesia semper reformanda. Kryzysy i reformy średniowiecznego Kościoła, Kraków: Societas Vistulana 2013, s. 337-355.
 •      [szukaj w bibliotece] Grzegorz z Sanoka [w:] A. Nowak, K. Ożóg, L. Sosnowski [red.], Wielka Księga Patriotów Polskich, Kraków: Biały Kruk 2013, s. 31-33.
 •      [szukaj w bibliotece] Mikołaj Trąba [w:] A. Nowak, K. Ożóg, L. Sosnowski [red.], Wielka Księga Patriotów Polskich, Kraków: Biały Kruk 2013, s. 84-87.
 •      [szukaj w bibliotece] Piotr Wysz [w:] A. Nowak, K. Ożóg, L. Sosnowski [red.], Wielka Księga Patriotów Polskich, Kraków: Biały Kruk 2013, s. 92-93.
 •      [szukaj w bibliotece] Wojciech Jastrzębiec [w:] A. Nowak, K. Ożóg, L. Sosnowski [red.], Wielka Księga Patriotów Polskich, Kraków: Biały Kruk 2013, s. 116-118.
 •      [szukaj w bibliotece] Professor Marcin Wadowita (1567 – 1641), an Example of a Brilliant Academic Career in Old Kraków [w:] Henrich Hrehor, Martin Pekár [red.], Transformation of Central european Cities in Historical Development (Košice, Kraków, Miskolc, Opava): from the middle ages to the e nd of the 18 th Century., Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2013, s. 84-93.
 •      [szukaj w bibliotece] The Catholic Church in Poland and King Władysław III's Crusade Against the Turks [w:] J. Smołucha, J. Jefferson [red.], Holy War in Late Medieval and Early Modern East-Central Europe, Kraków-Mainz: Akademia Ignatianum 2017, s. 95-107.
 •      [szukaj w bibliotece] Rey Jan [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2012, s. 54-54.
 •      [szukaj w bibliotece] Rey Józef Tadeusz [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2012, s. 55-55.
 •      [szukaj w bibliotece] Ręczajski Hieronim [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2012, s. 68-69.
 •      [szukaj w bibliotece] Rospond Stanisław [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2012, s. 344-345.
 •      [szukaj w bibliotece] Rozwadowski Antoni [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2012, s. 453-453.
 •      [szukaj w bibliotece] Rożnowski Tomasz [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2012, s. 465-465.
 •      [szukaj w bibliotece] Różycki Tomasz [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2012, s. 502-503.
 •      [szukaj w bibliotece] Rudawa [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2012, s. 543-543.
 •      [szukaj w bibliotece] Ryczów [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2012, s. 659-659.
 •      [szukaj w bibliotece] Rzeszowski Jan [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2012, s. 739-740.
 •      [szukaj w bibliotece] Salomon [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2012, s. 937-937.
 •      [szukaj w bibliotece] Schilling Jan Solidius [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2012, s. 1230-1231.
 •      [szukaj w bibliotece] Schindler Jan [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2012, s. 1232-1233.
 •      [szukaj w bibliotece] Scipio Jan Karol [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2012, s. 1308-1309.
 •      [szukaj w bibliotece] Serebryski Wojciech [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 39-39.
 •      [szukaj w bibliotece] Sidzina [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 121-121.
 •      [szukaj w bibliotece] Sienieński Dymitr [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 161-162.
 •      [szukaj w bibliotece] Siewierskie Księstwo [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 185-186.
 •      [szukaj w bibliotece] Skomielna Czarna [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 294-294.
 •      [szukaj w bibliotece] Strzempiński Tomasz [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 1072-1073.
 •      [szukaj w bibliotece] Sucha Beskidzka [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 1151-1151.
 •      [szukaj w bibliotece] Sułkowice [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 1191-1191.
 •      [szukaj w bibliotece] Szaflary [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 1394-1395.
 •      [szukaj w bibliotece] Szaniawski Konstanty Felicjan [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 1414-1414.
 • Szembek Michał [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 36-36.
 • Szyszkowski Marcin [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 239-239.
 • Tenczynek [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 612-612.
 • Trybsz [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 1078-1079.
 • Trzebicki Andrzej [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 1107-1108.
 • Trzebinia [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 1108-1109.
 •      [szukaj w bibliotece] Wacław [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2014, s. 133-133.
 •      [szukaj w bibliotece] Wadowice [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2014, s. 138-139.
 •      [szukaj w bibliotece] Wadowita Marcin [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2014, s. 139-140.
 •      [szukaj w bibliotece] Wawrzeńczyce [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2014, s. 295-295.
 •      [szukaj w bibliotece] Wieliczka [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2014, s. 492-493.
 •      [szukaj w bibliotece] Więcławice [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2014, s. 555-556.
 •      [szukaj w bibliotece] Wola Radziszowska [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2014, s. 875-876.
 •      [szukaj w bibliotece] Zawisza z Kurozwęk [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2014, s. 1287-1287.
 •      [szukaj w bibliotece] Zebrzydowski Andrzej [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2014, s. 1337-1337.
 •      [szukaj w bibliotece] Zembrzyce [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2014, s. 1347-1348.

Artykuly w Czasopismach:

 • Kariera, pochodzenie społeczne i wykształcenie episkopatu metropolii lwowskiej (do 1412 halickiej) w I. poł. XV wieku [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego-Prace Historyczne, 133 2006, s. 31-41.
 • Katolicki episkopat metropolii gnieźnieńskiej i lwowskiej wobec wyboru pseudopapieża Feliksa V przez sobór bazylejski [w:] Nasza Przeszłość, 99 2003, s. 55-129.
 • Sprawa kardynalatu Zbigniewa Oleśnickiego a spór o precedencję w radzie królewskiej z prymasem Władysławem Oporowskim [w:] Nasze Historie, 7(2002) 2005, s. 105-116.
 • Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zbigniew Oleśnicki – książę Kościoła i mąż stanu”. Sandomierz 20-21 maja 2005 [w:] Studia Źródłoznawcze, 43 2005, s. 232-234.
 • Stosunki Polski ze Stolicą Apostolską na tle wyboru pseudopapieży od czasów wczesnopiastowskich do soboru pizańskiego – wybrane aspekty i zarys problematyki [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego-Prace Historyczne, 131 2004, s. 43-75.
 • Precedencja biskupów metropolii gnieźnieńskiej i lwowskiej w I połowie XV wieku [w:] Nasza Przeszłość, 102 2004, s. 105-150.
 • Wokół sprawy kardynalatu biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego-Prace Historyczne, 129 2001, s. 19-50.
 • Biskupi monarchii jagiellońskiej wobec herezji husyckiej w I połowie XV wieku [w:] Nasza Przeszłość, 109 2008, s. 37-54.
 • Kariery burmistrzów wadowickich – Franciszek Opydo jako student Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego (1876-1881) [w:] Wadoviana, 6 2001, s. 89-93.
 • Uposażenie altarii św. Anny przy kościele farnym w Wadowicach w świetle fundacji Mikołaja Komorowskiego z 1621 r. [w:] Wadoviana, 7 2002, s. 94-99.
 • Z dziejów bractwa różańcowego w Wadowicach [współatorstwo w:] Wadoviana, 7 2002 90-93
 • Jan z Turobina zwany Turobiniuszem (1511 – 1575). Portret duchownego, uczonego, bibliofila i poety [w:] Wadoviana, 10 2006, s. 95-101.
 • Studenci z Wadowic w świetle Metryki Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400-1508 [w:] Wadoviana, 11 2008, s. 7-13.
 • Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „Wadowice-Karola Wojtyły Ojczyzna Domowa” [w:] Wadoviana, 12 2009, s. 266-271.
 • Działalność polityczna Zbigniewa Oleśnickiego i polskiej hierarchii kościelnej w dobie tzw. burzy koronacyjnej [w:] Folia Historica Cracoviensia, 14 2008, s. 75-85.
 • Polska hierarchia kościelna wobec zmian na tronie po śmierci Władysława Jagiełły na tle stosunków z Litwą [w:] Analecta Cracoviensia, 41 2009, s. 391-408.
 • Piotr Tafiłowski, Jan Łaski (1456-1531) kanclerz koronny i prymas Polski, Wydawnictwo Sejmowe Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, ss. 476 [w:] Studia Źródłoznawcze, 47 2009, s. 258-261.
 • Hierarchia kościoła katolickiego w Polsce wobec Wielkiej Wojny z Krzyżakami [w:] Wiadomości Historyczne, 3 2011, s. 5-9.
 • O zapomnianym wadowiczaninie, nieznanym portrecie Marcina Wadowity i wadowickim pochówku księżniczki piastowskiej [w:] Wadoviana, 14 2011, s. 189-201.
 • Mikołaj Trąba z Sandomierza jako współtwórca zwycięstwa grunwaldzkiego [w:] Studia Sandomierskie, 18(2) 2011, s. 5-19.
 • Wadowiczanie w Krakowie.Kariera akademicka i kościelna Marcina Wadowity i jego poprzedników [w:] Analecta Cracoviensia, 43 2011, s. 285-297.
 • W. W. Hallo, K. L. Younger (eds.), "The Context of Scripture", vol. 1: Canonical Compositions from the Biblical World, Leiden-New York-Köln 1997, J. E. Brill, ss. 600 [w:] Historia, 5(2) 1997, s. 300-301.
 • U kresu reedycji Annales Jana Długosza [współatorstwo w:] Zeszyty Długoszowskie, 4 2005 23-30
 • Długosz wobec Żydów, pogan, heretyków i schizmatyków [w:] Zeszyty Długoszowskie, 8 2009, s. 65-76.
 • Augustianin Paweł Vois Wadowita (zm.1616) [w:] Wadoviana, 15 2012, s. 123-126.
 • Professor Marcin Wadowita (1567-1641), an Example of a Brilliant Academic Career in Old Kraków [w:] Mesto a dejiny, R.1, cz.1-2 2012, s. 79-89.
 • Wpływ kryzysu Kościoła Powszechnego na społeczeństwo polskie w I połowie XV wieku – wybrane zagadnienia [w:] Analecta Cracoviensia, 44 2012, s. 217-240.
 • Wokół fundacji i benefaktorów Szkół Nowodworskich w Krakowie [w:] Folia Historica Cracoviensia, 19 2013, s. 159-176.
 • Matys Pieniążek. Wadowiczanin, piwowar krakowski z XVI wieku [współatorstwo w:] Wadoviana, 16 2013 7-24
 • Biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki (1423-1455) wobec husytyzmu i polityki polsko-czeskiej [w:] Mediaevalia Historica Bohemica, 17/1 2014, s. 127-167.
 • Sobór w Konstancji wobec monarchii polsko-litewskiej [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, 141, z.2, 2014, s. 509-526.
 • Wizja polityczna Zbigniewa Oleśnickiego w okresie bezkrólewia po śmierci Władysława III [w:] Prace Komisji Środkowoeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności, XXII 2014, s. 21-43.
 • Odkrycie barokowego ołtarza z Wadowic w kościele parafialnym w Łazanach [w:] Wadoviana, 17 2014, s. 212-219.
 • Nieznane fakty z życia rajcy wadowickiego Mateusza Kępki (zm. 1602), ojca Marcina Wadowity w świetle dokumentów z Archiwum Parafialnego Bazyliki ONMP w Wadowicach z lat 1585, 1599 i 1616 [w:] Wadoviana, 18 2015, s. 13-25.
 • Jan Hus and Poland and the Polish in the years 1410-1415 [w:] Perspektywy Kultury, 6 2015, s. 45-67.

Wygłoszone Referaty:

 • Biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki wobec schizmy bazylejskiej (1439-1449) „Zbigniew Oleśnicki - książę kościoła i mąż stanu” 20 maj 2005 Sandomierz
 • Zbigniew Oleśnicki jako kanonik wiślicki. Z dziejów kariery kościelnej w późnym średniowieczu Przeszłość jest czasem narodzin. Z dziejów Wiślicy i jej związków z Krakowem 23 październik 2005 Wiślica
 • Rex iniustus? – Z dziejów polityki kościelnej Władysława Jagiełły na przykładzie zmian na stolicach biskupich w Krakowie i Poznaniu w 1412 roku Sprawiedliwość-Tradycja-Współczesność 09 grudzień 2005 Kraków
 • Grzegorz z Sanoka jako arcybiskup lwowski W 600-lecie urodzin Grzegorza z Sanoka 23 luty 2007 Sanok
 • Biskupi krakowscy wobec Władysława Łokietka Lipnica Murowana – gród króla Władysława Łokietka. Dziedzictwo i przyszłość 17 październik 2007 Lipnica Murowana
 • Marcin Wadowita - portret miłosiernego profesora w dobie srebrnego wieku Miłosierdzie – teoria i praktyka życiowa 14 grudzień 2007 Kraków
 • Działalność kościelna Mikołaja Trąby jako Arcybiskupa i Pr Mikołaj Trąba - 650-lecie urodzin 14 czerwiec 2008 Sandomierz
 • Hierarchia kościelna państwa jagiellońskiego wobec problematyki czeskiej w 1. połowie XV wieku Wspólnoty małe i duże w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i w czasach nowożytnych 06 październik 2008 Niepołomice
 • Kraków w czasach św. Jana Kantego Wezwani do miłosierdzia. Pięciolecie Fundacji św. Jana Kantego 22 listopad 2008 Kraków
 • Wolność jednostki a średniowieczny monastycyzm Wolność, granice i nadużycia 12 grudzień 2008 Kraków
 • Intelektualiści w otoczeniu Marcina Wadowity Wadowice – Karola Wojtyły Ojczyzna domowa 23 styczeń 2009 Wadowice
 • Słowo wstępne o religiach w Europie Środkowej i Wschodniej Religie w średniowiecznej Europie Środkowej i Wschodniej 22 maj 2009 Kraków
 • Jan Długosz wobec Żydów i innowierców Dni Długoszowskie 17 wrzesień 2009 Kłobuck
 • Czy istniał kult św. Jadwigi królowej na Litwie w dobie nowożytnej? Św. Jadwiga Królowa a chrystianizacja Litwy 15 październik 2009 Kraków
 • Akademia Krakowska w czasach błogosławionego Międzynarodowa konferencja o bł. Stanisławie 08 maj 2010 Kraków
 • Ks. Dersław Borzymowski CRL w służbie państwa polskiego i Kościoła POZNAJ HISTORIĘ – ZROZUMIESZ WSPÓŁCZESNOŚĆ 07 maj 2011 Kraków
 • Kultura religijna i intelektualna prowincji małopolskiej na przykładzie Wadowic w XIV-XV wieku Kultura religijna i społeczna Małopolski od XIII do XVI wieku 21 maj 2011 Tarnów
 • Wpływ kryzysu Kościoła Powszechnego na postawy religijne mieszkańców Królestwa Polskiego w XV wieku IV Kongres Mediewistów Polskich 21 wrzesień 2011 Poznań
 • Prałaci kapituły krakowskiej wobec kryzysu Kościoła w latach 1439-1449 De Ecclesia semper reformanda 02 grudzień 2011 Kraków
 • Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich w średniowieczu - fakty i mity Historia wczoraj i dziś pomiędzy mitem a rzeczywistością 03 grudzień 2011 Zabrze
 • Wprowadzenie – św. Jadwiga i jej epoka a czasy współczesne EPOKA ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ A TERAŹNIEJSZOŚĆ 03 czerwiec 2012 Kraków
 • Professor Marcin Wadowita (1567-1641) – an example of a brilliant academic career in the old Cracow Transformation of Central European Cities in Historical Development (Košice, Miskolc, Opava and Kraków) from the Middle ages to the end of the 18th century 28 czerwiec 2012 Koszyce (28-29 VI 2012)
 • Od unii z Ludwikiem Andegaweńskim do unii z Jagiełłą Unia – porozumienie monarchów i narodów? 24 listopad 2012 Kraków-Horodło (telekonferencja)
 • Nieznane źródła do biografii Marcina Wadowity Wokół Wadovian 01 marzec 2013 Wadowice
 • Sobór w Konstancji wobec monarchii polsko-litewskiej Horodło (1413-2013). Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie w dobie unii horodelskiej 21 wrzesień 2013 Kraków-Niepołomice
 • Profesor Marcin Wadowita (1567-1641). Patron wadowickiego I LO Sesja naukowa poświęcona Marcinowi Wadowicie i abp J. Bilczewskiemu 23 październik 2013 Wadowice
 • The Catholic Church in Poland and King Wladislas III's Crusade Against the Turks Holy War and Cultural Transformation in Late Medieval and Early Modern East-Central Europe International Conference, November 18–20, 2013 Jesuit University Ignatianum in Krakow 18 listopad 2013 Kraków
 • Paweł Włodkowic i polska delegacja na soborze w Konstancji wobec "Satyry" Jana Falkenberga Kulturotwórcza misja uniwersytetu. Paweł Włodkowic i jagiellońskie dziedzictwo myślenia o człowieku, narodzie i dialogu wspólnot 09 grudzień 2013 Kraków
 • Czy świniopas może zostać uczonym? Refleksje nad karierą uniwersytecką w dobie panowania Wazów Talent czy przebiegłość? Różne sposoby na zrobienie kariery w średniowiecznej i nowożytnej Europie 23 styczeń 2014 Kraków
 • Biskupi krakowscy w służbie Kościoła w Polsce Działalność fundacyjna biskupów krakowskich. Konferencja naukowa w 650.rocznicę konsekracji gotyckiej katedry na Wawelu oraz 650. rocznicę założenia Akademii Krakowskiej 23 kwiecień 2014 Kraków
 • Patronat klasztoru mogilskiego nad parafią wadowicką w dobie staropolskiej IV Seminarium Sztuki i Kultury Duchowej Cystersów 4-5 VI 2014 04 czerwiec 2014 Kraków
 • Polityka Jagiellonów wobec miast księstwa zatorskiego na przykładzie Wadowic Jagiellonowie i ich świat. Dynastia królewska w drugiej połowie XV i w XVI wieku. 16 październik 2014 Oświęcim
 • Elity kościelne miasta Krakowa w średniowieczu Kraków-Norymberga-Praga. Elity miast w średniowieczu i epoce nowożytnej. Pochodzenie, narodowość, mobilność, mentalność 17 październik 2014 Kraków
 • Refleksja teologiczna Marcina Wadowity w świetle nowych ustaleń Kultura religijna Małopolski w średniowieczu i dobie nowożytnej, 28-29 maja 2015 29 maj 2015 Kraków
 • Królowa Jadwiga wobec Wielkiej Schizmy Zachodniej– Postać św. Jadwigi Andegaweńskiej w historii i kulturze polskiej 06 czerwiec 2015 Kraków
 • Klasztor kraśnicki w dziełach Jana Długosza Klasztor kanoników regularnych w Kraśniku – rola kulturotwórcza i cywilizacyjna w mieście i regionie 12 czerwiec 2015 Kraśnik
 • Stosunek Polaków do Jana Husa Jan Hus 600 lat później 06 lipiec 2015 Warszawa
 • Hierarchia miast w Chorografii Klasztory-miasta-zamki w życiu i twórczości Jana Długosza, 26-27 X 26 październik 2015 Kraków
 • Kardynał Zbigniew Oleśnicki i jego tablica fundacyjna dla kościoła parafialnego w Bodzentynie Dziedzictwo kulturowe Bodzentyna 07 listopad 2015 Bodzentyn
 • Maciej z Miechowa, historyk na przełomie epok Krakowska szkoła historyczna – tradycja i współczesność. Środowisko historyczne Krakowa w służbie nauki i narodu (Kraków, 16-17 XI) 16 listopad 2015 Kraków
 • Barokowa pobożność w świetle testamentu ks. profesora Marcina Wadowity Sacrum w mieście: wymiar religijny, kulturalny i społeczny Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny, 25-27 listopada 2015 r. 26 listopad 2015 Kraków
 • Polacy a Jan Hus i husytyzm Jan Hus. 600 lat 14 styczeń 2016 Kraków
 • Wierni Kościołowi czy Państwu? Polscy biskupi na soborze w Konstancji Kościół wobec idei państwa i władzy. Od Chrztu do Milenium 10 czerwiec 2016 Kraków
 • Osobowość króla Jadwigi w świetle kontaktów Polski ze Stolicą Apostolską w okresie pontyfikatu papieża Bonifacego IX Świat kobiet w Czechach i w Polsce w średniowieczu i we wczesnej epoce nowożytnej, 10-12 X 2016 11 październik 2016 Bielsko-Biała
 • Monarchia Władysława Jagiełły a Hieronim z Pragi Jeroným Pražský († 30. květen 1416): Pozdně středověká univerzitní vzdělanost a intelektuálové v kultuře latinského Západu. 9.-10.11.2016. International conference „Jerome of Prague († 30th May 1416): Late mediaeval university scholarship and intelectuals 11 listopad 2016 Tábor (Czechy)
 • Maciej z Miechowa i jego próba kontynuacji "Annales" Jana Długosza Kontynuatorzy Jana Długosza w historiografii polskiej 21 wrzesień 2017 Kłobuck
 • Biskupi krakowscy wobec majestatu monarszego w okresie panowania pierwszych Jagiellonów Zikmund Lucemburský a Tábor Královská moc a městské komunity v pozdně středověké Evropě. 2-3 X 2017 03 październik 2017 Tabor (Czechy)
 • 'To nasze dziedzictwo!". Dylematy sterników Akademii Krakowskiej w I połowie XVII wieku „Wspólnota różnorodności – dziedzictwo kulturowe Czwórki Wyszehradzkiej” Unity of Diversities - Cultural Heritage of the Visegrad Four, 14-15 XI 2017 15 listopad 2017 Kraków
 • Nieznana relacja o dziejach relikwiarza grunwaldzkiego z okresu II wojny światowe j VI Kongres Mediewistów Polskich, 20-22 IX 2018 21 wrzesień 2018 Wrocław
 • Biskupi krakowscy wobec Akademii Krakowskiej w dobie pierwszych królów elekcyjnych Kościół w społeczeństwie w Czechach i w Polsce w średniowieczu i we wczesnej epoce nowożytnej, 8-10 X 2018 08 październik 2018 Kraków
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl