wróć na stronę główną UPJPII
dr Piotr Grotowski
Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego - adiunkt 
E-mail:
piotr.grotowski@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Historii Sztuki Starożytnej i Średniowiecznej 
Dyżur dydaktyczny:
Urlop naukowy.

(UWAGA! jedyny aktualny e-mail to/WARNING! the only valid e-mail: oxygenium@poczta.fm) 

Curriculum Vitae

 • 2018 - Stypendium naukowe w Dumbarton Oaks (Waszyngton)
 • 2016 - Stypendium Fundacji Lanckorońskich z Brzezia (Londyn)
 • 2015 - stypendium Fundacji Lanckorońskich z Brzezia (Londyn).
 • 2012 - stypendium Fundacji Lanckorońskich z Brzezia (Londyn).
 • 2012 - Organizacja konferencji "Mimesis in Byzantine Art - Classical, Realistic or Imitative?
 • 2011 - Nagroda Klio w kategorii monografii naukowej za książkę
 • 2009 - Fulbright Senior Advanced Research Grant w Dumbarton Oaks w Waszyngtonie i University of Maryland.
 • 2008 - stypendium Fundacji Lanckorońskich z Brzezia (Londyn).
 • 2007 - cykl wykładów autorskich "Miedzy Wschodem a Zachodem. Dwie tradycje kultury europejskiej" w Muzeum Narodowym w Krakowie
 • 2007 - grant z programu „Translacje” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (grant nr 2007/1).
 • 2006 - adiunkt w katedrze historii sztuki starożytnej i średniowiecznej Instytutu Historii Sztuki i Kultury Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego
 • 2006 - stypendium Robert Anderson Trust
 • 2006 - fellowship w ramach programu Andrew W. Mellon Foundation w Instytucie Warburga (School of Advanced Studies), London University
 • 2005 - asystent w katedrze historii sztuki starożytnej i średniowiecznej Wydziału Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
 • 2005 - stypendium Fundacji Lanckorońskich z Brzezia (Londyn).
 • 2005 - powołany na członka Komisji Historii Sztuki PAU
 • 2003 - wykłady zlecone z zakresu historii stuki dla studentów Kulturoznawstwa (Mediterraneistyka i Bałkanistyka) Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2003 - wykłady zlecone z zakresu historii stuki dla studentów studiów Historii Sztuki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • 2003 - powołany na członka Komisji Bizantynologicznej Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN.
 • 2003 - członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki (Oddział Krakowski)
 • 2003 - stypendium dla młodych naukowców Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
 • 2001 - stypendium Fundacji Lanckorońskich z Brzezia (Londyn).
 • 2001 - pięciomiesięczny staż naukwy w Instytucie Archeologii i Historii Sztuki Bizantyńskiej na Uniwersytecie Arystotelesa w Tesalonice (opiekun naukowy: prof. dr hab. T. Pazaras).
 • 2000 - semestralne stypendium na Uniwersytecie Św. Andrzeja w St. Andrews w Szkocji (opiekun naukowy: prof. P. Magdalino).
 • 2000 - realizacja promotorskiego projektu badawczego KBN (nr 1H01E 045 19).
 • 1998 - Asystent w Dziale V "Militaria" Muzeum Narodowego w Krakowie
 • 1997 - Studia doktoranckie, Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński
 • 1997 - stypendium Fundacji im. Stefana Batorego na prowadzenie kwerendy w muzeach i achiwach na Ukrainie
 • 1992 - Studia magisterskie, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Jagielloński

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Dwie nieznane sceny w prezbiterium kolegiaty wiślickiej [w:] W Bałus [red.], Ars Graeca – Ars Latina. Studia dedykowane Profesor Annie Różyckiej Bryzek,, Kraków: Wydawnictwo UJ 2002, s. 145-154.
 •      [szukaj w bibliotece] Ikony – enkolpiony ze zbiorów Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie [współatorstwo z:] M. P. Kruk, M. Paszkowski[w:] Cerkiew – wielka tajemnica. Sztuka cerkiewna od XI wieku do 1917 roku ze zbiorów polskich, Gniezno: 2001 58-59
 •      [szukaj w bibliotece] Military Attire of Warrior Saints – between Iconography and Written Sources [w:] F. K. Haarer, E. Jeffreys [red.], Proceedings of the 21st International Congress of Byzantine Studies, London 21-26 August 2006, London: Ashgate 2006, s. 283-285.
 •      [szukaj w bibliotece] Motywy gotyckie w małopolskim malarstwie ikonowym XV wieku na przykładzie uzbrojenia świętych wojowników [w:] W. Bałus, W. Walanus, M. Walczak [red.], Artifex doctus. Studia ofiarowane Jerzemu Gadomskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Kraków: Wydawnictwo UJ 2007, s. 47-56.
 •      [szukaj w bibliotece] A Place of Novae in Procopius’ De Aedificiis (Buildings) [IV 11/20], [w:] T. Derda, P. Dyczek, J. Kolendo [red.], Novae. Legionary Fortress and Late Antique Town, Warsaw: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2008, s. 159-171.
 •      [szukaj w bibliotece] Z rozważań nad „prowincjonalizmem” w malarstwie bizantyńskim – problem lokalności motywów ikonograficznych [w:] A. Gronek [red.], Szczelina światła. Ruskie malarstwo ikonowe. Księga pamiątkowa ku czci Romualda Biskupskiego, Kraków: Collegium Columbinum 2010, s. 399-426.
 •      [szukaj w bibliotece] Program malarski w korpusach nawowych bazylik wczesnobizantyńskich (V–VI w.) – próba podsumowania [w:] J. Urban, A. Witko [red.], Limen expectationis. Ksiega ku czci sp. ks. prof. dr. hab. Zdzisława Klisia, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2012, s. 131-162.
 •      [szukaj w bibliotece] Metagraphe in Byzantium [w:] Angel Nikolov [red.], Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies, Sofia 22-27 August 2011, Sofia: Bulgarian Historical Heritage Foundation 2011, s. 272-272.
 •      [szukaj w bibliotece] Trapezici, tesinrici i husarze - z rozważań nad genezą husarii [w:] T. Grzybkowska [red.], Arma virumque cano. Profesorowi Zdzisławowi Żygulskiemu jun. w Osiemdziesięciopięciolecie Urodzin, Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie 2006, s. 225-231.
 •      [szukaj w bibliotece] W stronę Patmos. Wizje apokaliptyczne w sztuce bizantyńskiej i pobizantyńskiej [w:] Katarzyna Zalewska-Lorkiewicz [red.], CZAS APOKALIPSY WIZJE DNI OSTATECZNYCH W KULTURZE EUROPEJSKIEJ OD STAROŻYTNOŚCI DO WIEKU XVII, Warszawa: Neriton 2013, s. 213-232.
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • The Legend of St. George Saving A Youth from Captivity and Its Depiction in Art [w:] Series Byzantina, 1 2003, s. 27-77.
 • Konstantynopol w oczach Haruna ibn Jahji i Dobryni Jędrzejkowicza – kilka uwag nad wartością relacji przybyszów odwiedzających stolicę Cesarstwa [w:] Series Byzantina, 2 2004, s. 55-84.
 • Sztuka wojenna Słowian w świetle bizantyńskich traktatów wojskowych [w:] Acta Militaria Mediaevalia, 1 2005, s. 9-25.
 • Kształtowanie się toposu ikony ranionej a judaizm i islam [w:] Portolana. Studia Mediterranea, 2 2006, s. 127-145.
 • Military Attire of Warrior Saints – A Case of Spekion, [w:] Folia Historiae Artium, Seria Nowa, 11 2007, s. 5-16.
 • Dwie bizantyńskie plakiety z kości słoniowej w zbiorach Muzeum Książąt Czartoryskich (problem autentyczności w świetle badań konserwatorskich i analizy stylowej) [w:] Series Byzantina, 5 2007, s. 39-54.
 • Military Equipment as a Symbolic Form in Byzantium (Some preliminary observations) [w:] Byzantinoslavica, 65 2007, s. 91-115.
 • Listy z podróży Cyriaka z Ankony [w:] Portolana. Studia Mediterranea, 3 2007, s. 179-194.
 • 2008 On the Margin of Meaning: Some remarks on gesture as depicted in the Orthodox frescoes of Roman Catholic churches in Poland [w:] Biuletyn Historii Sztuki, 70 2008, s. 163-176.
 • Jerusalem in the Sixth Century: Myth and Reality (Some Remarks on the Byzantine Hierotopia) [w:] Ikonotheka, 21 2008, s. 55-67.
 • Вступні зауваження щодо стінопису нефа церкви Св. Онуфрія в Посаді Риботицькому [w:] Студії мистецтвознавчі. Архітектура, образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського Академії наук України, 3 (27) 2009, s. 40-70.
 • Defining the Byzantine Saint – Creating a Message in Orthodox Art [w:] Series Byzantina, 8 2010, s. 133-158.
 • Geneza przedstawień świętych wojowników w sztuce bizantyńskiej [w:] Sprawozdania z czynności i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności, 67 2005, s. 95-97.
 • Metagraphe in Byzantine Art [w:] ХРИСТIАНСКIЙ ВОСТОКЪ, 6 (XII) NS 2013, s. 504-525.
 • [tłum.] Fotinus - Żywot Jana Postnika (Vita Ioannis Ieiunatoris episcopi Constantinopoleos, BHG II 893, CPG 7971) [w:] Vox Patrum, 59, 2013 607-646
 • Classicisation or representation? Mimesis in Byzantine pictorial arts as a derivative of style [w:] Zograf, 37 2013, s. 23-36.

Wygłoszone Referaty:

 • Metagraphe in Byzantium 22nd International Congress of Byzantine Studies 25 sierpień 2011 Sofia
 • Classicisation or Representation? Mimesis in Byzantine Pictorial Arts as Derivative of Style Μίμησις in Byzantine Art: Classical, Realistic or Imitative? Second Cracow Symposium on Byzantine Art and Archaeology 06 wrzesień 2012 Kraków
 • Autor, inspirator, skryba –podwojne “portrety” na miniaturach frontyspisowych jako wizualny wyraz zależności literackich w sztuce bizantyńskiej (VI-XII w.). Patriarchaty Wschodu w starożytności 11 listopad 2011 Lublin
 • W stronę Patmos. Apokalipsa i wizja końca i odrodzenia świata w kulturze bizantyńskiej i pobizantyńskiej Czas Apokalipsy. Wizje końca dziejów w sztuce i kulturze europejskiej", ogólnopolska konferencja naukowa 12 styczeń 2011 Warszawa
 • Eikonismos w apokryfach I tysiąclecia – w poszukiwaniu normatywnych wzorów dla ikonografii świętych (V-VII w.) X Sympozjum kazimierskie poświęcone kulturze późnego antyku: Granice świętości w świecie starożytnym i wczesnochrześcijańskim 03 październik 2010 Kazimierz Dolny
 • Heretic Holy Trinity in Byzantine Art International Congress of the European Middle Ages (c.300-1500) 15 lipiec 2009 Leeds
 • Pogranicza chrześcijaństwa okiem historyka sztuki Pogranicza chrześcijaństwa 14 maj 2009 Kraków
 • Defining Byzantine Saint – on the Formulating a Message in the Orthodox Art Towards Rewriting? New Approaches to Byzantine Art and Archaeology. First Cracow Symposium on Byzantine Art and Archaeology 09 wrzesień 2008 Kraków
 • Fox Captured: Animal Fights on Venetian Pavements and their Byzantine Antecedents International Congress of the European Middle Ages (c.300-1500) 10 lipiec 2008 Leeds
 • Jerusalem in the 6th Century: Myth and Reality International Congress of the European Middle Ages (c.300-1500) 12 lipiec 2007 Leeds
 • Listy z podróży Cyriaka z Ankony Mare Apertum (przepływ idei, ludzi i rzeczy w Świecie Śródziemnomorskim) 24 listopad 2006 kraków
 • On the Margin of Meaning: Gestures in Orthodox Paintings International Congress of the European Middle Ages (c.300-1500) 12 lipiec 2006 Leeds
 • Military attire of warrior saints - between iconography and written sources. 21st International Congress of Byzantine Studies 22 sierpień 2006 Londyn
 • Kształtowanie się toposu ikony ranionej a judaizm i islam Religie świata śródziemnomorskiego 19 listopad 2004 Kraków
 • Sztuka wojenna Słowian w świetle bizantyńskich traktatów wojskowych Sztuka Wojenna na pograniczu Polsko-Rusko-Słowackim w Średniowieczu. 22 październik 2004 Sanok
 • Persofikacje w sztuce bizantyńskiej. Próba systematyzacji. Między symbolem a alegorią 07 grudzień 2012 Kraków
 • Monks in Paradise: The Pride of Studios Abbots Immortalized in Art International Congress of the European Middle Ages (c.300-1500) 03 lipiec 2013 Leeds
 • Moderacja panelu: In Search of Spiritual Pleasure International Congress of the European Middle Ages (c.300-1500) 01 lipiec 2013 Leeds
 • Hodegon – z rozważań nad pierwotną lokalizacją konstantynopolitańskiego sanktuarium XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich 17 wrzesień 2014 Szczecin
 • Tożsamość świętego. O znaczeniu inskrypcji w identyfikacji osób w sztuce bizantyńskiej Wędrówki kultu relikwii w I tysiącleciu 28 listopad 2014 Warszawa
 • Bad Emperor: Unintentional Errors in Visual Propaganda of Byzantine Rulers. International Congress of the European Middle Ages (c.300-1500) 09 lipiec 2014 Leeds
 • W poszukiwaniu bizantyńskiego widza - wybrane problemy w rekonstrukcji relacji nadawca – odbiorca Sztuka cerkiewna Rzeczypospolitej i krajów sąsiednich 01 październik 2015 Nowy Sącz
 • Dar cesarza Michała, papieskie tkaniny z chrysoclabas i problem sztuki figuratywnej w epoce ikonoklazmu Blask i Splendor. Rzemiosło artystyczne od średniowiecza do współczesności 23 czerwiec 2016 Kraków (UPJP II)
 • A Shepherd’s Crook and a Stone Cut Out without Hands: The Changing Character of Attributes in the Iconography of Byzantine Saints 23rd International Congress of Byzantine Studies 25 sierpień 2016 Belgrad
 • Moderacja panelu: Studies in Byzantine Iconography - Part 2 23rd International Congress of Byzantine Studies 26 sierpień 2016 Belgrad
 • The Image of Warrior Saints in Byzantium – Identity, Meaning and Function Die Militarisierung der Heiligen in Vormoderne und Moderne 01 luty 2017 Westfälische Wilhelms-Universität Münster
 • Ecclesiastical Saints in Byzantine Art – Veritable or Imaginative Portraiture? Understanding Individuality and depictIng Individuals 03 marzec 2017 Uniwersytet Wiedeński
 • Between East and West. Arms and Armour depicted in Orthodox Frescoes of the First Jagiellonians in Lesser Poland. Interethnic Relations in Transylvania. War and Peace Shaping the Medieval Life in Central and South-Eastern Europe. 20 październik 2017 Sybin
 • Λόγος καὶ μορφή - kilka uwag o teologicznym uzasadnieniu obecności inskrypcji w obrazie i obrazu w kościele Słowo i obraz w kulturze bizantyńskiej 16 listopad 2017 Katolicki Uniwersytet Lubelski i Muzeum Lubelskie, Lublin
 • Holy Shepherds in Byzantine Art. Selected Issues. Δ΄ Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας 03 luty 2018 Μητρόπολις Κωνσταντίας- Αμμοχώστου (Paralimni, Cypr)
 • Memory of Scripture and Church Fathers in the Iconophile Polemics: The Case of Chresis International Congress of the European Middle Ages (c.300-1500) 03 lipiec 2018 Leeds
 • Superstition and Prejudice – false axioms in modern scholarship in the thought on Iconoclasm Byzantine iconoclasm and its resonance in the Christian tradition 08 maj 2019 Warszawa UKSW
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl