wróć na stronę główną UPJPII
dr hab. Józef Cezary Kałużny
Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego - adiunkt z habilitacją 
E-mail:
jozef.kaluzny@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Historii Starożytnej i Średniowiecznej 
Dyżur dydaktyczny:
Poniedziałek
godz. 12.00-13.30;
ul. Kanonicza 9,
Dziekanat WHiDK 

Curriculum Vitae

 • 2018 - koordynator zespołu d/s promocji Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII
 • 2018 - prodziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII w Krakowie
 • 2017 - nagroda Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną na rzecz Uczelni
 • 2017 - habilitacja na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie
 • 2017 - wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Dominikanów w Krakowie (Historia Kościoła w starożytności)
 • 2016 - delegat młodszych pracowników naukowych do Rady Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego
 • 2014 - opiekun Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego
 • 2012 - nagroda Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną na rzecz Uczelni
 • 2012 - wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej (Historia Kościoła w starożytności)
 • 2011 - członkostwo w Polskiej Akademii Nauk Sekcja Historyczna Oddziału w Katowicach
 • 2010 - stypendium fundacji Lanckorońskich w Rzymie
 • 2007 - nagroda Rektora Papieskiej Akademii Teologicznej za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną na rzecz Uczelni
 • 2006 - organizacja i prowadzenie (kierownik): Warsztatów Historycznych dla Młodzieży Szkół Średnich przy UPJPII
 • 2006 - delegat młodszych pracowników naukowych do Rady Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego
 • 2005 - opiekun Koła Archeologów Chrześcijańskich im. św. Heleny UPJPII
 • 2003 - doktorat na Papieskiej Akademii Teologicznej
 • 2003 - wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym oo. Franciszkanów (OFM) pw. św. Bonawentury (Historia Kościoła w starożytności; Historia Kościoła w średniowieczu)
 • 2000 - powołanie do istnienia i aktywna działalność w interdyscyplinarnej grupie: Przestrzeń Słowa, działającej pod egidą PTT
 • 2000 - członkostwo w Polskim Towarzystwie Teologicznym
 • 2000 - wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Kapucynów w Krakowie (Historia Kościoła w starożytności; od 2002 Historia Kościoła w średniowieczu)
 • 1999 - studia specjalistyczne w Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana w Rzymie
 • 1999 - roczne stypendium naukowe w Rzymie przyznane przez Pontificia Commissione di Archeologia Sacra
 • 1998 - zatrudniony na Papieskiej Akademii Teologicznej obecnie Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II
 • 1995 - licencjat na Papieskiej Akademii Teologicznej
 • 1990 - magisterium na Papieskiej Akademii Teologicznej

Dorobek naukowy

Monografie:

 •      [szukaj w bibliotece] Kształtowanie się przedstawień chrystologicznych jako świadectwo ideowych przemian w Kościele III i IV wieku, Kraków: Krakowska Prowincja Braci Kapucynów 2004
 • U źródeł kultury wczesnochrześcijańskiej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2002
 •      [szukaj w bibliotece] Europejczyk wobec sacrum, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2005
 •      [szukaj w bibliotece] Starożytność chrześcijańska. Materiały zebrane 1, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2007
 •      [szukaj w bibliotece] Starożytność chrześcijańska. Materiały zebrane 2, Kraków: UNUM 2010
 •      [szukaj w bibliotece] Starożytność chrześcijańska. Materiały zebrane 3, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2012
 •      [szukaj w bibliotece] Kulturowe paradygmaty końca, Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 2013
 •      [szukaj w bibliotece] Rodzinna encyklopedia katolicka, Kraków: Wydawnictwo AA 2014
 •      [szukaj w bibliotece] Święty Józef Bilczewski badacz starożytności chrześcijańskiej i jego interdyscyplinarna metoda w świetle nieznanych materiałów źródłowych z lat 1885-1901, Lwów-Kraków: Wydawnictwo Błogosławionego Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej ob. łac. 2015
 • Heraldyka i symbolika chrześcijańska. Symbolika zwierząt, Kraków: Inigo 2008      [w księgarni]
 •      [szukaj w bibliotece] Starożytność chrześcijańska. Materiały zebrane 4, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2016

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Szczęśliwy po trzykroć narodzony, czyli słów kilka o ikonograficznym przesłaniu mozaiki Baptysterium Ariańskiego z Rawenny [w:] A. Regiewicz [red.], Dzieckiem podszyte. Rzecz o dzieciństwie, Zabrze: A.P.R. Okay 2000, s. 29-53.
 • Dziedzictwo wzorców antycznych w sztuce wczesnochrześcijańskiej [w:] J.C. Kałużny [red.], U źródeł kultury wczesnochrześcijańskiej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2002, s. 77-92.
 •      [szukaj w bibliotece] Biskup Apolinary. Słów kilka o ikonograficznym przesłaniu mozaiki z apsydy bazyliki San Apollinare in Classe [w:] B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, D. Próchniak [red.], Sympozja kazimierskie poświęcone kulturze późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, t. III, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2002, s. 81-101.
 •      [szukaj w bibliotece] Kościół a sztuka w Cesarstwie Rzymskim I-IV wieku [w:] S. Stabryła, R.M., Zawadzki [red.], Charisteria Tito Górski Oblata, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2003, s. 61-84.
 •      [szukaj w bibliotece] Wpływ zjawiska rygoryzmu na rozpowszechnienie kultu męczeństwa we wczesnym chrześcijaństwie [w:] B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, D. Próchniak [red.], Sympozja kazimierskie poświęcone kulturze późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, t IV, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2004, s. 127-135.
 •      [szukaj w bibliotece] Spotkanie religii z polityką w architekturze sakralnej późnoantycznej Rawenny [w:] B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, D. Próchniak [red.], Sympozja kazimierskie poświęcone kulturze późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, t. V, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2005, s. 65-79.
 •      [szukaj w bibliotece] Sztuka na służbie sacrum na przykładach z przełomu IV i V wieku [w:] J.C. Kałużny [red.], Europejczyk wobec sacrum, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006, s. 29-45.
 •      [szukaj w bibliotece] Antyczne korzenie ikonografii chrześcijańskiej na przykładzie wizerunku „Delphinus salvator” [w:] J. Urban [red.], Stromata historica in honorem Romani Mariae Zawadzki, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006, s. 55-68.
 •      [szukaj w bibliotece] Troska o czystość i świętość Kościoła Zachodniego na przełomie II i III wieku [w:] J.C. Kałużny [red.], Starożytność chrześcijańska. Materiały zebrane, t. 1, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2007, s. 91-103.
 •      [szukaj w bibliotece] Chrystus – Delphinus salvator. W poszukiwaniu korzenie ikonografii chrześcijańskiej [w:] J. Marecki, L. Rotter [red.], Symbol – znak – przesłanie. Symbolika zwierząt, Kraków: UNUM 2009, s. 93-104.
 •      [szukaj w bibliotece] Miejsca spotkań eucharystycznych Kościoła w świetle źródeł do pierwszej połowy II wieku [w:] J.C. Kałużny [red.], Starożytność chrześcijańska. Materiały zebrane, t. 2, Kraków: UNUM 2010, s. 17-46.
 •      [szukaj w bibliotece] Relacja księdza Józefa Bilczewskiego z księdzem Józefem Wilpertem w świetle nieznanej korespondencji z lat 1889-1900 [w:] B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, D. Próchniak, A. Głowa [red.], Sympozja kazimierskie poświęcone kulturze późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, t VII, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2010, s. 281-296.
 •      [szukaj w bibliotece] In hoc signo vinces. Pomiędzy symbolem Chrystusa zmartwychwstałego a znakiem nowej władzy [w:] E. Wróbel, R. Szczurowski [red.], Historia bliższa ludziom, Kraków: WAM 2011, s. 167-179.
 •      [szukaj w bibliotece] Mitologia antyczna na chrześcijańskiej służbie, czy chrześcijanie na służbie mitów? [w:] A. Regiewicz [red.], Mity nasze powszednie, Zabrze: Wydawnictwo II LO Zabrze 2000, s. 15-25.
 •      [szukaj w bibliotece] Magia słowa i obrazu zawarta w murach świątyń chrześcijańskich [w:] A. Regiewicz [red.], Magia słowo i obraz, Zabrze: Wydawnictwo II LO Zabrze 1998, s. 24-29.
 •      [szukaj w bibliotece] Christological labarum of Constantine the Great (306–337) as a signum of the new power [w:] J. Marecki, L. Rotter [red.], Znak - symbol - rytuał. Doświadczenie władzy, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012, s. 237-266.
 •      [szukaj w bibliotece] Czy świetlista symbolika autora Boskiej Komedii mogła być inspirowana raweńskimi dekoracjami? [współatorstwo z:] 3[w:] Boska Komedia. Dante w rysunku i grafice, Cieszyn: Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 2013 34-42
 •      [szukaj w bibliotece] Recenzja: E. Pezzi, I. Fiorentini Roncuzzi, A. Roncuzzi, Sant’Apollinare in Classe di Ravenna e il suo bosco perduto. S. Apolinare in Classe in Ravenna and its lost wood, Ravenna 2008, wyd. Angelo Longo Editore, ss. 96, il. 32 [w:] J.C. Kałużny [red.], Starożytność chreścijańska. Materiały zebrane 3, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2012, s. 259-264.
 •      [szukaj w bibliotece] Wskrzeszenie Łazarza, czyli eschatologiczna refleksja nad materialnym świadectwem wiary Kościoła pierwszych wieków [w:] J.C. Kałużny, A. Regiewicz, A. Żywiołek [red.], Kulturowe paradygmaty końca, Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 2013, s. 193-207.
 •      [szukaj w bibliotece] Problematyka ustalenia adresata listów św. Józefa Bilczewskiego do rzymskiej wspólnoty księży zmartwychwstańców z lat 1889-1890 przykładem odpowiedzialności historyka za rzetelność analizy tekstu źródłowego [w:] Z. Gogola [red.], Habent omnia tempora sua. Prace ofiarowane ks. prof. dr. hab. Januszowi Wyciśle, Kraków: UPJPII 2013, s. 223-241.
 •      [szukaj w bibliotece] Początki drobnej plastyki użytkowej pierwszych chrześcijan. Motyw Chrystusa Dobrego Pasterza w artes minores [w:] J. Marecki i L. Rotter [red.], Wytwory rąk ludzkich, Kraków: UPJPII 2012, s. 103-130.
 •      [szukaj w bibliotece] Rawenna [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2011, s. 1249-1253.
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Gorączka sobotniej nocy, nova et vetera [w:] Journal of Urban Ethnology, 4 2001, s. 25-37.
 • Stosunki Kościoła z państwem rzymskim na przykładzie prowincji Afryki Północnej (II-IV wiek) [w:] Nowy Filomata, 2 2001, s. 111-124.
 • Miejsca spotkań eucharystycznych młodego Kościoła w świetle źródeł nowotestamentalnych [w:] Pietas et Studium, 2 2009, s. 371-382.
 • Święty jako protektor nie-świętych w mieście. Przykład św. Apolinarego biskupa Rawenny [w:] Studia Laurentiana, 2 2002, s. 265-281.
 • Od metropolii do nekropoli, czyli w poszukiwaniu cielesności i duszy miasta [w:] Po-mysł, 2 2002, s. 27-34.
 • Usłyszeć niemy krzyk nadziei, czyli słów kilka o symbolice wczesnochrześcijańskich płyt nagrobnych [w:] Po-mysł, 1 2001, s. 86-94.
 • Geneza kształtowania się naukowych zainteresowań św. Józefa Bilczewskiego w okresie studiów na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (1880-1884) [w:] Analecta Cracoviensia, XLIII 2011, s. 299-311.

Wygłoszone Referaty:

 • Biskup Apolinary - legendarny założyciel Kościoła Rawenny. Słów kilka o ikonograficznym przesłaniu mozaiki z apsydy bazyliki San Apollinare in Classe Biskup i jego rola w kształtowaniu miasta późnoantycznego 06 październik 2001 Kazimierz Dolny
 • Wpływ zjawiska rygoryzmu na rozpowszechnienie kultu męczeństwa we wczesnym chrześcijaństwie Męczennicy w świecie późnego antyku 05 maj 2003 Kazimierz Dolny
 • Święty jako protektor nie-świętych w mieście. Na przykładzie św. Apolinarego biskupa Rawenny Religia w mieście 02 marzec 2002 Kraków
 • Spotkanie religii z polityką w architekturze sakralnej późnoantycznej Rawenny Miejsca święte w epoce późnego antyku 08 październik 2004 Kazimierz Dolny
 • Wybrane aspekty relacji ks. J. Bilczewskiego z ks. J. Wilpertem w świetle nieznanej korespondencji z lat 1889-1900 Pamięć i upamiętnienie w epoce późnego antyku 31 maj 2008 Kazimierz Dolny
 • Chrystologiczne labarum Konstantyna Wielkiego (306-337) jako signum nowej władzy Symbol - znak - rytuał. Doświadczenie władzy 23 luty 2012 Kraków
 • Magia słowa i obrazu zawarta w murach świątyń chrześcijańskich Magia, słowo i obraz 19 październik 1998 Zabrze
 • Mitologia antyczna na chrześcijańskiej służbie, czy chrześcijanie na służbie mitów? Mity nasze powszednie 24 październik 2000 Zabrze
 • Usłyszeć niemy krzyk nadziei, czyli słów kilka o symbolice wczesnochrześcijańskich płyt nagrobnych Krzyk 24 październik 2001 Zabrze
 • Dziedzictwo wzorców antycznych w sztuce wczesnochrześcijańskiej U źródeł kultury wczesnochrześcijańskiej 25 kwiecień 2002 Kraków
 • Od metropolii do nekropoli, czyli w poszukiwaniu cielesności i duszy miasta Miasto: Enoch - Jerozolima - Metropolis 07 listopad 2002 Zabrze
 • Sztuka na służbie sacrum na przykładach z przełomu IV i V wieku Europejczyk wobec sacrum 25 listopad 2005 Kraków
 • Wprowadzenie w zagadnienie monastycyzmu wczesnochrześcijańskiego Głos wołającego na pustyni. Chrześcijaństwo w północno-wschodniej Afryce do XII wieku 13 listopad 2006 Kraków
 • Początki nowożytnych badań nad archeologią chrześcijańską Cesarzowa Helena – pierwszy chrześcijański archeolog 13 listopad 2008 Kraków
 • Architektura przestrzeni sakralnej w wczesnym chrześcijaństwie. Pomiędzy wspólnotą a współprzestrzenią sacrum Niedziela - dzień święty w starożytności chrześcijańskiej 30 kwiecień 2009 Kraków
 • Wprowadzenie w kwestię martyrologium Kościoła antycznego Miles Christi. Kult męczenników Cesarstwa Rzymskiego 13 kwiecień 2010 Kraków
 • Wprowadzenie w kwestię zmieniającego się na przestrzeni wieków pojęcia Miles Christi Martyres Confessores et Fideles. Żołnierze Chrystusa w starożytności i średniowieczu 12 kwiecień 2011 Kraków
 • O nagości w sztuce starożytnej Historia wczoraj i dziś. Pomiędzy mitem a rzeczywistością 03 grudzień 2011 Zabrze
 • Pieczęć końca czy odpowiedź na pytanie o nowy początek, czyli eschatologiczna refleksja nad świadectwami obecności chrześcijan w rzymskich katakumbach Koniec świata... i co dalej? 16 listopad 2012 Kraków
 • Chrześcijaństwo wobec mitraizmu. Próba analizy zjawiska bliskiej lokalizacji najstarszych mitreów i tituli chrześcijańskich w Rzymie do IV w. Hawarte. Ostatnie arcydzieła mistrzów antyku 05 czerwiec 2013 Muzeum Archeologiczne w Krakowie
 • Chrzest znakiem władzy nad życiem i śmiercią w świetle symboliki baptysteriów wczesnochrześcijańskich SYMBOL – ZNAK – RYTUAŁ: Od narodzin do śmierci 29 styczeń 2014 Kraków
 • Polskie fascynacje Rzymem i antykiem na przykładzie siedemnastowiecznego obelisku z Grodziska Posiedzenie Komisji Historycznej PAN Oddział w Katowicach 19 maj 2014 Grodzisk k/Skały
 • Rzymskie katakumby, czyli trudne dzieje niezwykłego archiwum Historia chrześcijaństwa w źródłach 04 grudzień 2014 Kraków
 • Ks. Józef Wilpert (1857-1944), Ślązak "skazany" na rzymskie katakumby Historia polskich badań nad antykiem chrześcijańskim 22 kwiecień 2015 Kraków
 • Od motywu światła w dekoracjach i architekturze Rawenny do lux perpetua w „Boskiej komedii” Dantego Posiedzenie Komisji Historycznej PAN Oddział w Katowicach 09 listopad 2015 Muzeum Archeologicznym w Krakowie
 • Nieznani apostołowie. Na przykładzie świętego Saby Gota Apostołowie barbarzyńskiej Europy 20 kwiecień 2016 Muzeum Archeologicznym w Krakowie
 • Czy na cmentarzu jest miejsce na Dobrą Nowinę. Krótka refleksja o soteriologicznym przesłaniu ikonografii wczesnochrześcijańskiej Misericordia Domini 27 kwiecień 2016 Kraków
 • Spór o obecność sztuki w Kościele III i IV wieku. The dispute around the presence of art in the 3rd and 4th century Church „Reformy, instytucje, obyczaje – konflikty na przestrzeni dziejów 07 czerwiec 2018 Kraków
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl