wróć na stronę główną UPJPII
dr Paweł Krokosz
Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego - adiunkt 
E-mail:
pawel.krokosz@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Historii Nowożytnej 
Dyżur dydaktyczny:
Dyżur dydaktyczny w sesji egzaminacyjnej w II semestrze roku akademickiego 2018/2019: poniedziałek 08.00-08.45, ul. Franciszkańska 1, pokój profesorski 212 (II piętro) 

Curriculum Vitae

 • 2016 - - redaktor naczelny czasopisma naukowego "Orientalia Christiana Cracoviensia" (eyd. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • 2012 - - sekretarz czasopisma naukowego "orientalia Christiana Cracoviensia" (wyd. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Rosyjskie ustawodawstwo wojskowe doby panowania Piotra I [w:] Karol Łopatecki [red.], Organizacja armii w nowożytnej Europie. Struktura-urzędy-prawo-finanse, Zabrze: Wydawnictwo Inforteditions 2011, s. 397-444.
 •      [szukaj w bibliotece] Nota historyczna [w:] Zbigniew Hauser,Jacek Tokarski [red.], Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Ukrainie, Warszawa: Burchard Edition 2001, s. 15-18.
 •      [szukaj w bibliotece] Francja [w:] M.Szulc [red.], Wielka Historia Świata 1492-1600, Kraków: Wydawnictwo Pinnex 2002, s. 127-148.
 •      [szukaj w bibliotece] Francja [w:] M.Szulc [red.], Wielka Historia Świata 1492-1650, Kraków: Wydawnictwo Pinnex 2004, s. 115-138.
 •      [szukaj w bibliotece] Francja ostatnich Burbonów [w:] M.Szulc [red.], Wielka Historia Świata 1650-1800, Kraków: Wydawnictwo Pinnex 2004, s. 5-40.
 • Francja Ludwików XIII i XIV [w:] M.Szulc [red.], Wielka historia świata, Kraków: Pinnex 2003, s. 103-132.
 •      [szukaj w bibliotece] Wiek filozofski [współatorstwo z:] Anna Pożoga[w:] Wielka historia świata 1700-1789, Kraków: Pinnex 2003 5-14
 •      [szukaj w bibliotece] Francja w okresie oświecenia [w:] Marian Szulc [red.], Wielka historia świata 1700-1789, Kraków: Pinnex 2003, s. 15-32.
 •      [szukaj w bibliotece] Morze Czarne w strategicznych planach Piotra I [w:] Ł. Głędek, T. Krzyżowski, M. Michalski [red.], REGIONES EUXINUM SPECTANTES. Stosunki kulturowe, etniczne i religijne na przestrzeni dziejów, Kraków: Uniwersytet Papieski jana Pawła II w Krakowie 2012, s. 289-305.
 •      [szukaj w bibliotece] Bałtycka polityka Rosji Piotra I [w:] Karol Łopatecki, Wojciech Walczak [red.], Streszczenia wystąpień. Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. Warszawa, 14-16 listopada 2012 r., Białystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy 2012, s. 141-151.
 •      [szukaj w bibliotece] "Mała wojna". Działania wojsk rosyjskich w Inflantach, Estonii oraz Ingermanlandii w latach 1700-1704 [w:] Wojciech Walczak, Karol Łopatecki [red.], Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. Inflanty polskie, Białystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy 2012, s. 139-226.
 •      [szukaj w bibliotece] Bałtycka polityka Rosji Piotra I [w:] Wojciech Walczak, Karol Łopatecki [red.], Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, Białystok: INSTYTUT BADAŃ NAD DZIEDZICTWEM KULTUROWYM EUROPY 2013, s. 279-314.
 •      [szukaj w bibliotece] Рост мощи России в центральной и восточной Европе на стыке XVII и XVIII веков / Wzrost potęgi Rosji w Europie Środkowo-Wschodniej na przełomie XVII i XVIII w. [w:] Д.Л. Спивак [red.], Россия и Польша: память империй/империи памяти, Санкт-Петербург: Эйдос 2013, s. 108-138.
 •      [szukaj w bibliotece] Iwan Skoropadski - narzucony hetman zaporoski [w:] R. Dymczyk,I. Krywoszeja,N. Morawiec [red.], Rozdroża. Polsko-ukraiński dyskurs humanistyczny, Częstochowa-Humań-Poznań: Wydawnictwo "Taurus" 2013, s. 101-122.
 •      [szukaj w bibliotece] Działania armii rosyjskiej na frontach III wojny północnej (1700-1721) [w:] N.Morawiec, R.W.Szwed, M.Trąbski [red.], Częstochowskie Teki Historyczne, Częstochowa: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie 2013, s. 83-102.
 •      [szukaj w bibliotece] Wojna Północna 1700-1721 w historiografii rosyjskiej XIX i XX w. (do 1914 r.). Zarys problematyki [w:] Andrzej Drzewiecki, Łukasz Różycki [red.], Militaria w edukacji historycznej, Gdynia: Napoleon V 2014, s. 317-326.
 •      [szukaj w bibliotece] „Zdobyte bez przelania krwi kwietnia 9, 1783 roku”. Imperialna polityka Rosji wobec Chanatu Krymskiego w XVI-XVIII w. [w:] вiдп. ред. В. Смолiй [red.], Крим вiд античностi до сьогодення: Iсторичнi студiï, Киïв: Iнститут iсторiï Украïни НАН Украïни 2014, s. 302-322.
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Życie kulturalne Wieliczki od XIX wieku do czasów współczesnych [w:] Studia i materiały do dziejów żup solnych w Polsce, XXVII, 2011, s. 189-242.
 • Iwan Mazepa i Piotr I. Wojna na uniwersały (październik-grudzień 1708 r.) [w:] Nowa Ukraina. Нова Украïна, 1-2(7-8)2009, 2010, s. 7-29.
 • "Ludzie reformy" [w:] Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego.Prace Historyczne, z. 129 2002, s. 111-122.
 • Wasyl Golicyn - niespełniony rosyjski reformator [w:] Studia Historyczne, z. I (189), 2005, s. 15-28.
 • Sukcesy oręża rosyjskiego w wojnie północnej- Narwa (1704), Leśna, Połtawa i Hangö Udd [w:] Культура народов Причерноморья, но. 36, 2002, s. 89-93.
 • Wielcy i mali. Początki przemysłu naftowego w Polsce (informacja o wystawie) [współatorstwo w:] Mówią wieki. Magazyn historyczny, Lipiec 2012 Nr 7/12 (630) 2012 9-9
 • Rola rodziny Stroganowów w rozwoju przemysłu solnego w Rosji w XVI-XVIII wieku [w:] Studia i materiały do dziejów żup solnych w Polsce, XXVIII 2012, s. 189-249.
 • Baturyn - idea hetmańskiej stolicy [w:] Krakowskie Pismo Kresowe, 5 2013, s. 7-57.
 • Rosyjskie "nie" dla "praw i wolności" narodu ukraińskiego w XVIII w. (cz. I) [w:] Nowa Ukraina. Zeszyty politologiczno-historyczne, 13/2013 2014, s. 5-18.
 • Rosyjskie "nie" dla "praw i wolności" narodu ukraińskiego w XVIII w. (cz. II) [w:] Nowa Ukraina. Zeszyty politologiczno-historyczne, 14 2014, s. 5-16.
 • Solnictwo w carskiej Rosji. Organizacja, technika wydobywcza, handel [w:] Studia i materiały do dziejów żup solnych w Polsce, 29 2014, s. 165-214.

Wygłoszone Referaty:

 • Morze Czarne w strategicznych planach Piotra I REGIONES EUXINUM SPECTANTES. STOSUNKI KULTUROWE, ETNICZNE I RELIGIJNE NA PRZESTRZENI DZIEJÓW 29 październik 2010 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • РОСТ МОЩИ РОССИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ НА СТЫКЕ XVII И XVIII ВЕКОВ III Международный конгресс «Россия и Польша: память империй / империи памяти» 27 kwiecień 2012 Санкт-Петербург, Россия
 • Kozacy ukraińscy - sojusznicy czy wrogowie Rosji w czasie wojny północnej (1700-1721) European Central Slavic Conference. HISTORIA, POLITYKA I KULTURA W EUROPIE WSCHODNIEJ 09 lipiec 2012 Przemyśl
 • Bałtycka polityka Rosji Piotra I Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. Warszawa, 14-16 listopada 2012. 15 listopad 2012 Warszawa
 • Działania armii rosyjskiej na frontach III wojny północnej (1700-1721) Spotkania Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Częstochowie 27 luty 2013 Częstochowa
 • Армия Петра I как средство политического давления на Речь Посполитою в ходе Северной войны 17001721 гг./Armia Piotra I narzedziem nacisku politycznego na Rzeczpospolitą podczas wojny północnej 1700-1721 Международный круглый стол ПЕТР ВЕЛИКИЙ И СТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТИКИ РОССИИ/ Międzynarodowa sesja naukowaPIOTR WIELKI I KSZTAŁTOWANIE SIĘ POLITYKI ROSJI WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ W XVIII WIEKU 05 listopad 2013 Институт славяноведения РАН Москва/Instytut słowianoznawstwa RAN Moskwa
 • Obecność wojsk rosyjskich w Bochni i Wieliczce w 1914 r. IV Kongres Polska-Rosja: długi ślad "krótkiego" XX wieku/IV Конгресс Польша-Россия: долгий след "короткого" XX века 26 maj 2014 Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • "SUNT MIHI QUAE VALEANT IN TALEA PONDERA VIRES". Opanowanie wschodnich nadbałtyckich prowincji szwedzkich przez armię rosyjską w 1710 r.o III Międzynarodowy Kongres "Stan nad wielokulturowością dawnej Rzeczypospolitej" 02 październik 2015 Białystok
 • „DIVIDIMUS MUROS ET MAENIA PANDIMUS URBIS”. Opanowanie Dorpatu i Narwy przez wojska rosyjskie w 1704 r. Międzynarodowa konferencja naukowa "Twierdze osiemnastowiecznej Europy. Rzeczpospolita Obojga Narodów i kraje ościenne" 25 kwiecień 2015 Częstochowa
 • Terminologia warzelnictwa rosyjskiego (do konca XIX w.) - zarys problematyki Dziedzictwo Kultury Materialnej utrwalone w leksyce, frazeologii i paremiologii języków słowiańskich 28 kwiecień 2015 Kraków
 • Релігійний аспект в розбудові російської армії за часів Петра І Х ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ: Християнські цінності в системі освіти: теорія, традиції, практика 06 listopad 2015 Умань (Humań, Ukraina)
 • Armia gwarantem mocarstwowej pozycji Rosji w Europie w XVIII w. Od Piotra I do Mikołaja II. Rosja wobec Polski 1689-1917 19 październik 2016 Warszawa
 • Na Kremlu i w Twierdzy - w cieniu carskich nekropolii Dawna i współczesna kultura funeralna z cyklu 05 grudzień 2016 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Военные обозы в Российской империи и Французском королевстве в середине XVIII в. в свете трактата Антония Леопольда Эльсница (wspólnie z Karolem Łopateckim) X Международный петровский конкресс РОССИЯ И ФРАНЦИЯ: КУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ В ПАНОРАМЕ ВЕКОВ: 10 czerwiec 2017 Sankt Petersburg (Rosja)
 • Twierdza Pietropawłowska w Sankt Petersburgu - miejsce militarne, miejsce sacrum Twierdze Osiemnastowiecznej Europy. Spotkanie 2: Od Vaubana do Montalemberta 22 wrzesień 2017 Częstochowa (Polska)
 • Od sprzedawcy pierożków do generała-feldmarszałka. Zawrotna kariera carskiego faworyta Aleksandra Mienszykowa IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Jak osiągnąć sukces? Kariery w Europie na przestrzeni wieków" 17 maj 2018 Kraków
 • Dwa wielickie pamiętniki z czasu I wojny światowej (wykład wprowadzający) Studencko-doktorancka ogólnopolska konferencja naukowa „Niepodległość. Idee-fakty-perspektywy” 22 maj 2018 Kraków
 • W stronę nowych mórz. Ekspansja terytorialna Rosji za panowania Piotra I 50 Lat Studiów Historycznych. Konferencja Jubileuszowa Instytutu Historii i Nauku Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku "Granice i pogranicza. Historia i współczesność" 16 czerwiec 2018 Białystok
 • Patriotyczna aktywność mieszkańców Wieliczki w latach 1918-1939 3rd European Central Slavic Conference: Central and Eastern Europe – One Hundred Years of Change, 1918-2018 05 lipiec 2018 Przemyśl
 • Wyprawa dunajska 1711 - klęska militarna i polityczna Rosji Piotra I IV Międzynarodowy Kongres Naukowy "Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", Rzeszów-Jarosław, 3-5 października 2018 r. 03 październik 2018 Rzeszów
 • Na drodze ku niepodległości. Wieliczka na przełomie XIX i XX w. (do 1921 r.) Gdy pękały kordony, a rodziły się granice... Galicja i jej mieszkańcy w drodze do niepodległości 26 październik 2018 Kraków (Polska)
 • Stefan Jaworski i Teofan Prokopowicz – duchowni apologeci triumfów wojennych Piotra I - виступ он-лайн (Skype) Всеукраїнська науково-практична конференція: Християнські цінності в системі освіти: теорія, традиції, практика 16 listopad 2018 Умань, Україна (Humań, Ukraina) - виступ он-лайн (Skype)
 • Wojna polsko-ukraińska 1918-1919 Strażacka niepodległa 1919. Krwawiące granice 13 sierpień 2019 Mysłowice
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl