wróć na stronę główną UPJPII
ks. dr hab. Piotr Majer
Zatrudnienie:
Wydział Prawa Kanonicznego - profesor nadzwyczajny 
E-mail:
piotr.majer@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Prawa o Kościelnej Misji Nauczania i Uświęcania 
Dyżur dydaktyczny:
poniedziałek 9.00 - 10.00,
ul. Franciszkańska 3, Kuria Metropolitalna (proszę poprosić pracownika kurii o przywołanie telefoniczne) 

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Wpływ błędu na ważność zgody małżeńskiej – próba syntezy na podstawie analizy relacji między intelektem a wolą nupturienta [w:] A. Dębiński, E. Szczot [red.], Plenitudo legis dilectio. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Bronisławowi W. Zubertowi OFM z okazji 65. rocznicy urodzin, Lublin: Wydawnictwo KUL 2000, s. 439-462.
 •      [szukaj w bibliotece] Ochrona prywatności w kanonicznym porządku prawnym [w:] P. Majer [red.], Ochrona danych osobowych i prawo do prywatności w Kościele, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2002, s. 83-123.
 •      [szukaj w bibliotece] Pasterska troska biskupa o tworzenie nowych parafii [w:] S. Koperek, S. Szczur, M. Leśniak, B. Mielec [red.], Archidiecezja Krakowska na przełomie tysiącleci, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2004, s. 115-139.
 •      [szukaj w bibliotece] Małżeństwo jako przedmiot zainteresowania Kościoła i państwa – prawo kanoniczne a małżeństwo cywilne [w:] A. Mezglewski [red.], Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego. Materiały I Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 14-16 stycznia 2003), Lublin: Wydawnictwo KUL 2004, s. 255-286.
 •      [szukaj w bibliotece] „Favor iuris” dla małżeństwa czy „favor libertatis” dla małżonków? [w:] P. Majer, A. Wójcik [red.], Lex tua in corde meo. Studia i materiały dedykowane Jego Magnificencji Biskupowi Tadeuszowi Pieronkowi z okazji 40-lecia pracy naukowej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2004, s. 341-357.
 •      [szukaj w bibliotece] Symulacja całkowita i symulacja częściowa – konieczność rozróżnienia tytułów nieważności małżeństwa [w:] T. Rozkrut [red.], Urzędy sądowe – władza i służba. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 11-12 października 2004 roku, Tarnów: Biblos 2005, s. 125-141.
 •      [szukaj w bibliotece] Dobro publiczne czy prywatne? Refleksje obrońcy węzła małżeńskiego [w:] A. Skorupa [red.], Forum externum i forum internum w prawie kanonicznym. Między prawem a sumieniem. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej 9-10 maja 2005 r. w Lublinie, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006, s. 143-177.
 •      [szukaj w bibliotece] Intencja przyjęcia chrztu przez dorosłego jako warunek ważności sakramentu [w:] A. Sobczak [red.], Prawo i Kościół, Poznań: Redakcja Wydawnictw UAM Wydział Teologiczny 2006, s. 21-35.
 •      [szukaj w bibliotece] Uznawanie przez państwo wyroków sądów kościelnych w sprawach małżeńskich. Czy byłoby pożyteczne przyjęcie takiego systemu w Polsce? [w:] A. Mezglewski [red.], Funkcje publiczne związków wyznaniowych. Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 16-18 maja 2006), Lublin: Wydawnictwo KUL 2007, s. 413-431.
 •      [szukaj w bibliotece] Nowe decyzje Sygnatury Apostolskiej w sprawie małżeństw zawieranych między katolikami a prawosławnymi [w:] J. Wroceński, J. Krajczyński [red.], Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2009, s. 543-563.
 •      [szukaj w bibliotece] Normy prawa kanonizacyjnego dotyczące przesłuchania świadków [w:] Sz. Praśkiewicz [red.], Postępowanie beatyfikacyjne na drodze heroiczności cnót, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2009, s. 65-86.
 •      [szukaj w bibliotece] Nowelizacja prawa o wyborze papieża dokonana przez Benedykta XVI [w:] S. Grodziski, D. Malec, A. Karabowicz, M. Stus [red.], Vetera Novis Augere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi, Kraków: Wydawnictwo UJ 2010, s. 645-655.
 •      [szukaj w bibliotece] Czy rodzice bierzmowanego mogą pełnić funkcję świadków bierzmowania? [w:] P. Majer, A. Wójcik [red.], Lex tua veritas. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji Księdzu Profesorowi Janowi Maciejowi Dyduchowi z okazji 70. rocznicy urodzin, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP II 2010, s. 501-507.
 •      [szukaj w bibliotece] Nowa hierarchiczna struktura personalna w Kościele łacińskim. Konstytucja apostolska „Anglicanorum coetibus” z 4 XI 2009 roku [w:] J. Wroceński, H. Pietrzak [red.], Ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2010, s. 353-367.
 •      [szukaj w bibliotece] Kilka uwag na temat pogrzebu dzieci [w:] C. Klahs [red.], Poronienie. Zrozumieć rodziców po stracie, Poznań: W Drodze 2010, s. 229-234.
 •      [szukaj w bibliotece] Pozostałe akty kultu Bożego. Komentarze do kan. 1166-1204 [w:] J. Krukowski [red.], Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, Poznań: Pallottinum 2011, s. 369-427.
 •      [szukaj w bibliotece] Odpowiedzialność za szkody wynikłe z nielegalnych aktów administracyjnych [w:] J. Krukowski, W. Kraiński, M. Sitarz [red.], Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2011, s. 217-238.
 •      [szukaj w bibliotece] Apostolado del mar [w:] J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano [red.], Diccionario General de Derecho Canónico, Pamplona: Thomson Reuters Aranzadi 2012, s. 415-419.
 •      [szukaj w bibliotece] Conclave [w:] J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano [red.], Diccionario General de Derecho Canónico, Pamplona: Thomson Reuters Aranzadi 2012, s. 426-429.
 •      [szukaj w bibliotece] Elección del Romano Pontífice [w:] J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano [red.], Diccionario General de Derecho Canónico, Pamplona: Thomson Reuters Aranzadi 2012, s. 573-578.
 •      [szukaj w bibliotece] Exequias del Romano Pontífice [w:] J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano [red.], Diccionario General de Derecho Canónico, Pamplona: Thomson Reuters Aranzadi 2012, s. 850-852.
 •      [szukaj w bibliotece] Renuncia del Romano Pontífice [w:] J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano [red.], Diccionario General de Derecho Canónico, Pamplona: Thomson Reuters Aranzadi 2012, s. 930-933.
 •      [szukaj w bibliotece] Secreto en la elección del Romano Pontífice [w:] J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano [red.], Diccionario General de Derecho Canónico, Pamplona: Thomson Reuters Aranzadi 2012, s. 183-185.
 •      [szukaj w bibliotece] Nierozerwalność małżeństwa a możliwość jego rozwiązania [w:] W. Kiwior, U. Nowicka, H. Stawniak [red.], Rozwiązanie małżeństwa w prawie kanonicznym. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej na Wydziale Prawa Kanonicznego w dniu 24 kwietnia 2013 roku, Warszawa: Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum 2013, s. 13-29.
 •      [szukaj w bibliotece] Konsekwencje prawne zatwierdzenia instytutu zakonnego na prawie papieskim [w:] A. Zakręta, A Sosnowski [red.], Servabo legem Tuam in toto corde meo. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krzywdzie CM, Dyrektorowi Instytutu Prawa Kanonicznego UPJPII z okazji 70. rocznicy urodzin, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013, s. 339-350.
 •      [szukaj w bibliotece] Zobowiązanie małżonków do uzyskania skutków cywilnych małżeństwa kanonicznego [w:] P. Ryguła [red.], Skutki cywilnoprawne małżeństwa kanonicznego ze szczególnym uwzględnieniem prawa w Polsce, Słowacji i Republice Czeskiej), Kraków: Scriptum 2014, s. 47-60.
 •      [szukaj w bibliotece] Problemy dotyczące zawarcia małżeństwa kanonicznego ze skutkami cywilnymi. Aspekty kanoniczne i cywilne [w:] J. Krukowski, M. Sitarz, B. Pieron [red.], Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2014, s. 151-167.
 •      [szukaj w bibliotece] Wykluczenie, nadużycie i niekorzystanie z prawa do aktów otwartych na zrodzenie potomstwa [w:] A. Pastwa [red.], W orbicie zasady „odpowiedzialnego rodzicielstwa”. Adekwatne rozumienie pojęcia bonum prolis wyzwaniem dla współczesnej kanonistyki, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2014, s. 95-107.
 •      [szukaj w bibliotece] Czy rekurs od dekretu odwołującego proboszcza ma skutek zawieszający? [w:] M. Sitarz, P. Stanisz, H. Stawniak [red.], Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2014, s. 457-470.
 •      [szukaj w bibliotece] Zakres uprawnień wiernych świeckich w Kościele – stan obecny i perspektywy [w:] K. Burczak [red.], Hodie et cras. Dziś i jutro Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. 30 lat od promulgacji, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, s. 129-146.
 •      [szukaj w bibliotece] Prawnokanoniczna ochrona dziecka przed nadużyciami seksualnymi [w:] P. Kroczek [red.], Prawa dziecka: perspektywa Kościoła, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2015, s. 99-134.
 •      [szukaj w bibliotece] The Rights of the Lay Members of Christ’s Faithful: Today and Tomorrow [w:] K. Burczak [red.], Hodie et cras. Today and Tomorrow of the 1983 Code of Canon Law. Thirty Tears after Promulgation, Lublin: Wydawnictwo KUL 2015, s. 111-127.
 •      [szukaj w bibliotece] Pozostałe akty kultu Bożego [w:] J. Krukowski, M. Sitarz, A. Pastwa [red.], II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2015, s. 263-278.
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • El error determinante de la voluntad (can. 1099 del CIC 83): naturaleza y tipificación jurídica [w:] Cuadernos Doctorales. Derecho Canónico. Derecho Eclesiástico del Estado, 13 1996, s. 13-89.
 • «Universi Dominici gregis». La nueva normativa sobre la elección del Romano Pontífice [w:] Ius Canonicum, 72 1996, s. 669-712.
 • Błąd co do jedności lub nierozerwalności małżeństwa. Na marginesie dyskusji odnośnie do interpretacji kan. 1099 Kodeksu Prawa Kanonicznego [w:] Jus Matrimoniale, 2 1997, s. 39-75.
 • El Motu Proprio «Stella Maris» de Juan Pablo II: la estructuración jurídica de una pastoral especializada [w:] Ius Canonicum, 74 1997, s. 629-672.
 • Większość głosów wymagana do wyboru papieża według konstytucji apostolskiej Jana Pawła II «Universi Dominici gregis» [w:] Analecta Cracoviensia, 29 1997, s. 659-678.
 • Podstępne wprowadzenie w błąd (kan. 1098 KPK) jako wada zgody małżeńskiej [w:] Prawo Kanoniczne, 41, 1-2 1998, s. 115-147.
 • „Non licet sacerdoti plus semel in die celebrare” – Znaczenie normy kan. 905 § 1 KPK o jednokrotnym sprawowaniu Eucharystii w ciągu dnia [w:] Prawo Kanoniczne, 42, 1-2 1999, s. 157-178.
 • Konieczność zezwolenia na zawarcie małżeństwa bez skutków cywilnych: racje uzasadniające taką decyzję Konferencji Episkopatu Polski [w:] Jus Matrimoniale, 5 2000, s. 169-192.
 • Normy prawno-liturgiczne o przyjmowaniu Komunii św. na rękę [w:] Prawo Kanoniczne, 43, nr 1-2 2000, s. 79-93.
 • Uwagi odnośnie do małżeństwa konkordatowego – art. 10 Konkordatu z 1993 roku a ustawodawstwo państwowe [w:] Jus Matrimoniale, 6 2001, s. 145-163.
 • El sistema matrimonial concordatario en Polonia [w:] Revista Española de Derecho Canónico, 58 2001, s. 291-310.
 • Niestawiennictwo strony pozwanej w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa [w:] Jus Matrimoniale, 7 2002, s. 167-190.
 • La promoción del espíritu misional genuino. Consideraciones en torno a la Instrucción de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos (25.IV.2001) [w:] Ius Canonicum, 84 2002, s. 673-696.
 • W obronie prawdy powołania misyjnego. Uwagi na temat Instrukcji Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów z 25 IV 2001 r. o wyjazdach i pobycie za granicą kapłanów z terenów misyjnych [w:] Prawo Kanoniczne, 45, nr 3-4 2002, s. 107-120.
 • Uwagi na temat asystowania diakona przy zawieraniu małżeństwa [w:] Anamnesis, 32 2003, s. 113-114.
 • Ślub na pokładzie statku lub samolotu – problem kanonicznej formy zawarcia małżeństwa [w:] Jus Matrimoniale, 8 2003, s. 71-86.
 • Kanoniczne zasady ustanawiania parafii [w:] Annales Canonici, 1 2005, s. 187-212.
 • Zawarcie małżeństwa kanonicznego a obowiązki naturalne wynikające z poprzedniego związku [w:] Annales Canonici, 4 2008, s. 63-82.
 • Odmowa (lub odroczenie) asystowania przy małżeństwie [w:] Szkoła Seraficka, 5 2009, s. 59-79.
 • Nowelizacja prawa o wyborze papieża dokonana przez Benedykta XVI [w:] Annales Canonici, 5 2009, s. 179-195.
 • Czy rodzice bierzmowanego mogą pełnić funkcję świadków bierzmowania? [w:] Anamnesis, 61 2010, s. 103-108.
 • Uznanie małżeństwa kanonicznego w prawie państwowym [w:] Annales Canonici, 6 2010, s. 67-94.
 • Rozeznanie oceniające [w:] Prawo Kanoniczne, 54, nr 1-2 2011, s. 403-425.
 • Rekurs o naprawienie szkody z tytułu nielegalności aktu administracyjnego [w:] Teka Komisji Prawniczej PAN. Oddział w Lublinie, 4 2011, s. 74-91.
 • Zakaz asystowania przy małżeństwie tułaczy (kan. 1071 § 1, 1º KPK) [w:] Annales Canonici, 7 2011, s. 149-187.
 • Małżeństwa mieszane. Wybrane zagadnienia z praktyki kurialnej [w:] Studia Oecumenica, 11 2011, s. 199-218.
 • Tajemnica przysposobienia a przeszkoda pokrewieństwa: odnotowanie adopcji w księdze ochrzczonych (kan. 877 § 3) [w:] Prawo Kanoniczne, 54, nr 3-4 2011, s. 223-246.
 • Wybór Biskupa Rzymskiego w perspektywie jedności Kościoła [w:] Annales Canonici, 8 2012, s. 47-68.
 • Ochrona danych osobowych w parafii [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 3 2011, s. 8-9.
 • Akty stanu cywilnego w kancelarii parafialnej [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 6 2012, s. 1-7.
 • Wystąpienie z kościoła a ochrona danych osobowych. Komentarz do wyroku [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 11 2012, s. 15-16.
 • Zarządzanie mieniem parafii według prawa kanonicznego – cz. 1 [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 12 2012, s. 5-7.
 • Zarządzanie mieniem parafii według prawa kanonicznego – cz. 2 [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 13 2012, s. 8-10.
 • Parafialna rada do spraw ekonomicznych [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 8 2012, s. 1-9.
 • Zezwolenie na występowanie przez proboszcza w sądzie powszechnym w imieniu parafii [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 9 2012, s. 1-11.
 • Prawo kanoniczne a zgorszenie [w:] Pastores, 59 2013, s. 127-134.
 • Zmiana nazwiska w księgach kościelnych [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 18 2013, s. 1-8.
 • Pełnienie przez proboszcza posługi kapelana [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 22 2013, s. 8-11.
 • Urlop zdrowotny proboszcza [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 23 2013, s. 1-3.
 • Metryka chrztu do zawarcia małżeństwa [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 23 2013, s. 3-4.
 • Małżeństwo kanoniczne bez skutków cywilnych [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 23 2013, s. 4-6.
 • Ogłaszanie zapowiedzi przedślubnych na stronie internetowej parafii [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 24 2013, s. 3-4.
 • Rezygnacja papieża z urzędu [w:] Annales Canonici, 9 2013, s. 39-54.
 • Przepisy prawa kanonicznego o przechowywaniu Najświętszej Eucharystii konsekwencją wiary w obecność Pana [w:] Studia Leopoliensia, 6 2013, s. 229-242.
 • Czy akt apostazji musi być odnotowany w parafialnej księdze ochrzczonych? [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 31 2014, s. 1-14.
 • Proboszcz jako wystawca weksla [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 32 2014, s. 11-12.
 • Udostępnianie parafialnych ksiąg metrykalnych [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 32 2014, s. 1-7.
 • Klauzula sumienia – rozumienie i znaczenie dla człowieka wierzącego [w:] Biuletyn Duszpasterski, 10 2014, s. 86-92.
 • Konsekwencje kanoniczne nieuczęszczania na lekcje religii [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 38 2014, s. 1-7.
 • Zawarcie małżeństwa po orzeczeniu nieważności poprzedniego związku sakramentalnego [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 42 2015, s. 5-7.
 • Powrót apostaty do wspólnoty z Kościołem [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 44 2015, s. 1-7.
 • Przekazanie parafii nowemu proboszczowi [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 46 2015, s. 1-9.
 • Status prawny kapelana szpitalnego [w:] Monitor Prawny Proboszcza, 46 2015, s. 10-13.
 • Znaczenie kanonicznej formy zawarcia małżeństwa [w:] Annales Canonici, 11 2015, s. 135-155.

Wygłoszone Referaty:

 • Podstępne wprowadzenie w błąd (kan. 1098 KPK) jako wada zgody małżeńskiej Sympozjum Stowarzyszenia Kanonistów Polskich 25 listopad 1997 Warszawa
 • Ochrona prywatności w kanonicznym porządku prawnym Ochrona danych osobowych i prawo do prywatności w Kościele 15 maj 2001 Kraków
 • Małżeństwo jako przedmiot zainteresowania Kościoła i państwa – prawo kanoniczne a małżeństwo cywilne Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego 15 styczeń 2003 Kazimierz Dolny
 • Symulacja całkowita i symulacja częściowa – konieczność rozróżnienia tytułów nieważności małżeństwa Urzędy sądowe – władza i służba. Sympozjum dla pracowników sądownictwa kościelnego. 12 październik 2004 Gródek n. Dunajcem
 • Dobro publiczne czy prywatne? Refleksje obrońcy węzła małżeńskiego Forum externum i forum internum w prawie kanonicznym. Między prawem a sumieniem 09 maj 2005 Lublin
 • Intencja przyjęcia chrztu przez dorosłego jako warunek ważności sakramentu Interdyscyplinarna ogólnopolska konferencja naukowa "Odejścia i powroty" 24 październik 2005 Rościnno
 • Uznawanie przez państwo wyroków sądów kościelnych w sprawach małżeńskich. Czy byłoby pożyteczne przyjęcie takiego systemu w Polsce? Funkcje publiczne związków wyznaniowych 17 maj 2006 Kazimierz Dolny
 • Zawarcie małżeństwa kanonicznego a obowiązki naturalne wynikające z poprzedniego związku Małżeństwo wobec wyzwań współczesności 15 listopad 2007 Kraków
 • Odmowa (lub odroczenie) asystowania przy małżeństwie? Munus sanctificandi: gaudium vel onus? 05 maj 2008 Katowice
 • Normy prawa kanonizacyjnego dotyczące przesłuchania świadków Etapy postępowania beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego w sprawie heroiczności cnót wyznawców 05 listopad 2008 Kraków
 • Uznanie małżeństwa kanonicznego w prawie państwowym Magisterium Kościoła w zderzeniu z prawem państwowym 19 listopad 2009 Kraków
 • Odpowiedzialność za szkody wynikłe z nielegalnych aktów administracyjnych Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele 08 wrzesień 2010 Toruń
 • Rozeznanie oceniające Zdolność/niezdolność do zawarcia małżeństwa kanonicznego – perspektywa psychologiczna, psychiatryczna i kanonistyczna 21 październik 2010 Warszawa
 • Małżeństwa mieszane. Wybrane zagadnienia z praktyki kurialnej Laboratorium jedności – małżeństwo o różnej przynależności wyznaniowej 06 maj 2011 Brenna
 • Rekurs o naprawienie szkody z tytułu nielegalności aktu administracyjnego Postępowanie administracyjne w Kościele 06 czerwiec 2011 Lublin
 • Wybór Biskupa Rzymskiego w perspektywie jedności Kościoła Urząd Biskupa Rzymu w służbie jedności Kościoła 17 listopad 2011 Kraków
 • Zobowiązanie małżonków do uzyskania skutków cywilnych małżeństwa kanonicznego Małżeństwo kanoniczne i skutki cywilne jego zawarcia w państwach Europy środkowo-wschodniej (na przykładzie regulacji prawnych w Polsce, Czechach i Słowacji) 19 kwiecień 2012 Katowice
 • Przepisy prawa kanonicznego o przechowywaniu Najświętszej Eucharystii konsekwencją wiary w obecność Pana Akt wiary we wspólnocie Kościoła 19 październik 2012 Lwów
 • Wykluczenie, nadużycie i niekorzystanie z prawa do aktów otwartych na zrodzenie potomstwa W orbicie zasady „odpowiedzialnego rodzicielstwa”. Adekwatne rozumienie pojęcia «bonum prolis» wyzwaniem dla współczesnej kanonistyki 26 październik 2012 Katowice
 • Nierozerwalność małżeństwa a możliwość jego rozwiązania Rozwiązanie małżeństwa w prawie kanonicznym 24 kwiecień 2013 Warszawa
 • Problemy dotyczące zawarcia małżeństwa kanonicznego ze skutkami cywilnymi. Aspekty kanoniczne i cywilne Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym 07 wrzesień 2013 Kielce
 • Zakres uprawnień wiernych świeckich w Kościele – stan obecny i perspektywy „Hodie et cras” – dziś i jutro Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. 30 lat od promulgacji 23 październik 2013 Lublin
 • Wykorzystanie seksualne małoletnich w Kościele. Odpowiedź Kościoła w Polsce. Wytyczne z aneksem dotyczącym procedury kanonicznej Jak rozumieć i odpowiedzieć na wykorzystanie seksualne małoletnich w Kościele? 21 czerwiec 2014 Kraków
 • Pozostałe akty kultu Bożego II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne 10 wrzesień 2014 Katowice
 • Znaczenie kanonicznej formy zawarcia małżeństwa The Family Institution: Identity, Sovereignty, Social Dimension – on the 20th Anniversary of the Letter to Families from John Paul II “Gratissimam sane” 25 październik 2014 Preszów (Słowacja)
 • Prawnokanoniczna ochrona dziecka przed nadużyciami seksualnymi Ochrona praw dziecka w Kościele 20 listopad 2014 Kraków
 • Proces skrócony – szanse i obawy Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim 07 wrzesień 2016 Włocławek
 • Wierni wobec wystąpień i publikacji, które atakują religię i dobre obyczaje Fides, quae de verbo nascitur et nutritur. Nauczycielskie zadanie Kościoła wobec 1050. rocznicy Chrztu Polski 19 październik 2016 Warszawa
 • Chrzestni, świadkowie bierzmowania i świadkowie zawarcia małżeństwa. Perspektywa ekumeniczna Jednoczeni w różnorodności. W 50. rocznicę Dyrektorium Ekumenicznego 28 kwiecień 2017 Katowice
 • Okoliczności uzasadniające proces małżeński przed biskupem VIII Ogólnopolskie Forum Sądowe – Reforma procesowa papieża Franciszka – pierwsze doświadczenia 12 czerwiec 2017 Gródek n. Dunajcem
 • Nowelizacja Wytycznych oraz Aneksu II: Nowości i problemy Konferencja delegatów ds. ochrony dzieci i młodzieży 14 październik 2017 Częstochowa
 • Sukcesja urzędu biskupiego według obowiązujących przepisów prawa kościelnego Sukcesja wiary i urzędu biskupa. Sesja naukowa zorganizowana przez Wydział Teologii UWM w Olsztynie 12 grudzień 2017 Elbląg
 • Problematyka chrztu świętego w świetle zmian kodeksowych z 31 maja 2016 roku Zmiany w Kodeksie Prawa. Kanonicznego dokonane przez papieża Franciszka w motu proprio „De concordia inter Codices” 25 kwiecień 2018 Warszawa UKSW
 • Prace Konferencji Episkopatu Polski nad nową regulacją przygotowania do zawarcia małżeństwa kanonicznego Ochrona małżeństwa i rodziny w nauczaniu i ustawodawstwie papieża Franciszka 04 wrzesień 2018 Instytut Teologiczno-Pastoralny w Rzeszowie
 • Czy adhortacja „Amoris laetitia” zmieniła kan. 915 KPK? Sesja naukowa z okazji Jubileuszu 65-lecia Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW 15 czerwiec 2019 Warszawa
 • Małżeństwo kanoniczne osób po rozwodzie cywilnym Ochrona małżeństwa i rodziny w prawie kanonicznym i prawie polskim 10 wrzesień 2019 Częstochowa
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl