wróć na stronę główną UPJPII
ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna
Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny - profesor zwyczajny 
E-mail:
wieslaw.przyczyna@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Komunikacji Religijnej 
Dyżur dydaktyczny:
piątek 11.00 - 12.00, ul. Bernardyńska 3,
sala 120 

Dorobek naukowy

Monografie:

 • Teologia ewangelizacji, Kraków: Poligrafia Salezjańska 1992
 • Kaznodziejski przekaz opowiadań biblijnych, Kraków: Poligrafia Salezjańska 2000
 • Z zagadnień współczesnej homiletyki, Kraków: Poligrafia Salezjańska 1993
 • Retoryka dziś. Teoria i praktyka, Kraków: Poligrafia Salezjańska 2001
 • Fenomen kazania, Kraków: Poligrafia Salezjańska 1994
 • Sługa Słowa, Kraków: Poligrafia Salezjańska 1997
 • Słuchacz Słowa, Kraków: Poligrafia Salezjańska 1998
 • Rekolekcje dla młodzieży, Kraków: Homo Dei 1993
 • Rekolekcje dla dzieci, Kraków: Poligrafia Salezjańska 1996
 • Trzymajcie się mocno Słowa Życia. Rekolekcje dla młodzieży, Kraków: Poligrafia Salezjańska 1999
 • Pisownia słownictwa religijnego, Tarnów: Wydawnictwo Biblos 2011
 • Homilia pięćdziesiąt lat po Soborze Watykańskim II. Pytania, problemy, wyzwania, Kraków: Wydawnictwo M 2013
 • Retoryka dziś. Teoria i praktyka, Kraków: Poligrafia Salezjańska 2001
 • Liturgia - źródłem życia parafialnego, Kraków: Wydawnictwo Spes 2002
 • Prawdy wiary w przepowiadaniu, Kraków: Wydawnictwo M 2002
 • Zasady pisowni słownictwa religijnego, Tarnów: Wydawnictwo Biblos 2004
 • Eucharystia na ołtarzu świata, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006
 • Msza św. w telewizji?, Kraków: Wydawnictwo M 2006
 • Polska bibliografia homiletyczna, Kraków: Wydawnictwo M 2007
 • Ściągać czy nie ściągać? O pomocach do homilii i kazań, Poznań: Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha 2008
 • Język katechezy, Tarnów: Wydawnictwo Biblos 2008
 • Polszczyzna biblijna - między tradycją a współczesnością, Tarnów: Wydawnictwo Biblos 2009
 • Liturgia i przepowiadanie, Kraków: Wydawnictwo M 2010
 • Metodologia teologii praktycznej, Kraków: Wydawnictwo M 2011
 • Humor z ambony, Kraków: Wydawnictwo M 2011
 • Funkcje wypowiedzi religijnych, Tarnów: Biblos 2014
 •      [szukaj w bibliotece] Polityka na ambonie?, Kraków: Wydawnictwo Petrus 2015
 •      [szukaj w bibliotece] Nowa ewangelizacja. Język - teologia - kultura, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2017
 •      [szukaj w bibliotece] Język w liturgii, Tarnów: Biblos 2018

Artykuły Książkowe:

 • Integralne ujęcie ewangelizacji [w:] Wiesław Przyczyna [red.], Z zagadnień współczesnej homiletyki, Kraków: Poligrafia Salezjańska 1993, s. 28-60.
 • Metoda misji w ujęciu św. Alfonsa [w:] S. Bafia i in. [red.], Redemptoryści w Tuchowie 1893-1993, Kraków: Homo Dei 1993, s. 243-255.
 • Odnowa przepowiadania według konstytucji o liturgii świętej [w:] S. Koperek [red.], Euntes docete, Kraków: 1993, s. 150-156.
 • Kazanie jako słowo Boże [w:] W. Przyczyna [red.], Fenomen kazania, Kraków: Redeptoris Missio 1994, s. 48-66.
 • Słowo Boże i ludzkie w kazaniu. Charakterystyczne cechy kazania jako utworu mówionego [w:] Z. Kurzowa, W. Śliwiński [red.], Współczesna polszczyzna mówiona w odmianie opracowanej (oficjalnej), Kraków: 1994, s. 167-170.
 • Rekolekcje dla dzieci wczoraj i dziś [w:] W. Przyczyna [red.], Rekolekcje dla dzieci, Kraków: 1996, s. 7-39.
 • Kaznodzieja jako herold [w:] W. Przyczyna [red.], Sługa Słowa, Kraków: 1997, s. 51-63.
 • Edukacja językowa księży [współatorstwo z:] G. Siwkiem[w:] Edukacja językowa Polaków, Kraków: 1998 90-97
 • Słuchanie słowa Bożego a posłannictwo Kościoła [w:] W. Przyczyna [red.], Słuchacz Słowa, Kraków: 1998, s. 55-62.
 • Język w Kościele [współatorstwo z:] G. Siwkiem[w:] Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, Kraków: Uniwersytet Jagielloński. Ośrodek Badań Prasoznawczych 1999 130-148
 • Czy podczas kazania jest miejsce na (u)śmiech? [współatorstwo z:] E. Kucharską[w:] Świat humoru, Opole: Uniwersytet Opolski Instytut Filologii Polskiej 2000 355-362
 • Życie i działalność ojca doktora Gerarda Siwka CSsR [w:] W. Przyczyna [red.], Słuchacz Słowa, Kraków: 1998, s. 15-20.
 • Bibliografia publikacji ojca doktora Gerarda Siwka CSsR [w:] W. Przyczyna [red.], Słuchacz Słowa, Kraków: 1998, s. 21-30.
 • Wykaz prac magisterskich pisanych pod kierunkiem ojca doktora Gerarda Siwka CSsR [w:] W. Przyczyna [red.], Słuchacz Słowa, Kraków: 1998, s. 31-32.
 • Profesor i przyjaciel [w:] A. Rynio i in. [red.], Zawsze miał nadzieję, Lublin: 1992, s. 101-103.
 • Plan rekolekcji [w:] W. Przyczyna [red.], Rekolekcje dla dzieci, Kraków: 1996, s. 43-45.
 • Od synagógy ku Cirkvi. Judaistické idey v krestánskiej homilii [w:] A. KONEČNY [red.], Oživenie farského spoločenstva liturgiou, Košice: 2000, s. 104-109.
 • Relacje nadawczo-odbiorcze w kazaniu i sposób ich wyrażania [w:] R. Przybylska, W. Przyczyna [red.], Retoryka dziś. Teoria i praktyka, Kraków: Poligrafia Salezjańska 2001, s. 333-339.
 • Kaznodziejstwo interpretujące ludzkie życie jako skuteczny środek odnowy społeczeństwa chrześcijańskiego [w:] S. Koperek, W. Przyczyna [red.], Liturgia - źródłem życia parafialnego, Kraków: Wydawnictwo Spes 2002, s. 5-15.
 • Oddziaływanie na odbiorcę w ogłoszeniach duszpasterskich [współatorstwo z:] A. Grzelińską[w:] Ante Deum stantes, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2002 599-609
 • Jak głosić prawdy wiary [w:] W. Przyczyna [red.], Prawdy wiary w przepowiadaniu, Kraków: Wydawnictwo M 2002, s. 7-21.
 • Przedmowa [w:] K. Müller [red.], Homiletyka na trudne czasy, Kraków: Wydawnictwo M 2003, s. 7-10.
 • Nowa ewangelizacja w kontekście alternatywnych określeń działalności Kościoła [współatorstwo z:] G. Siwkiem[w:] Servo veritatis, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2002 731-742
 • Przed nową edycją mszału rzymskiego w Polsce. O języku przekładu tekstów liturgicznych [współatorstwo z:] M. Makuchowską[w:] Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań, Lublin: Wydawnictwo KUL 2004 309-322
 • O sprawności komunikacyjnej w listach pasterskich episkopatu Polski [współatorstwo z:] K. Skowronek[w:] Laudate Dominum, Gniezno: Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum 2005 439-453
 • Komunikacja w Kościele współczesnym. Bariery i pomosty [współatorstwo z:] R. Przybylską[w:] Bariery i pomosty w komunikacji językowej Polaków, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2005 213-232
 • Język przyszłych kaznodziejów [współatorstwo z:] R. Przybylską[w:] Mowa żywa. Wybrane aspekty komunikacji kaznodziejskiej, Kielce: Redakcja "Współczesnej Ambony" 2005 78-88
 • Polityka językowa Kościoła katolickiego w Polsce wobec wyzwań XXI wieku [współatorstwo z:] M. Makuchowską[w:] Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa 2005 206-211
 • O języku kleryków [współatorstwo z:] R. Przybylską[w:] Język religijny dawniej i dziś, Poznań: Poznańskie Studia Polonistyczne 2006 70-81
 • Język listów pasterskich episkopatu Polski w latach 2000-2004 [współatorstwo z:] K. Skowronek[w:] Człowiek i sacrum. O pojęciach religijnych w języku i kulturze, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2006 13-32
 • Raport o stanie języka polskiego w Kościele Rzymskokatolickim w świetle Ustawy z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (na przykładzie listów pasterskich episkopatu Polski w latach 2000-2004 [współatorstwo z:] K. Skowronek[w:] Polszczyzna publiczna początku XXI wieku, Warszawa: Warszawska Drukarnia Narodowa PAN 2007 49-69
 • Rola przepowiadania słowa Bożego w kształtowaniu uczniów Chrystusa dziś [w:] S. Stułkowski [red.], Bądźmy uczniami Chrystusa, Poznań: Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha 2007, s. 179-190.
 • Język religijny dziś [w:] K. Klauza, M. Wyrostkiewicz [red.], Przekaż mojemu ludowi, co mówi Bóg. Ewolucja czy kryzys przepowiadania?, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007, s. 51-65.
 • Materiały pomocnicze do homilii i kazań. Definicja, rodzaje, znaczenie [w:] M. K. Kubiak, W. Przyczyna [red.], Ściągać czy nie ściągać? O pomocach do homilii i kazań, Poznań: Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha 2008, s. 23-33.
 • Etyka przepowiadania [w:] B. Sobczuk, H. Zgółkowa [red.], Retoryka i etyka, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2009, s. 126-134.
 • Reakcje społeczne na współczesne tłumaczenia, parafrazy i trawestacje Biblii [współatorstwo z:] R. Przybylską[w:] Polszczyzna biblijna - między tradycją a współczesnością, Tarnów: Wydawnictwo Biblos 2009 9-16
 • Homiletyka - teologia przepowiadania czy nauka o podstawach? [współatorstwo z:] G. Siwkiem[w:] W trosce o dobrą edukację, Kraków: Universitas 2009 448-460
 • Czy księża liczą się z Magisterium Kościoła? (Na przykładzie homilii mszalnej) [w:] M. Olczyk, W. Radecki [red.], Memoriale Domini, Gniezno: Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne 2010, s. 477-487.
 • Kodyfikacja pisowni słownictwa religijnego. Problemy i wyzwania [współatorstwo z:] M. Dalgiewicz[w:] Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka. System - teksty - norma - kodyfikacja, Warszawa: Wydział Polonistyki UW 2011 475-486
 • Retoryka a kształcenie kaznodziejów w Polsce [w:] B. Sobczak, H. Zgółkowa [red.], Dydaktyka retoryki, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2011, s. 121-129.
 • Metodologia teologii homiletycznej [współatorstwo z:] G. Siwkiem[w:] Metodologia teologii praktycznej, Kraków: Wydawnictwo M 2012 70-84
 • Wstęp [w:] W. Przyczyna [red.], Metodologia teologii praktycznej, Kraków: Wydawnictwo M 2012, s. 5-8.
 • Archaiczny czy nowoczesny, wzniosły czy potoczny, żargon czy nowomowa? Język polski w Kościele Rzymskokatolickim [współatorstwo z:] R. Przybylską[w:] Oblicza polszczyzny, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury 2012 105-112
 • Mszał rzymski w świetle zasad pisowni słownictwa religijnego. Na przykładzie tekstów prefacji [współatorstwo z:] M. Machurą[w:] Munda verbi, Tarnów: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie 2012 332-338
 • Is there a Place for Politics in the Homily? [w:] S. Göpferich [red.], Mit Sprache bewegen, Insingen: Academische Verlagsoffizin Bauer & Raspe 2012, s. 95-104.
 • Nauczenie retoryki na studiach podyplomowych (na przykładzie Podyplomowego Studium Retoryki w Krakowie) [współatorstwo z:] R. Przybylską[w:] Nauczanie retoryki w teorii i praktyce, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 2003 75-85
 • Perswazja w Kościele katolickim (głos w dyskusji) [w:] K. Mosiołek-Kłosińska, T. Zgółka [red.], Język perswazji publicznej, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2003, s. 69-70.
 • Krakowska szkoła kaznodziejów jako odpowiedź na wyzwania czasów [współatorstwo z:] G. Siwkiem[w:] Archidiecezja Krakowska na przełomie tysiącleci, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2004 537-544
 • O języku Jana Pawła II [w:] M. Dalgiewicz [red.], Świat słowa Jana Pawła II, Tarnów: Wydawnictwo Biblos 2007, s. 117-118.
 • Dyskurs publiczny Kościoła - przybliżenie pojęcia, uczestnicy, treści, style, prognoza i terapia (głos w dyskusji) [w:] W. Chłopicki, S. Gajda [red.], Współczesny polski dyskurs publiczny w perspektywie międzykulturowej. Dyskusja panelowa, Kraków: Krakowskie Towarzystwo "Tertium" 2008, s. 19-20.
 • O świadomości językowej współczesnych Polaków (głos w dyskusji) [w:] J. Warchala, D. Krzyżyk [red.], Polska polityka językowa w Unii Europejskiej, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2008, s. 269-270.
 • On był dla mnie kimś ważnym, bardzo ważnym [w:] S. Mikołajczak i in. [red.], Promieniowanie ojcostwa. Jan Paweł II w oczach pokoleń Polaków, Poznań: Wydawnictwo WiS 2009, s. 217-218.
 • O przenikaniu elementów zawodowych i środowiskowych do polszczyzny ogólnej. Dyskusja panelowa [w:] M. Milewska-Stawiany, E. Rogowska-Cybulska [red.], Polskie języki. O językach zawodowych i środowiskowych, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2010, s. 259-293.
 • "Frelka" czy Maryja? Wywiad przeprowadzony przez G. Starzak [w:] S. Koziara, W. Przyczyna [red.], Polszczyzna biblijna - między tradycją a współczesnością, Tarnów: Wydawnictwo Biblos 2009, s. 269-274.
 • Prefacje mszalne w świetle najnowszych zasad pisowni słownictwa religijnego [współatorstwo z:] 3[w:] Cum reverentia, gratia, amicitia..., Poznań: Wydawnictwo Rys 2013 339-344
 • Polskie tygodniki w świetle zasad pisowni słownictwa religijnego [współatorstwo z:] 3[w:] Ku Słowu, ku Kościołowi, ku światu, Warszawa: Wydawnictwo Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 2013 109-140
 • Funkcje homilii. Aspekt teologiczny [w:] R. Przybylska, W. Przyczyna [red.], Funkcje wypowiedzi religijnych, Tarnów: Biblos 2014, s. 145-154.
 • The place of homily in liturgy. An invitation to debate [w:] S. Mikołajczak, M. Rybka [red.], The Language of Religion. Past and Present, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2014, s. 113-120.
 •      [szukaj w bibliotece] Prawda i prawdomówność w relacjach lekarz-pacjent [w:] J. Doroszewski, M. Kulus, A. Markowski [red.], Porozumienie z pacjentem. Relacje i komunikacja, Warszawa: ABC a Wolters Kluwer business 2014, s. 23-34.
 • Dydaktyka homiletyki dziś [w:] Gerard Siwek [red.], W drodze na ambonę, Kraków: Poligrafia Inspektoratu Tow. Salezjańskiego 1991, s. 17-21.
 •      [szukaj w bibliotece] Homilia polityczna? [w:] Wiesław Przyczyna, Leszek Szewczyk [red.], Polityka na ambonie?, Kraków: Petrus 2015, s. 105-122.
 •      [szukaj w bibliotece] Nie desakralizować ambony. Debata... [współatorstwo z:] Ewa Bobrowska, Andrzej Draguła, Jarosław Flis, Bogusław Łoziński[w:] Polityka na ambonie?, Kraków: Petrus 2015 224-236
 •      [szukaj w bibliotece] Wprowadzenie [współatorstwo z:] Leszek Szewczyk[w:] Polityka na ambonie?, Kraków: Petrus 2015 5-7
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Duch Święty posyła do ewangelizacji [w:] Dobry Pasterz, 9, 1989, s. 30-41.
 • O Żydach z ambony [w:] Homo Dei, 4, 1992, s. 112-119.
 • Koncepcja "pustego publicznego rynku" wyzwaniem dla nowej ewangelizacji w Polsce [w:] Materiały Homiletyczne, 137, 1993, s. 11-21.
 • Teologiczne podstawy nowej ewangelizacji [w:] Roczniki Teologiczne, 6, 1993, s. 103-113.
 • Rekolekcje dla dzieci po wprowadzeniu katechezy do szkół [w:] Współczesna Ambona, 3, 1994, s. 129-138.
 • Judaistyczne korzenie chrześcijańskiej homilii [w:] Homo Dei, 4, 1994, s. 76-82.
 • Rekolekcje szkolne dla dzieci [w:] Homo Dei, 2, 1995, s. 48-64.
 • Rekolekcje dla dzieci i młodzieży. Uwagi po pięciu latach doświadczeń [w:] Katecheta, 4, 1995, s. 193-201.
 • Powstanie i rozwój rekolekcji dla dzieci [w:] Materiały Homiletyczne, 157, 1996, s. 7-12.
 • Język Kościoła w Polsce pod koniec drugiego tysiąclecia [w:] Ateneum Kapłańskie, 3, 1999, s. 335-354.
 • Rekolekcje szkolne [współatorstwo w:] Homo Dei, 1-2, 1991 102-107
 • Problematyka rekolekcji szkolnych [w:] "Zwiastowanie. Pismo Diecezji Rzeszowskiej", 2, 1995, s. 115-118.
 • Kaznodziejstwo dwudziestego pierwszego wieku. Artykuł dyskusyjny [w:] Współczesna Ambona, 2, 2001, s. 182-192.
 • Humanizacja czy ewangelizacja? O zadaniach ludzi świeckich w Kościele i świecie [w:] Materiały Homiletyczne, 195, 2001, s. 12-25.
 • Rekolekcje szkolne. Istota i zadania [w:] "Polonia Sacra", 8, 2001, s. 324-346.
 • Grzechy główne języka ogłoszeń duszpasterskich [współatorstwo w:] "Współczesna Ambona", 3, 2002 189-200
 • Narracja w przekazie katechetycznym [współatorstwo w:] "Zeszyty Formacji Katechetów", 3, 2002 63-76
 • Jak skutecznie podawać ogłoszenia duszpasterskie? [współatorstwo w:] "Homo Dei", 4, 2002 69-79
 • Dobra nowina o rodzinie. Koncepcja parafialnych rekolekcji rodzinnych [współatorstwo w:] "Kieleckie Studia Teologiczne", 1, 2002 307-310
 • Blaski i cienie rekolekcji szkolnych [w:] "Katecheta", 2, 2003, s. 55-67.
 • Maryja - wzorem słuchania słowa Bożego [współatorstwo w:] "Salvatoris Mater", 2, 2003 90-103
 • Co się dzieje z polską homilią? [w:] "Ateneum Kapłańskie", 569, 2004, s. 96-108.
 • Po co nam takie seminaria duchowne? O języku kleryków [współatorstwo w:] "Ateneum Kapłańskie", 573, 2004 341-354
 • Bariery i pomosty w komunikacji kaznodziejskiej [współatorstwo w:] "Przegląd Homiletyczny", 8, 2004 115-126
 • Homiletyka a retoryka. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość [współatorstwo w:] "Przegląd Homiletyczny", 9, 2005 133-141
 • O metodologii homiletyki [współatorstwo w:] "Studia Nauk Teologicznych PAN", 2, 2007 289-300
 • Czy dziennikarze przestrzegają zasad pisowni słownictwa religijnego? [współatorstwo w:] "Zeszyty Prasoznawcze", 3-4, 2007 7-20
 • Język w podręcznikach do nauczania religii w świetle ustawy o języku polskim [współatorstwo w:] "Katecheta", 6, 2008 21-30
 • Przepowiadać etycznie [w:] "Przegląd Homiletyczny", 12, 2008, s. 7-16.
 • Kryteria kodyfikacji pisowni słownictwa religijnego [współatorstwo w:] "Biblioteka Kaznodziejska", 4, 2012 9-21
 • Rekolekcje rodzinne w parafii - jednym ze sposobów wspierania rodziny [współatorstwo w:] "Sprawy Rodziny", 57-58, 2001 48-53
 • O sprawności językowej kleryków [w:] "Vita Academica", 5-6 2005, s. 28-32.
 • Czy klękać przed telewizorem? Debata o telewizyjnej transmisji Mszy Świętej [w:] "Homo Dei", 1, 2006, s. 75-89.
 • Uwagi o współczesnych przekładach Biblii na język polski [współatorstwo w:] "Ruch Biblijny i Liturgiczny", 2, 2006 144-148
 • Czy Chrystus używałby PowerPointa? Debata o możliwości wykorzystania w homilii multimedialnych środków przekazu [w:] "Homo Dei", 4, 2010, s. 81-96.
 • Zgodność z normą pisowni słownictwa religijnego [współatorstwo w:] "Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej", 6, 2012 308-313
 • Szkoła Retoryki w Krakowie [w:] "Współczesna Ambona", 1, 2002, s. 195-201.
 • Dziesięć lat serii "Redemptoris Missio" [w:] "Biblioteka Kaznodziejska", 146, 2002, s. 44-46.
 • Studium Homiletyczne w Krakowie [współatorstwo w:] "Materiały Homiletyczne", 201, 2002 185-191
 • Język kleryków [współatorstwo w:] "Res Publica Nowa", 180, 2004 61-65
 • Strój jest komunikatem. Wywiad przeprowadzony przez C. Sękalskiego [w:] "Homo Dei", 2, 2005, s. 89-96.
 • Pięć lat Komisji Języka Religijnego PAN. Wywiad przeprowadzony przez G. Starzak [w:] "Materiały Homiletyczne", 231, 2006, s. 34-38.
 • Marzy mi się, by w homiliach... Wywiad przeprowadzony przez A. Sporniaka [w:] "Tygodnik Powszechny", 26.11.2006 2006, s. 12-12.
 • Język z figurą wroga w tle. Wywiad przeprowadzony przez K. Kolską [w:] "W Drodze", 6, 2009, s. 4-13.
 • Klerycy bez pytań. Rozmawiają ks. Wiesław Przyczyna i ks. Grzegorz Ryś [w:] "Więź", 2-3, 2011, s. 36-46.
 • Dyktando [w:] "Biblioteka Kaznodziejska", 4, 2012, s. 22-23.
 • Aby język giętki... [współatorstwo w:] Tygodnik Powszechny, 45, 2013 26-27
 • Kodyfikacja pisowni słownictwa religijnego. Dziesięć lat doświadczeń [w:] Informator Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 34, 2014, s. 83-98.
 • Słowa niestrawne [w:] Tygodnik Powszechny, 25, 2015, s. 15-17.
 • Nie desakralizować ambony [współatorstwo w:] Biblioteka kaznodziejska, 4, 2015 9-19
 • Ku pełni człowieczeństwa [w:] Materiały Homiletyczne, 126, 1992, s. 123-145.
 • ŚP. ksiądz Mieczysław Brzozowski [w:] Materiały Homiletyczne, 127, 1992, s. 138-140.

Wygłoszone Referaty:

 • Referat wprowadzający "Język religijny dawniej i dziś" 03 czerwiec 2014 Gniezno
 • Miejsce homilii w celebracji liturgicznej "Język religijny dawniej i dziś" 22 wrzesień 2008 Gniezno
 • Funkcje homilii - aspekt teologiczny "Język religijny dawniej i dziś. Kontekst teologiczny i kulturowy" 20 wrzesień 2010 Gniezno
 • Polskie tygodniki w świetle zasad pisowni słownictwa religijnego "Język religijny dawniej i dziś. Kontekst teologiczny i kulturowy" 17 wrzesień 2012 Paradyż
 • Bariery i pomosty w komunikacji katechetycznej Aspekt werbalny. Dni katechetyczne 28 sierpień 2004 Nowy Sącz - Tarnów
 • Sposób funkcjonowania słowa "homilia" w Biblii, literaturze staropolskiej i współczesnej homiletyce "Człowiek i sacrum. O pojęciach religijnych w języku i kulturze" 20 wrzesień 2004 Sandomierz
 • Polityka językowa Kościoła katolickiego w Polsce "Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku" 21 październik 2004 Kamień Śląski
 • Przepowiadanie słowa Bożego w liturgii "Ars celebrandi" 23 październik 2004 Drohiczyn
 • Homiletyka a retoryka. Przeszłość - teraźniejszość - przyszłość "Perspektywy polskiej retoryki" 14 marzec 2005 Poznań
 • Jak mówić o rodzinie dziś? "Rekolekcje rodzinne" 30 marzec 2005 Łódź
 • Komunikacja interpersonalna w ujęciu F. Schulza von Thuna "Odpowiednie dać rzeczy słowo" 01 lipiec 2005 Częstochowa
 • O sprawności komunikacyjnej listów pasterskich Konferencji Episkopatu Polski Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 14 grudzień 2005 Zielona Góra
 • Rola własnego wizerunku w komunikacji interpersonalnej "Sztuka komunikacji w duszpasterstwie" 19 kwiecień 2006 Konstancin-Jeziorna
 • Wymowa w wystąpieniach publicznych, panel dyskusyjny z udziałem Haliny Kurek, Joanny Luboń, Jerzego Podrackiego i Wiesława Przyczyny "Mówić poprawnie. Zasady wymowy polskiej" 21 kwiecień 2006 Poznań
 • Język religijny dziś "Przekaż mojemu ludowi co mówi Bóg. Ewolucja czy kryzys przepowiadania?" 29 sierpień 2006 Lublin
 • Pomoce kaznodziejskie i homilijne. Definicja, rodzaje, nauczanie Konferencja homiletyczna z okazji 100-lecia "Biblioteki Kaznodziejskiej" 19 wrzesień 2006 Poznań
 • Reakcje społeczne na współczesne tłumaczenia Biblii "Polszczyzna biblijna - między tradycją a współczesnością" 25 wrzesień 2006 Gródek n. Dunajcem
 • Rola materiałów pomocniczych do kazań i homilii w pracy duszpasterza Dni Formacyjne dla Księży Wikariuszy TChr 20 listopad 2006 Poznań
 • Przypatrzcie się powołaniu waszemu Dni Formacyjne Księży Zmartwychwstańców 28 luty 2007 Kraków
 • Etyka przekazu kaznodziejskiego "Retoryka i etyka" 16 kwiecień 2007 Poznań
 • Tożsamość homiletyki "Metodologia nauk pastoralnych" 24 wrzesień 2007 Warszawa
 • Czy dziennikarze przestrzegają zasad pisowni słownictwa religijnego? "Dyskurs religijny w mediach" 22 listopad 2007 Warszawa
 • Współczesny polski dyskurs publiczny w perspektywie międzykulturowej. Dyskusja panelowa z udziałem prof.: Jerzego Bralczyka, Jerzego Mikułowskiego Pomorskiego, Walerego Pisarka, Wiesława Przyczyny, Marceli Świątkowskiej, Andrzeja Zolla i Marka Zubery "Język trzeciego tysiąclecia" 13 marzec 2008 Kraków
 • Język wiernych świeckich "Rozmowy o języku polskim - przychodzi wierny do kościoła" 13 czerwiec 2008 Katowice
 • O przenikaniu elementów zawodowych i środowiskowych do polszczyzny ogólnej. Panel dyskusyjny z udziałem Pawła Adamowicza, Jerzego Bralczyka, Stefana Chwina, Katarzyny Kłosińskiej i Wiesława Przyczyny "Polskie języki. O językach zawodowych i środowiskowych" 09 październik 2008 Gdańsk
 • Misterium przepowiadania "Czy Chrystus używałby PowerPointa? O słowie i obrazie w misterium przepowiadania" 28 listopad 2008 Krzeszowice
 • Rola retoryki w kształceniu kaznodziejów "Dydaktyka retoryki" 15 kwiecień 2009 Poznań
 • Reakcje dziennikarzy na zasady pisowni słownictwa religijnego "Kościół bez tajemnic. Jeden język, dwie prawdy?" 16 kwiecień 2009 Licheń
 • Jan Paweł II - prorok naszych czasów "Jan Paweł II - odnowiciel mowy polskiej" 02 czerwiec 2009 Poznań
 • Czy kaznodzieje w swojej posłudze liczą się z Magisterium Kościoła? (Na przykładzie homilii mszalnej) "Kapłan w posłudze słowa Bożego" 13 maj 2010 Katowice-Panewniki
 • Język polski w Kościele Rzymskokatolickim - archaiczny czy nowoczesny, wniosły czy potoczny, żargon czy nowomowa? Kongres Języka Polskiego 04 maj 2011 Katowice
 • Czy w homilii jest miejsce na politykę? "Polityka na ambonie" 12 październik 2011 Katowice
 • Odpowiednie dać rzeczy słowo. W poszukiwaniu właściwej terminologii Język homilii i kazań po 1989 roku 16 wrzesień 2013 Kalwaria Zebrzydowska
 • Paralingwistyczne aspekty oficjalnych wypowiedzi księży Mówi się, czyli o wymowie i wymowności Polaków 10 październik 2013 Szczecin
 • Misje ludowe - skuteczny środek nowej ewangelizacji? Język nowej ewangelizacji 26 wrzesień 2015 Supraśl
 • Podsumowanie konferencji - wnioski praktyczne Przyszłość polszczyzny - polszczyzna przyszłości 17 październik 2015 Bydgoszcz
 • Głos w dyskusji Osoba i dzieło prof. dr hab. Mariana Kucały 28 październik 2015 Kraków
 • Głos w dyskusji I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Komunikacja w medycynie" 22 październik 2016 Warszawa
 • Droga krzyżowa podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Perspektywa genologiczna Język nabożeństw 29 wrzesień 2017 Żywiec
 • Jubileuszowy akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Jaka teologia? Jaka religia? Jaki naród? Język nabożeństw 30 wrzesień 2017 Żywiec
 • Nazwy własne w języku religijnym Nazwy własne w języku i społeczeństwie 13 październik 2017 Olsztyn
 • Nieświęci o świętym. Świadkowie o świętości o. Wenantego Katarzyńca (1889-1921) Święci i świętość w języku, literaturze i kulturze 19 październik 2017 Olsztyn
 • Reakcje Kościoła katolickiego w Polsce i w Niemczech na udział papieża Franciszka w rozpoczęciu obchodów 500-lecia Reformacji w Szwecji 500 lat Reformacji. Język 06 listopad 2017 Gniezno
 • Obrazowanie w kazaniu II Ogólnopolska Konferencja "Obrazowanie w komunikacji" 06 kwiecień 2018 Kraków
 • "Słownik polskiej terminologii prawosławnej" - prezentacja założeń Język religijny dawniej i dziś (kontekście teologicznym i kulturowym) 18 czerwiec 2018 Poznań
 • Status języka religijnego w badaniach lingwistycznych XVI Międzynarodowy Kongres Slawistów 23 sierpień 2018 Belgrad
 • Homiletyka akademicka w Instytucie Liturgicznym - początki i rozwój "W służbie tradycji i odnowy liturgicznej". 50 lat Instytutu Liturgicznego w Krakowie (1968-2018) 24 październik 2018 Kraków
 • Biblia w przekazie kaznodziejskim w świetle nauczania Kościoła po Vaticanum II Dziedzictwo antyczne i biblijne dziś 05 grudzień 2018 Kraków
 • Forma, język i styl homilii o. A. Szustaka, ks. P. Pawlukiewicza, ks. abpa G. Rysia Religia i styl 19 wrzesień 2019 Opole
 • Obraz Maryi w pieśniach religijnych, sztuce i "Dzienniczku" św. Faustyny Pieśń i piosenka religijna w ujęciu filologicznym, teologicznym i artystycznym 25 wrzesień 2019 Wambierzyce
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl