wróć na stronę główną UPJPII
dr hab. Lucyna Rotter
Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego - adiunkt z habilitacją 
E-mail:
lucyna.rotter@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Krajobrazu i Dziedzictwa Kulturowego 
Dyżur dydaktyczny:
DYŻUR W CZASIE SESJI 25 czerwca 2019 godz. 11.00
ul. Franciszkańska, sala 202a 

Curriculum Vitae

 • 2019 - Powołanie do Komisji Ewaluacji Nauki (z nominacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
 • 2018 - Członek Redakcji Serii wydawniczej "Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy" (wydawnictwo AVALON)
 • 2018 - Członek Zespołu Redakcyjnego "Nasza Przeszłość"
 • 2018 - Zastępca kierownika w projekcie wdrożeniowym "Skonsolidowany Plan Rozwoju UPJPII" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nr wniosku POWR.03.05.00-00-Z104/17
 • 2018 - Zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. Powołanie w skład zespołu do Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych"
 • 2018 - Kierownik grantu "Semiologiczny, historyczny i kulturowy aspekt tożsamości narodowej na przykładzie krajów Grupy Wyszehradzkiej. Próba znalezienia jedności w różnorodności". w ramach konkursu MNiSW DIALOG 0245/2018.
 • 2018 - Zastępca przewodniczącego kapituły Nagrody Odys i Nagrody Penelopa, przyznawanych corocznie przez Krakowską Izbę Turystyczną, Województwo Małopolskie i Urząd Miasta Krakowa za najlepszą jakość usług turystycznych i hotelarskich.
 • 2018 - Członek Zespołu ds. Nauki i Ewaluacji UPJPII
 • 2017 - Opiekun Specjalności Turystyka w Instytucie Historii WHiDK
 • 2017 - Ekspert w projekcie "Jednota v rôznorodosti. Interkultúrne vzdelávanie na spoločnom území slovensko-poľského pohraničia" Interreg V-A Polsko-Slovensko 2014 - 2020 INT/EK/PO/3/I/B/0097
 • 2017 - Nagroda Ministra indywidualna I stopnia za osiągnięcia naukowe
 • 2016 - Habilitacja na Wydziale Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski.
 • 2015 - Powołanie do Polskiej Komisji Akredytacyjnej (z nominacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
 • 2015 - Członek Uczelnianego Zespołu do spraw Programów Kształcenia UPJPII w Krakowie
 • 2014 - Członkostwo w Polskim Towarzystwie Historycznym
 • 2012 - Kierownik Podyplomowych Studiów Semiologicznych - Symbolika w Kulturze Europejskiej
 • 2012 - Kierownik warsztatów \"Symbolika w kulturze europejskiej\"
 • 2010 - powołanie do Iнститут Церковниx Досліджень м. Луцьк Ukraina
 • 2009 - członkostwo w Zespole Badawczym Heraldyki Kościelnej przy Polskim Towarzystwie Teologicznym
 • 2008 - adiunkt w Katedrze Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii WHiDK UPJPII
 • 2006 - asystent w katedrze Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii WHiDK UPJPII
 • 2005 - powołanie do Polskiej Akademii Nauk Sekcja Historyczna Oddziału w Katowicach
 • 2005 - Sekretarz Zespołu Redakcyjnego w Wydawnictwie Archiva Ecclesiastica
 • 2005 - członkostwo w Stowarzyszeniu Archiwistów Kościelnych
 • 2004 - Zatrudnienie na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie
 • 2004 - Doktorat na Papieskiej Akademii Teologicznej
 • 2001 - Członkostwo w Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Teologicznego
 • 2000 - Licencjat (kanoniczny) na Papieskiej Akademii Teologicznej
 • 1998 - magisterium na Papieskiej Akademii Teologicznej

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Najcenniejsze zabytki złotnictwa w skarbcu kościoła XX. Misjonarzy na Stradomiu [w:] - [red.], Skarby Krakowskich Klasztorów – Zbiory Księży Misjonarzy, materiały z sesji naukowej, Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 2001, s. 21-23.
 •      [szukaj w bibliotece] Zabytki złotnictwa w kościele p.w. św. Barbary w Krakowie [w:] - [red.], Skarby Krakowskich Klasztorów – Zbiory Księży Jezuitów, materiały z sesji naukowej, Kraków: Muze3um Historyczne Miasta Krakowa 2002, s. 13-17.
 •      [szukaj w bibliotece] Zabytki złotnictwa XIX i XX wieku w kościele Paulinów na Skałce [w:] [red.], Skarby Krakowskich Klasztorów – Zbiory oo. Paulinów, materiały z sesji naukowej, Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 2003, s. 37-42.
 •      [szukaj w bibliotece] Męskie i żeńskie wspólnoty zakonne w archidiecezji krakowskiej w latach 1978–2003 [współatorstwo z:] Józef Marecki[w:] Archidiecezja krakowska na przełomie tysiącleci, Kraków: Wydaawnictwo Naukowe PAT 2004 141-152
 •      [szukaj w bibliotece] Treści ideowe w monumentalnej dekoracji potrynitarskiego kościoła św. Trójcy w Krakowie [w:] [red.], Skarby Krakowskich Klasztorów – Zbiory Bonifratrów, materiały z sesji popularno-naukowej, Kraków: Muzueum Historyczne Miasta Krakowa 2004, s. 63-72.
 •      [szukaj w bibliotece] Przedstawienia Immakulaty w sztuce w odniesieniu do tekstów biblijnych (zarys problematyki) [w:] Tomasz Jelonek [red.], Z badań nad Biblią 9, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2004, s. 81-91.
 •      [szukaj w bibliotece] Pierwowzory i symbolika przedstawień Niepokalanego Poczęcia Maryi Panny [w:] Józef Marecki, Lucyna Rotter [red.], Maria Immaculata 150. rocznica ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2004, s. 97-116.
 •      [szukaj w bibliotece] Symbolika hagiograficzna. Święci szczególnie czczeni w zgromadzeniu sióstr felicjanek [w:] [red.], Skarby Krakowskich Klasztorów – Zbiory sióstr Felicjanek, materiały z sesji popularno-naukowej, Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 2005, s. 40-48.
 •      [szukaj w bibliotece] Od starożytnej bazyliki do średniowiecznej katedry [w:] Wiesława Sajdek [red.], Czasy uniwersytetów, czasy katedr, Lublin: Wydawnictwo KUL 2005, s. 97-114.
 •      [szukaj w bibliotece] Kształcenie archiwistów w Polsce [w:] Józef Marecki Lucyna Rotter [red.], Zatroskani o ślady przeszłości, Kraków: Wydawnictwo naukowe PAT 2005, s. 105-117.
 •      [szukaj w bibliotece] Wstawiennictwo Świętych w sztuce baroku [w:] Józef Marecki Lucyna Rotter [red.], Pośrednicy łask, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006, s. 115-132.
 •      [szukaj w bibliotece] Inspiracje biblijne w symbolice barokowej sztuki sakralnej [w:] Tomasz Jelonek Lucyna Rotter [red.], Interpretacja i symbolika, Kraków: Wydawnictwo naukowe PAT 2006, s. 115-129.
 •      [szukaj w bibliotece] Rośliny jako atrybuty świętych [w:] Józef Marecki Lucyna Rotter [red.], Symbolika roślin. Heraldyka i symbolika chrześcijańska, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2007, s. 41-58.
 •      [szukaj w bibliotece] Symbolika kwiatów i ziół [w:] Józef Marecki Lucyna Rotter [red.], Symbolika roślin. Heraldyka i symbolika chrześcijańska, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2007, s. 143-154.
 •      [szukaj w bibliotece] Obecność kwiatów w świątyni chrześcijańskiej (kilka uwag na marginesie) [w:] Józef Marecki Lucyna Rotter [red.], Symbolika roślin. Heraldyka i symbolika chrześcijańska, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2007, s. 201-217.
 •      [szukaj w bibliotece] Emblematy jako wyraz postaw etyczno-moralnych. Zarys problematyki [w:] Józef Marecki Lucyna Rotter [red.], Cnoty i wady. Społeczeństwo baroku po obu stronach Karpat, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2007, s. 83-105.
 •      [szukaj w bibliotece] Boże Narodzenie w ikonografii [w:] [red.], Introibo ad altare Dei, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2008, s. 445-463.
 • Pierścień królowej Kingi [w:] Andrzej Burghardt [red.], Prace Komisji Naukowych PAN Oddział w Katowicach, Katowice: 2008, s. 17-19.
 •      [szukaj w bibliotece] Symbolika hagiograficzna wybranych świętych dominikańskich [w:] E. Mateia, A. Pobóg-Lenartowicz, M. Rowińska-Szczepaniak [red.], Święty Jacek i dziedzictwo dominikańskie, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 2008, s. 409-425.
 •      [szukaj w bibliotece] Zwierzęta jako atrybuty świętych [w:] Józef Marecki Lucyna Rotter [red.], Symbol – znak – przesłanie. Symbolika zwierząt, Kraków: UNUM 2009, s. 117-144.
 •      [szukaj w bibliotece] Mityczne oraz legendarne stwory i bestie [w:] Józef Marecki Lucyna Rotter [red.], Symbol – znak – przesłanie. Symbolika zwierząt, Kraków: UNUM 2009, s. 165-176.
 •      [szukaj w bibliotece] Ora et labora. Praca i modlitwa w klasztorach żeńskich reguły benedyktyńskiej na przykładzie opactwa w Staniątkach [w:] Józef Marecki Lucyna Rotter [red.], Studia do dziejów klasztorów małopolskich w średniowieczu, Katowice: PAN Oddział w Katowicach 2009, s. 48-65.
 •      [szukaj w bibliotece] Symbolika współczesnych herbów biskupich [w:] Józef Marecki Lucyna Rotter [red.], Symbol – znak – przesłanie. Heraldyka kościelna, Kraków: UNUM 2010, s. 59-76.
 •      [szukaj w bibliotece] Florarium christianum - u styku kultury chrześcijańskiej i kultur antycznych [w:] J. Brusiło [red.], Ogród Pana, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP2 2010, s. 69-82.
 •      [szukaj w bibliotece] Stroje osadników na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem kolonistów niemieckich doby józefińskiej [w:] B. Szafran [red.], Wielokulturowość na Sądecczyźnie, Nowy Sącz: 2010, s. 67-72.
 •      [szukaj w bibliotece] Stalle chóru panieńskiego w Staniątkach jako przykład symbolicznego przekazu emblematycznego doby baroku [w:] P. Šturák, P. Dancák [red.], Cnoty i wady - Pozitíva a negatíva baroka v oblasti vzdelanosti a umenia, Prešov: 2008, s. 49-75.
 •      [szukaj w bibliotece] Zapomniane elementy stroju ceremonialnego i codziennego biskupów Kościoła Katolickiego za czasów arcybiskupa Józefa Bilczewskiego [w:] W. Osadczy [red.], Święty Arcybiskup Lwowa Józef Bilczewski, Lublin-Lwów: Wydawnictwo KUL 2011, s. 237-246.
 •      [szukaj w bibliotece] Infuła czy mitra. Przemiany stylowe i symboliczne ornamentum capitis devotarum (corona gloriae) [w:] M. Różański [red.], Kapłan, historyk, pedagog, Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie 2011, s. 321-328.
 •      [szukaj w bibliotece] Zapomniane elementy stroju liturgicznego kapłanów kościoła Katolickiego [w:] E. Wróbel, R. Szczurowski [red.], Historia bliższa ludziom. Prace ofiarowane księdzu profesorowi Janowi Kracikowi w 70.rocznicę urodzin, Kraków: WAM 2011, s. 307-318.
 •      [szukaj w bibliotece] Alegorie i personifikacje jako sposób ukazania złożoności natury człowieka. Miłość (fragment większej całości) [w:] J. Marecki, L. Rotter [red.], Symbol – znak – przesłanie. Symbolika człowieka, Kraków: UNUM 2011, s. 97-112.
 •      [szukaj w bibliotece] Kolor i forma ubioru pozaliturgicznego znakiem przynależności religijnej [w:] J. Marecki, L. Rotter [red.], Symbol – znak – przesłanie. Symbolika stroju, Kraków: UNUM 2011, s. 141-158.
 •      [szukaj w bibliotece] Ubiór jako wyróżnik przynależności do związków i organizacji na przykładzie bractw kurkowych [w:] P Tirpak, P. Borza [red.], Znak, symbol a rituál ako forma společnej komunikácie, Prešov: 2012, s. 119-140.
 •      [szukaj w bibliotece] Ubranie czy kostium - strój jako forma manifestacji władzy [w:] J. Marecki, L. Rotter [red.], Symbol-znak-rytuał. Doświadczenie władzy, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII w Krakowie 2012, s. 267-310.
 •      [szukaj w bibliotece] Symbolika zwierząt mitycznych na przykładzie "Fizjologa" [w:] W. P. Wlaźlak i W. Zawitkowska [red.], Archiwa i kancelarie w służbie Kościoła i nauki, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2012, s. 117-124.
 •      [szukaj w bibliotece] The symbolisme of the polychromy in the Cathedral of Saint John the Baptist in Presov [w:] J. Coranič, J. Koprivňáková, P. Šturák [red.], Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výrocí II, Prešov: Gréckokatolícka teologicka fakulta 2012, s. 213-223.
 •      [szukaj w bibliotece] Rośliny - symbole, inspiracje czy pokarm. Znaczenie roślin w kulturze ludowej [w:] P. Tirpák. P. Borza [red.], Znak, symbol a rituál v tradiciách a prejavoch l’udovej zbožnosti, Prešov: Prešovska universita v Prešove 2013, s. 121-140.
 •      [szukaj w bibliotece] „Dźwiękami zapisane” Instrumenty muzyczne w symbolice [w:] J. Marecki, L. Rotter [red.], Symbol – znak – przesłanie. Wytwory rąk ludzkich, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013, s. 173-188.
 •      [szukaj w bibliotece] Strój i insygnia kanoników kapituł katedralnych i kolegiackich ze szczególnym uwzględnieniem Kapituły Katedry Legnickiej [w:] M. Majewski, W. Szetelnicki [red.], In perdiciffili peregrinatione – pośród trudów pielgrzymowania, Legnica: Biblioteka Diecezji Legnickiej 2013, s. 68-107.
 •      [szukaj w bibliotece] Przemiany stylowe i symbolika habitu na przykładzie Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo [w:] Z. Gogola [red.], Habent omnia tempora sua proce ofiarowane ks. prof. dr hab. Januszowi Wyciśle, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP 2013, s. 431-444.
 •      [szukaj w bibliotece] Wpływy ludowe i historyczne w mundurologii na przykładzie wojsk radzieckich [w:] S. Dąbrowski, K. Jaworska, W. Szetelnicki [red.], Wojska radzieckie w Polsce 1939 - 1993, Legnica: Pwsz IM. Witelona w Legnicy 2013, s. 417-426.
 •      [szukaj w bibliotece] Przemiany w kształcie habitów i nakryć głowy na przykładzie wybranych wspólnot żyjących według reguły św. Klary [w:] J. Marecki, L. Rotter [red.], Symbol-znak-przesłanie. Barwy i kształty, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP2 2014, s. 87-100.
 •      [szukaj w bibliotece] Symbolika i przemiany stroju nowożeńców w kulturze polskiej [w:] J, Marecki L. Rotter [red.], Symbol Znak Rytuał Od narodzin do śmierci, Kraków: Pasaże 2014, s. 111-126.
 •      [szukaj w bibliotece] Habity w żeńskich zakonach reguły benedyktyńskiej – zarys problematyki [w:] W. Szetelnicki [red.], „Spem suam deo committere” – szkice benedyktyńskie. Historia – Duchowość – Kultura, Legnica: Diecezjalne Centrum Edukacyjne 2014, s. 89-104.
 •      [szukaj w bibliotece] Archiwa w dwudziestowiecznym prawodawstwie zakonnym [w:] M. Różański [red.], Archiwa kościelne w służbie społeczeństwu, Łódź: Archidiecezjalne wydawnictwo łódzkie 2014, s. 75-84.
 •      [szukaj w bibliotece] Religiöse Symbole in der geistigen, politischen und kulturellen Landschaft Polens der Nachkriegszeit [współatorstwo z:] 2[w:] Transformation und Landschaft. Die Folgen sozialer Wandlungsprozesse auf Landschaft Reihe: RaumFragen: Stadt – Region – Landschaft, Wiesbaden: Springer 2015 269-278
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Historyczne i artystyczne aspekty kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja w Czulicach [w:] Folia Historica Cracoviensia, 6 1999, s. 167-178.
 • Treści ideowe nagrobków na przykładzie dekanatu Wawrzeńczyce [w:] Krakowskie Studia Małopolskie, 6 2002, s. 145-152.
 • Marcin Lekszycki i jego prace [w:] Krzysztofory. Zeszyt Naukowy Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 21 2002, s. 55-58.
 • Recepcje biblijnego obrazu Sądu Ostatecznego w sztuce sakralnej [współatorstwo w:] Poloniae Sacra, 7(25) 2003 207-228
 • Treści i symbolika polichromii w kościele cystersów w Jędrzejowie [w:] Folia Historica Cracoviensia, 10 2004, s. 327-338.
 • Architektura i wystrój eremów kamedulskich w świetle prawodawstwa zakonnego [w:] Folia Historica Cracoviensia, 11 2005, s. 73-90.
 • Habit franciszkański na przykładzie wybranych wspólnot męskich i żeńskich [w:] Zeszyty sądecko-spiskie, 4 2009, s. 66-73.
 • Biblijne pochodzenie symboli związanych z przedstawieniami w sztuce Matki Bożej Niepokalanie Poczętej [w:] „Studia Catholica Podoliae”, Городок - Кам’янець Подільський,, 3 2004, s. 235-244.
 • Barokowe cykle ikonograficzne inspirowane Biblią [w:] Studia Catholica Podoliae”, Городок - Кам’янець Подільський,, 4 2005, s. 275-293.
 • Pobożność pasyjna propagowana przez zakony, na przykładzie zakonów reguły franciszkańskiej. Próba analizy [w:] „Studia Catholica Podoliae”, Городок - Кам’янець Подільський, 5 2006, s. 357-370.
 • Biblijne wezwania świątyń rzymskokatolickich archidiecezji lwowskiej na przełomie XIX i XX wieku [w:] „Studia Catholica Podoliae”, Городок - Кам’янець Подільський, 5 2006, s. 575-590.
 • Motywy biblijna w symbolice chrześcijańskiej [w:] Theologos. Teologická revue, 10 2008, s. 33-48.
 • The cult of saints in orders on the example of the Congregation of the Felician Sisters [w:] Theologos. Teologická revue, 2 2009, s. 27-38.
 • Semiologiczny aspekt przemijania i wieczności [w:] Theologos, R. 14, nr 1 2012, s. 91-110.
 • Symbole mariologiczne zaczerpnięte ze świata przyrody. cz. 1: Niepokalanie Poczęta Dziewica, Pokorna Służebnica [w:] Theologos, 2 2014, s. 58-73.

Wygłoszone Referaty:

 • Marcin Lekszycki i jego prace Zbiory Ojców Franciszkanów 16 listopad 2000 Kraków
 • Wychowanie przez sztukę w kościołach na przykładzie Dekanatu Wawrzeńczyce Archidiecezji Krakowskiej O wychowaniu przez sztukę 08 grudzień 2000 Przemyśl
 • Trzy osiemnastowieczne monstrancje z przedstawieniem świętych bernardyńskich – Kraków i Alwernia Jubileusz 70-lecia Profesora dr hab. Jana Sławomira Samka i Sesja Naukowa poświęcona Błogosławionemu Szymonowi z Lipnicy 25 październik 2001 Kraków
 • Najcenniejsze zabytki złotnictwa w skarbcu kościoła XX. Misjonarzy na Stradomiu Zbiory Księży Misjonarzy 15 lipiec 2001 Kraków
 • Zabytki złotnictwa w kościele p.w. św. Barbary w Krakowie Zbiory Księży Jezuitów 14 lipiec 2002 Kraków
 • Architektura i wyposażenie klasztorów kapucyńskich na przykładzie Krosna Ogólnopolska Konferencja Naukowa Klasztor i kościół Kapucynów w Krośnie (1753–2003) 250 lat działalności 04 październik 2003 Krosno
 • Zabytki złotnictwa XIX i XX wieku w kościele Paulinów na Skałce Zbiory Ojców Paulinów 13 lipiec 2003 Kraków
 • Przedstawienia Immakulaty w sztuce w odniesieniu do tekstów biblijnych (zarys problematyki) Międzynarodowa Konferencja Naukowa Biblia w kulturze świata 19 luty 2004 Kraków
 • Od starożytnej bazyliki do średniowiecznej katedry Ogólnopolska Konferencja Naukowa Czasy Katedr – czasy uniwersytetów. Źródła jedności narodów Europy 20 październik 2004 Stalowa Wola
 • Treści ideowe w monumentalnej dekoracji potrynitarskiego kościoła św. Trójcy w Krakowie Zbiory Bonifratrów 05 listopad 2004 Kraków
 • Pierwowzory i symbolika przedstawień Niepokalanej Międzynarodowa Konferencja Naukowa Maria Immaculata (150 rocznica ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny) 11 grudzień 2004 Kraków
 • Inspiracje biblijne w sztuce baroku, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Biblia w kulturze świata 17 luty 2005 Kraków
 • Symbolika hagiograficzna. Święci szczególnie czczeni w zgromadzeniu sióstr felicjanek Zbiory Felicjanek 11 maj 2005 Kraków
 • Motywy zaczerpnięte z Biblii w sztuce baroku Biblia w kulturze świata 21 maj 2005 Kraków
 • Boże Narodzenie w ikonografii Biblia w kulturze świata 17 grudzień 2005 Kraków
 • Wstawiennictwo świętych w sztuce baroku Pośrednicy łask 28 styczeń 2006 Kraków
 • Przedstawienia narracyjne i symboliczne św. Piotra i Pawła Międzynarodowa KOnferencja Naukowa Biblia w kulturze świata 23 luty 2006 Kraków
 • Formy pracy z uczniem zdolnym na przykładzie Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Luborzycy Dziecko zdolne formy pracy wspierające kształtowanie i rozwój zdolności dzieci 09 marzec 2006 Kraków
 • Rośliny jako atrybuty świętych Heraldyka i symbolika chrześcijańska – Symbolika roślin 14 październik 2006 Kraków
 • Sacrum Bożego Narodzenia ukryte w symbolach Kazania 11 grudzień 2006 Kraków
 • Biblia Pauperum Biblia w kulturze świata 16 grudzień 2006 Kraków
 • Symbolika kwiatów i ziół Heraldyka i symbolika chrześcijańska – Symbolika roślin 10 marzec 2007 Kraków
 • Emblematy jako wyraz postaw etyczno-moralnych. Zarys problematyki Międzynarodowa KOnferencja Naukowa Cnoty i wady. Społeczeństwo baroku po obydwu stronach Karpat 19 maj 2007 Kraków
 • Symbolika hagiograficzna wybranych świętych dominikańskich Ogólnopolska Konferencja Naukowa Święty Jacek i dziedzictwo dominikańskie 09 październik 2007 Kamień Śląski
 • Zwierzęta jako atrybuty świętych Heraldyka i symbolika chrześcijańska – Symbolika zwierząt 13 październik 2007 Kraków
 • Herby współczesnych biskupów polskich – próba interpretacji Ogólnopolska Konferencja Naukowa Heraldyka kościelna 13 marzec 2008 Kraków
 • Mityczne oraz legendarne stwory i bestie Heraldyka i symbolika chrześcijańska – Symbolika zwierząt 12 kwiecień 2008 Kraków
 • Alegorie i personifikacje Na swój obraz na obraz Boży go stworzył. Człowiek – symbol - znak 11 październik 2008 Kraków
 • Kostiumologia franciszkańska Ogólnopolska Konferencja Naukowa Z okazji 10. rocznicy pielgrzymki Jana Pawła II na Sądecczyznę i kanonizacji św. Kingi oraz Jubileuszu 800 – lecia zatwierdzenia reguły franciszkańskie 05 czerwiec 2009 Stary Sącz
 • Ubranie czy kostium – znaczenie symboliczne ubiorów na przestrzeni wieków Symbol – znak – przesłanie. Wytwory rąk ludzkich 10 październik 2009 Kraków
 • Obraz kozaka mazepiańskiego. Strój kozacki jako wyróżnik grupy wieloetnicznej na tle społeczeństwa przełomu XVII/XVIII wieku Międzynarodowa Konferencja Naukowa Illustrissimus Dominus Joannes Mazepa. Hetman Ukrainy Iwan Mazepa: życie, czasy, tradycje 04 grudzień 2009 Lublin
 • Habit jako znak i wyróżnik grupy społecznej Ogólnopolska konferencja Naukowa Szata chwały i zwycięstwa 02 marzec 2010 Kraków
 • Portret kobiety XVIII w Muzealne spotkania ze sztuką 20 marzec 2010 Biecz
 • Duchowość i charyzmat zakonny wyrażony poprzez symbolikę hagiograficzną Wkład zakonów i zgromadzeń zakonnych w rozwój kultury i cywilizacji europejskiej 20 maj 2010 Kraków
 • Ubiór na przestrzeni wieków Miedzynarodowa Konferencja Naukowa Zamki pogranicza sądecko-spiskiego 28 maj 2010 Nowy Sącz
 • Florarium christianum u styku kultury chrześcijańskiej i kultur antycznych Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sacrum i przyroda – ogród pana 09 październik 2010 Kraków
 • Symboliczne znaczenie barwy w stroju Symbol – znak – przesłanie. Barwy i kształty 09 październik 2010 Kraków
 • Stroje osadników na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem kolonistów niemieckich doby józefińskiej Międzynarodowa KOnferencja naukowa Wielokulturowość na Sądecczyźnie 25 listopad 2010 Nowy Sącz
 • Biblijne pochodzenie symboli związanych z przedstawieniami w sztuce Matki Bożej Niepokalanie Poczęte Miedzynarodowa Konferencja Naukowa Біблія в културі світу 28 maj 2004 Gródek Podolski Ukraina
 • Cykle ikonograficzne baroku inspirowane Biblią Miedzynarodowa Konferencja Naukowa Біблія в културі світу 25 maj 2005 Gródek Podolski Ukraina
 • Pobożność pasyjna propagowana przez zakony na przykładzie zakonów reguły franciszkańskie Miedzynarodowa KOnferencja Naukowa Біблія в културі світу 30 maj 2006 Gródek Podolski Ukraina
 • Biblijne wezwania świątyń rzymskokatolickich archidiecezji Lwowskiej na przełomie XIX i XX wieku Międzynarodowa Konferencja Naukowa Біблія в културі світу 02 czerwiec 2006 Kijów Ukraina
 • Emblematy jako wyraz postaw etyczno-moralnych na przykładzie opactwa sióstr benedyktynek w Staniątkach Międzynarodowa KOnferencja Naukowa Cnoty i wady. Pozitíva a negatíva baroka v oblasti vzdelanosti a umenia 26 kwiecień 2007 Prešov Słowacja
 • Kostiumologia i symbolika hagiograficzna na wyobrażeniach św. Mikołaja Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ut unum sint Niepokonany Kościół 06 maj 2010 Луцьк Ukraina
 • Zapomniane stroje liturgiczne biskupów z przełomu XIX i XX wieku Międzynarodowa KOnferencja Naukowa Święty Arcybiskup Lwowa 19 listopad 2010 Lwów Ukraina
 • Stroje ludowe na znaczkach pocztowych Międzynarodowa Konfewrencja Naukowa Filatelistyka 17 wrzesień 2011 Tarnów
 • Symboliczne przedstawienie uczuć w kulturze Europejskiej Symbol – znak – przesłanie. Symbolika Biblii i mitologii świata 19 listopad 2011 Kraków
 • Bractwa Kurkowe tradycja i teraźniejszość. Odradzanie się ruchu w Polsce i na Ukrainie Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polska-Ukraina: 20 lat na tle 1000.letniego sąsiedztwa 17 grudzień 2011 Lublin
 • Ubiór czy kostium. Strój jako manifestacja władzy Miedzynarodowa Konferencja naukowa Symbol znak rytuał Doświadczenie władzy 23 luty 2012 Kraków
 • Symbolika zwierząt mitycznych na przykładzie „Fizjologa” Ogólnopolska Konferencja Naukowa Archiwa i kancelarie w służbie Kościoła i nauki 24 marzec 2012 Częstochowa
 • Podwika, welon, czepek. Rzecz o nakryciach głowy zakonnic Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Klara – kobieta nowa” 22 czerwiec 2012 Nowy Sącz
 • Wielokulturowość Galicji Ogólnopolska Konferencja Naukowa Galicja w filmach, dokumentach i opracowaniach 14 wrzesień 2012 Nowy Saćz
 • Strój i insygnia kanoników kapituł katedralnych i kolegiackich ze szczególnym uwzględnieniem Kapituły Katedry Legnickiej Międzynarodowa konferencja naukowa In perdifficili peregrinatione – pośród trudów pielgrzymowania. W 20 rocznicę erygowania Diecezji Legnickiej 20 wrzesień 2012 Legnica
 • Ikonografia i symbolika świętych w tradycjach różnych Kościołów i obrządków Międzynarodowa KOnferencja Naukowa Święci Ziemi Wołyńskiej 04 czerwiec 2011 Луцьк Ukraina
 • Strój i obrzęd jako formy manifestowania przynależności do struktur bractwa Miedzynarodowa Konferencja Naukowa Znak, symbol a rituál akko forma společnej komunikácie 22 listopad 2011 Prešov, Słowacja
 • Symbolický odkaz polychrómie v Katedrále svätého Jána Krstitela v Prešove Miedzynarodowa Konferencja Naukowa Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí II 29 listopad 2011 Prešov, Słowacja
 • Symboliczny przekaz na zachowanych paramentach i szatach liturgicznych z kościoła sakramentek we Lwowie Międzynarodowy kongres historyczny Sescenti anni 1412 – 2012. Мiжнародний iсторичний конгрес присвячений 600-лiттю перенесення столицi архiдiецезi з Галича до Львова 10 wrzesień 2012 Львів, Ukraina
 • Treści narodowe i religijne na portretach ziemian polskich Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ziemiaństwo polskie na rzecz ojczyzny i kościoła 23 listopad 2012 Kraków
 • Rośliny-symbole, inspiracje czy pokarm? Znaczenie roślin w kulturze ludowej Międzynarodowa Konferencja Naukowa Znak, symbol a rituál v tradiciách a prejavoch l’udovej zbožnosti 26 listopad 2012 Presov Słowacja
 • Woda jako symbol w kulturze europejskiej Woda życia Woda śmierci 16 maj 2013 Kraków
 • Mikołaj Wolski – życie i działalność Sesja Wyjazdowa członków Sekcji Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Katowicach 06 czerwiec 2006 Kraków
 • Przedstawiciele zakonu franciszkanów w wiekach średnich w Polsce Sesja Wyjazdowa członków Sekcji Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Katowicach 24 maj 2005 Kraków
 • „Pierścień królowej Kingi” Sesja Wyjazdowa członków Sekcji Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Katowicach 15 maj 2007 Wieliczka
 • Symbolika kwiatów i ziół Posiedzenie Polskiego Towarzystwa Botanicznego Oddział w Krakowie 08 czerwiec 2007 Kraków
 • Stroje Łemkowskie Sesja Wyjazdowa członków Sekcji Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Katowicach 21 maj 2009 Nowy Sącz
 • Kołpaczek, fortugał i pludry. Z dziejów ubioru dworskiego Sesja Wyjazdowa członków Sekcji Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Katowicach 12 październik 2010 Nowy Wiśnicz
 • Dzieje ubioru dworskiego Spotkania ze sztuką 04 marzec 2011 Nowy Wiśnicz
 • Stroje ludowe okolic Krakowa Sesja wyjazdowa członków Sekcji Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Katowicach 23 maj 2012 Korzkiew
 • Symbolika i przemiany w habitach wspólnot benedyktyńskich Spem suam Deo committere Ogólnopolska konferencja w 420 rocznicę utworzenia fundacji Lwoskiego Klasztoru Benedyktynekobrządku Łacińskiego 05 październik 2013 Krzeszów
 • Motywy patriotyczne i narodowe w stroju ziemian polskich Urodziny Rzeczypospolitej 09 listopad 2013 Kraków
 • Codzienność „niecodzienna”. Życie na wygnaniu mniszek benedyktynek z opactwa staniąteckiego Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Życie codzienne osób duchownych i zakonnych w miejscach odosobnienia w Europie Środkowo-Wschodniej (1944/45-1989)" 21 listopad 2013 Kraków
 • Inspiracje strojami ludowymi i historycznymi w mundurologii na przykładzie wojsk sowieckich Ogólnopolska konferencja naukowa "Wojska sowieckie w Polsce 1945 - 1993" 26 listopad 2013 Legnica
 • Archiwa zakonne w regułach i konstytucjach Ogólnopolska konferencja ARCHIWA – PRAWO – KOSCIÓŁ 12 grudzień 2013 Olsztun
 • Zaślubiny zwyczaje, tradycja, symbole Międzynarodowa konferencja Symbol znak rytuał Od narodzin do śmierci 29 styczeń 2014 Kraków
 • Nakrycia głowy w zakonach klariańskich – semantyka i rozwój Spotkanie członków Sekcji Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Katowicach 19 maj 2014 Kraków - Skała
 • Symboliczny przekaz w wystroju światyń Lwowa 13. Międzynarodowa konferencja Ecclesia Leopoliensis Kościoły Lwowa i archidiecezji lwowskiej obrz. łacińskiego: historia, tradycja i dzień dzisiejszy 08 wrzesień 2014 Lwów
 • Symbole i znaki "praktyk tajemnych" w XV wiecznym Krakowie Konferencja naukowa w ramach XIII Dni Długoszowskich 18 wrzesień 2014 Kłobuck
 • Rekonstrukcja, czy oryginał. Problemy związane z ochroną trwałych ruin Ogólnopolska Konferencja naukowa Ochrona dóbr kultury. Aktualne problemy 27 listopad 2014 Olsztyn
 • Pokarm w roli symbolu. Semantyczne znaczenie pokarmów w kulturze europejskiej Międzynarodowa Konferencja Naukowa Znak, symbol a rituál v pozemskom a duchovnom pokrme 03 grudzień 2014 Presov
 • Źródła do badań z zakresu kostiumologii kościelnej Ogólnopolska konferencja naukowa Historia chrześcijaństwa w źródłach 05 grudzień 2014 Kraków
 • Pomniki „przyjaźni” jako element propagandy Ogólnopolska KOnferencja Krajobraz kulturowy miast postkomunistycznych w Polsce 29 grudzień 2014 Kraków - ŁÓdź - Legnica
 • Symbolika i przemiany habitów karmelitańskich Ogólnopolska Konferencja W kręgu kultury zakonnej, Konferencja Naukowa poświęcona pamięci o. prof. J. Benigna Wanata OCS 09 kwiecień 2015 Kraków
 • Strój ludowy jako zwierciadło krajobrazu symbol-znak-rytuał Krajobraz semantyczny wsi i miast 21 kwiecień 2015 Kraków
 • Symboliczne znaczenie liter i liczb Międzynarodowa konferencja „Znak, symbol a rituál v dokumentoch a listinach” 26 listopad 2015 Presov
 • Przedstawienie miłosierdzia w semantyce zakonnej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Symbol – znak – rytuał. MISERICORDIA DOMINI” 27 kwiecień 2016 Kraków
 • Ruch Cywilizacji Miłości jako znak nowych czasów. Ogólnopolaka konferencja naukowa "Duszpasterstwa środowiskowe Archidiecezji Krakowskiej w latach 1945 - 1989", 01 czerwiec 2016 Kraków
 • Patrzeć tak by zrozumieć. Jak "czytać" zabytki sakralne Ogólnopolska konferencja naukowa „Ochrona Dóbr Kultury. Zabytki Sakralne” 10 marzec 2016 Olsztyn
 • Postać św. Jadwigi w edukacji i wychowaniu Ogólnopolska konferencja naukowa „Postać św. Jadwigi Andegaweńskiej w kulturze i tradycji polskiej”, 06 czerwiec 2015 Kraków
 • Czwarty ślub zakonny jako wyraz charyzmatu i duchowości Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kultura religijna Małopolski w średniowieczu i dobie nowożytnej” 28 maj 2015 Kraków
 • „Nie szata zdobi człowieka"? Semiologia ubioru na przykładzie wybranych grup społecznych Ciało, strój, biżuteria w kontekście przemian kulturowych, społecznych i politycznych pierwszej połowy XX wieku 11 październik 2016 Lublin
 • Symbolami opowiedziana "Historia Zbawienia". Semiologia kościoła opackiego w Staniątkach Ogólnopolska konferencja naukowa „Kultura i sztuka benedyktynek i benedyktynów w Polsce i Europie” 14 październik 2016 Niepołomice-Staniątki
 • Percepcja elementów kulturowych przez grupy religijne, narodowe i społeczne na przykładzie dawnych ziem wschodnich Rzeczypospolitej. Ogólnopolska Konferencja naukowa „Kresy – zaginiony świat. Wielokulturowość na pograniczu narodów i religii” 15 październik 2016 Nałęczów
 • Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej – troska o jakość kształcenia. Ogólnopolska konferencja „W trosce o rozwój Uczelni” 28 listopad 2016 Kraków
 • Ubiór który mówi. Semiologia stroju w zmieniającym się krajobrazie kulturowo-społecznym. Ogólnopolska konferencja naukowa „Uczeń i mistrz. Tradycja i innowacyjność w naukach humanistycznych” pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministera Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Jarosław Gowin, 01 grudzień 2016 Kraków
 • Křesťanské symboly Evropy. Tradice, proměny, přivlastnění Międzynarodowa Konferencja „Evropská identita a její křesťanské kořeny” 08 listopad 2016 Praga
 • Ogień w sferze sacrum Znak, symbol a rituál v sakrálnom priestore 28 marzec 2017 Preszów Słowacja
 • Legendy czy nauka? Wpływ średniowiecznych bestiariuszy na współczesną przestrzeń artystyczną Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy. Trwałość i przemijanie 10 maj 2017 Kraków
 • Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie”. Formy i znaczeni semantyczne strojów bractw kurkowych w Polsce „Co (nie)przystoi mężczyźnie 03 kwiecień 2017 Warszawa
 • Panel dyskusyjny Jak promować nauki humanistyczne i społeczne 15 maj 2017 Kraków
 • "Czarna sukienka" - żałobny strój kobiecy jako forma walki o polskość Czasy kobiet niezwykłych - Sługa Boża Kazimiera Gruszczyńska i jej epoka 16 wrzesień 2017 Kozienice
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl