wróć na stronę główną UPJPII
ks. dr hab. Dariusz Oko
Zatrudnienie:
Wydział Filozoficzny - profesor nadzwyczajny 
E-mail:
dariusz.oko@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Filozofii Poznania 
Dyżur dydaktyczny:
Czwartek: 13.00 - 13.45, sala 116 

Curriculum Vitae

 • 2011 - Habilitacja z filozofii na Wydziale Filozoficznym UPJPII
 • 1996 - Doktorat z teologii na Wydziale Teologicznym PAT
 • 1992 - Podjęcie pracy na Wydziale Filozoficznym PAT
 • 1991 - Doktorat z filozofii na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie
 • 1987 - Studia na Uniwersytecie Monachijskim oraz w Wyższej Szkole Filozoficznej SJ w Monachium
 • 1986 - Studia na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie oraz Boston College w USA
 • 1985 - Święcenia kapłańskie oraz licencjat z filozofii na Wydziale Filozoficznym PAT w Krakowie

Dorobek naukowy

Monografie:

 •      [szukaj w bibliotece] The Transcendental Way to God according to Bernard Lonergan, Frankfurt am Main/Bern/New York/Paris: Peter Lang 1991
 •      [szukaj w bibliotece] Łaska i wolność. Łaska w Biblii, nauczaniu Kościoła i teologii współczesnej, Kraków: WAM 1998
 •      [szukaj w bibliotece] W poszukiwaniu pewności. Próba transcendentalnego ugruntowania metafizyki w filozofiach Emericha Coretha i Bernarda Lonergana., Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2010
 • Przełom - wyzwanie i szansa, Kraków: WAM 1998
 •      [szukaj w bibliotece] Moje życie. Z ks. Dariuszem Oko rozmawia Piotr Litka, Kraków: Św. Stanisława 2014
 • Con el Papa Contra la Homoherejía, :, Buenos Aires: Editorial Santiago Apóstol 2014
 •      [szukaj w bibliotece] Gender - spojrzenie krytyczne. Monografia wieloautorska, : Jedność 2016

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Tomizm Transcendentalizujący [współatorstwo z:] M. A. Krąpiec[w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2008 512-516
 •      [szukaj w bibliotece] Łaska [współatorstwo z:] K. Góźdź, H. Ordon, P. Janowski, W. Wołyniec[w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: TN KUL 2006 382-407
 •      [szukaj w bibliotece] "Stróż metafizyki". Katolicko-protestancki spór o filozofię pierwszą. [w:] W. Kowalski, T. Obolevitch [red.], Metafizyka i religia, Kraków: WN PAT 2006, s. 115-127.
 •      [szukaj w bibliotece] Relacja metafizyki i hermeneutyki w ujęciu Emericha Coretha [w:] S. Koperek, W. Zuziak [red.], Scire Deum. Księga pamiątkowa wydana z okazji 25-lecia PAT w Krakowie dedykowana jej pierwszemu Rektorowi Jego Eminencji Kardynałowi Marianowi Jaworskiemu, Kraków: WN PAT 2006, s. 325-336.
 •      [szukaj w bibliotece] Doświadczenie religijne jako istota i miara religii. Koncepcja Bernarda Lonergana. [w:] P. Majer, A. Wójcik. [red.], Lux Tua Veritas., Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2010, s. 689-698.
 • Niepokalana – idea regulatywna ludzkiej wolności [w:] S.Drzyżdżyk [red.], Niepokalana w wierze i teologii Kościoła, Kraków: WN PAT 2005, s. 97-116.
 • Encyklika Fides et ratio. Metafizyczne podstawy filozofii i teologii [w:] M. Grabowski [red.], Polska filozofia wobec encykliki Fides et Ratio. Toruń 19-21.04.1999 - Materiały z konferencji, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1999, s. 125-137.
 • Kobieta - mistrzyni wspólnoty [w:] Ł. Kamykowski, Z. J. Kijas, A. Napiórkowski [red.], Kobieta w Kościele. Materiały z sesji ekumenicznej zorganizowanej przez Międzywydziałowy Instytut Ekumenii i Dialogu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Oddział Krakowskiej Polskiej Rady Ekumenicznej 18 listopada 2008 roku, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP2 2011, s. 129-135.
 • Suwerenność chrześcijaństwa. Teolog wobec filozofii ponowoczesności [w:] K. Góźdź, J. Chyła, S. Kunka [red.], Teologia wobec nurtu ponowoczesności. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Towarzystwa Teologów Dogmatyków Pelplin 2011, Pelpllin: Bernardinum 2012, s. 119-136.
 • Con il papa contro l'omoeresia. [współatorstwo z:] 1[w:] Omosessulalità e Magistero della Chiesa. Compresione e speranza. Prefazione di mons. Tony Anatrella., Milano: SugarcoEdizioni 2013 157-198
 •      [szukaj w bibliotece] Piękno i świętość jako własności transcendentalne w ujęciu Johannesa B. Lotza [w:] A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień, Z. Pańpuch [red.], Spór o piękno, seria: Zadania współczesnej metafizyki, Lublin: PTTA 2013, s. 311-320.
 •      [szukaj w bibliotece] To jest walka o duszę narodu [w:] L. Sosnowski [red.], Dyktatura gender, Kraków: Biały Kruk 2014, s. 78-114.
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Doskonale obojętny? Zarys współczesnej krytyki Tomaszowego pojmowania niezmienności Boga [w:] Analecta Cracoviensia, XXXVII 2005, s. 61-71.
 • Egzystencjalne i kulturowe uwarunkowania poznania i decyzji w ujęciu Bernarda Lonergana [w:] Logos i Ethos, I (XVIII) 2005, s. 3-25.
 • Doświadczenie religijne jako egzystencjalny warunek akceptacji racjonalnej afirmacji Boga [w:] Analecta Cracoviensia, XXXVII 2004, s. 49-66.
 • Metoda transcendentalna jako metoda metafizyki po zwrocie transcendentalnym [w:] Analecta Cracoviensia, XXVIII 1996, s. 99-112.
 • Rahner i Lonergan o łasce [w:] Teologia w Polsce, 14 (47) 1996, s. 34-40.
 • Der Mut zur Metaphysik. Zum Verhältnis von Philosophie und Theologie [w:] Theologie und Glaube, 1 (87) 1997, s. 97-111.
 • Struktura ducha ludzkiego według Bernarda Lonergana [w:] Analecta Cracoviensia, XXIX 1997, s. 283-297.
 • Struktura poznania według Bernarda Lonergana [w:] Logos i Ethos, 1 (6) 1998, s. 29-45.
 • Lonerganowskie rozwiązanie kantowskiego problemu krytycznego [w:] Analecta Cracoviensia, XXX/XXXI 1999, s. 37-60.
 • Metoda transcendentalna i samo-korygujący się proces uczenia w ujęciu Bernarda Lonergana [w:] Logos i Ethos, 1 (8) 2000, s. 111-135.
 • Teologiczne uwarunkowania filozoficznego sporu o metafizykę [w:] Analecta Cracoviensia, XXXII 2000, s. 41-58.
 • Wolność, wartość i kreatywność. Elementy podstaw etyki w filozofii Bernarda Lonergana [w:] Logos i Ethos, 2 (9) 2000, s. 23-52.
 • Afirmacja Boga jako zwieńczenie rozwoju ludzkiej intencjonalności [w:] Analecta Cracoviensia, XXXIII 2001, s. 149-169.
 • Doświadczenie religijne jako wspólne źródło religii w ujęciu Bernarda Lonergana [w:] Roczniki Filozoficzne, 50/2 2002, s. 49-66.
 • Przekonanie obecne w wiedzy i w wierze [w:] Analecta Cracoviensia, XXXIV 2002, s. 51-64.
 • Doświadczenie religijne jako droga do poznania Boga i nawrócenia [w:] Logos i Ethos, 1/2 (12/13) 2002, s. 84-97.
 • Z papieżem przeciw homoherezji [w:] Fronda, 63 2012, s. 128-160.
 • Mit dem Papst gegen Homohäresie [w:] Theologisches, 9/10 (42) 2012, s. 403-426.
 • Częściowe zwycięstwo prawdy [w:] Fronda, 63 2012, s. 24-41.
 • Metafizyczna konieczność autorytetu. [w:] Pastores, 58 (1) 2013, s. 32-39.
 • Zehn Argumente gegen die Homosexuellenpropaganda [w:] Theologisches, 1/2 (43) 2013, s. 47-54.
 • With the Pope: Against the Homo-heresy [w:] Los Pequenos Pepper, 15 (4) 2013, s. 1-16.

Wygłoszone Referaty:

 • Der Mut zur Metaphysik. Die Bemerkungen zur heutigen Situation der katholischen Tradition des Verständnisses der Beziehung von Philosophie und Theologie. Sympozjum Filozoficzno-Teologiczne "Philosophie und Theologie" Berlin 21-23.04.1995 22 kwiecień 1995 Berlin
 • Przyszłość Kościoła, przyszłość teologii. Sympozjum Polskich Wykładowców Teologii Systematycznej "Służba prawdzie w Kościele" 18 wrzesień 1995 Kraków
 • Herausforderung des polnischen Katholizismus durch Europa? Kongres Akademii Ewangelickiej w Mühlheim an der Ruhr \ 23 listopad 1996 Mühlheim an der Ruhr
 • Katholische Kirche in Polen – Innenperspektive. Sympozjum organizowane przez Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde Kirchen-Staat-Gesellschaft. "Kirchen nach dem Umbruch in ehemals kommunistischen Ländern." 26 październik 1997 Freising
 • Die Rolle der Kirche in einem sich vereinigenden Europa. Tygodnie Kultury Polskiej w Aachen z okazji wręczenia panu profesorowi Bronisławowi Geremkowi, ówczesnemu ministrowi spraw zagranicznych Polski, Międzynarodowej Nagrody Karola 04 maj 1998 Aachen
 • Encyklika Fides et ratio. Metafizyczne podstawy filozofii i teologii. Konferencja Uniwesytetu Mikołaja Kopernika 20 kwiecień 1999 Toruń
 • Przedmiot metafizyki jako korelat świadomości intencjonalnej. Sympozjum WSF-P „Ignatianum" Przedmiot metafizyki i sposób jej wyodrębniania 11 styczeń 2001 Kraków
 • „Fides et ratio” – papieska zachęta do filozofii. Sympozjum 02 kwiecień 2001 Lwów
 • Byt jako przedmiot nieograniczonego pragnienia poznania w filozofii transcendentalnej Bernarda Lonergana. Międzynarodowa Konferencja Filozoficzna "Byt i jego możliwość ujęcia pojęciowego" organizowana przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz WfiS UMCS w Lublinie 24 listopad 2001 Rzeszów-Boguchwała
 • Wyzwania procesów globalizacyjnych. XV Bydgoskie Dni Społeczne "Kościół w Polsce w obliczu społecznych wyznań III Tysiąclecia" 05 grudzień 2001 Bydgoszcz
 • Doskonale obojętny? Zarys współczesnej krytyki tomaszowego pojmowania niezmienności Boga. Sympozjum Instytutu Tomistycznego "Jak nieskończenie doskonały i niezmienny Bóg może interesować się swoim stworzeniem?" 26 styczeń 2006 Warszawa
 • Stanowisko Kościoła wobec ideologii jako zagrożenia dla małżeństwa i rodziny. Konferencja "Rodzina – Wiosną dla Europy i świata" 21 październik 2006 Radom
 • Teologiczne uwarunkowania filozoficznego sporu o metafizykę. Konferencja "Czy religii potrzebna jest metafizyka?" Organizowana przez Katedrę Metafizyki WF PAT 07 listopad 2006 Kraków
 • Non possumus. Kościół wobec homoideologii. IV Międzynarodowy Kongres Rodzin "Rodzina – Wiosną dla Europy i świata" 12 maj 2007 Warszawa
 • Kobieta mistrzynią wspólnoty. Sesja Ekumeniczna Międzywydziałowego Instytutu Ekumenii i Dialogu PAT oraz Krakowski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej "Kobieta w Kościele" 14 listopad 2008 Kraków
 • Relacji filozofii i teologii w encyklice Jana Pawła II „Fides et ratio”. Sympozjum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu „Fides et ratio.” Czy istnieje konflikt między wiarą i rozumem? 04 listopad 2009 Oświęcim
 • Doświadczenie religijne jako istota i miara religii. Koncepcja Bernarda Lonergana. Międzynarodowa Konferencja organizowana przez Katedrę Filozofii Boga i Religii WF PAT oraz Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów "Współczesna filozofia religii. Myśl anglosaska" 13 listopad 2009 Kraków
 • Ideologia jako pozór prawdy. Sympozjum Wyższej Szkoły Zawodowej im. Bogdana Jańskiego Krakowie "Świat wartości wobec ideologii hegemonicznych" 09 grudzień 2009 Kraków
 • Transcendentalne ugruntowanie filozofii Emericha Coretha i Bernarda Lonergana jako ważny etap rozwoju metafizyki Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne "Kant i św. Tomasz w dialogu. Metafizyka tomizmu transcendentalnego" 10 grudzień 2010 Kraków - UPJP2
 • Suwerenność chrześcijaństwa. Teolog wobec filozofii ponowoczesności. Ogólnopolska Konferencja Towarzystwa Teologów Dogmatyków "Problem teologii ponowoczesności" 20 wrzesień 2011 Pelplin
 • Duszpasterstwo Lekarzy w Kościele krakowskim jako pokłosie Vaticanum II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja "Bioetyka pokolenia Karola Wojtyły - Jana Pawła II" 14 styczeń 2012 Kraków-Łagiewniki UPJP2
 • Ból i cierpienie jako ważny etap rozwoju człowieczeństwa. Sympozjum "Ból i cierpienie" 14 styczeń 2012 Kraków Collegium Medicum UJ
 • "Insight" Bernarda Lonergana jako katolicka "Krytyka czystego rozumu" w myśleniu o Bogu. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Zrozumieć człowieka myśląc ku Bogu - idee dawne i nowe" 09 maj 2012 Kraków Akademia Ignatianum
 • Wychowanie i nauczanie jako współtworzenie najwyższego dobra i świętości - człowieka Konferencja "Wartości w teorii i praktyce pedagogicznej" na 20-lecie Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 17 maj 2012 Kraków Uniwersytet Pedagogiczny
 • Gender-ideologia LGTB i jej społeczne konsekwencje Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Gender jako kategoria polityczna" 15 październik 2012 Warszawa UKSW
 • Tomizm transcendentalny jako szczególnie udana filozoficzno-teologiczna realizacja postulatów Soboru Watykańskiego II. Konferencja Naukowa "Wczoraj i dziś Soboru Watykańskiego II" 17 listopad 2012 Koszalin Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Piękno jako świętość. Transcendentalistów ideał piękna. XV Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki" 15 grudzień 2012 Lublin WF KUL
 • Ból i cierpienie kobiet jako wina mężczyzn. Sympozjum "Ból i cierpienie" 19 styczeń 2013 Kraków Collegium Medicum UJ
 • The Christian Concept of Man, Woman and Family Międzynarodowa Konferencja "Faith in The 21 Century: New Anthropology for the Third Millenium" 14 marzec 2013 Ryga (Łotwa) Intytut Teologiczny - Filia Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie
 • Natura ludzka a ideologia gender XVI Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne "Spór o naturę ludzką" 12 grudzień 2013 KUL, Lublin
 • Ideologia gender - zagrożenie dla cywilizacji Wykład w wygłoszony na posiedzeniu połączonych Zespołów Parlamentarnych: 1. Członków i Sympatyków Akcji Katolickiej i Ruchu Światło-Życie; 2. Rodzin Katolickich; 3. Do Spraw Przeciwdziałania Ateizacji Polski 23 styczeń 2014 Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa
 • Gender - od tolerancji do totalitaryzmu Inauguracja Wykładów Naukowych w Centrum Edukacji Młodzieży Kana w Nowym Sączu 27 maj 2014 Nowy Sącz
 • Gender - szansa czy zagrożenie? Wykłady o gender na Uniwerystecie Opolskim 01 czerwiec 2014 Uniwersytet Opolski
 • Ateizm jak zasadnicze źródło ideologicznych utopii Wykłady na UW dla młodzieży patriotycznej 21 październik 2014 Uniwersytet Warszawski
 • Gender - od tolerancji do totalitaryzmu Inauguracji Roku Akademickiego 24 październik 2014 Kraków
 • XXXV Ogólnopolskie Sympozjum Katechetycznym "Edukacja seksualna w katechezie. Szanse i Wyzwania" Gender - od tolerancji do totalitaryzmu 14 listopad 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin
 • Gender - kolejna ateistyczna utopia Wykłady otwarte na PWT we Wrocławiu 10 grudzień 2014 Wrocław
 • Gender jako zagrożenie dla dziecka, rodziny i społeczeństwa Wykłady dla Oazy Rodzin z całej Polski 13 grudzień 2014 Toruń
 • Gender jako klęska rozumu ateistycznego Wykłady dla katechetów i nauczycieli Archidiecezji Szczecińskiej 19 grudzień 2014 Szczecin
 • Gender - od tolerancji do totalitaryzmu Wykłady w PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim 14 styczeń 2015 Gorzów Wielkopolski
 • Gender - od tolerancji do totalitaryzmu Wykłady otwarte na UZ w Zielonej Górze 15 styczeń 2015 Zielona Góra
 • Gender - zagrożenie dla dzieci, młodzieży i rodziny Wykłady dla wiernych Diecezji Legnickiej i Duszpasterstwa Rodzin 17 styczeń 2015 Legnica
 • Zagrożenia płynące z ideologii gender Wykłady dla mieszkańców Dębicy, Katolickie Centrum Edukacji Kana 22 styczeń 2015 Dębica
 • Gender jako zagrożenie dla dzieci, młodzieży i rodziny Wykłady dla WSD Siedlce i mieszkańców Siedlec 26 luty 2015 Siedlce
 • Gender jako dzieło rozumu ateistycznego. Dekonstrukcja dekonstrukcjonistów Gender. Spojrzenie krytyczne 25 marzec 2015 Kraków
 • Gender - zagrożenie dla dzieci, młodzieży i rodziny Wykłady otwarte na PWSZ w Krośnie 27 październik 2015 Krosno
 • Ideologia gender a zagrożenia konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami Rodzice chronią dzieci 30 maj 2015 Kraków
 • Gender - od tolerancji do totalitaryzmu Cyklu spotkań Klubu Weissera 20 październik 2015 Racibórz
 • Gender - zagrożenie dla dzieci, młodzieży i rodziny Obronić cywilizację Zachodu! 24 październik 2015 Tarnowskie Góry
 • Gender jako dzieło rozumu ateistycznego. Dekonstrukcja dekonstrukcjonistów (Meta)Filozofia - Prax 23 październik 2015 Bratysława
 • Nauczanie św. Jana Pawła II a ideologia gender "Św. Jan Paweł II patronem obrońców życia i rodziny" 17 październik 2015 Kraków-Łagiewniki
 • Cierpienie i ekstaza w życiu św. Teresy Wielkiej Ból i cierpienie 16 styczeń 2016 Kraków
 • Ateizm i genderyzm jako fundamentalne uwarunkowanie wyborów bioetycznych w zakresie in vitro Zapłodnienie in vitro (IVF) - dokąd zmierzamy? 01 kwiecień 2016 Warszawa
 • Uwarunkowania i ograniczenia poznania w rozwiniętej koncepcji epistemologicznej Bernarda Lonergana Kultúra, civilizácia, normativita – dialóg a konflikty z pohľadu filozofie, Konferencja zorganizowana przez Słowackie Towarzystwo Filozoficzne. 06 październik 2016 Starej Lesnej
 • Kościół w Polsce i Europie. Zagrożenia i szanse 1050. Rocznica Chrztu Polski - Konferencja Organizowana przez Zarząd i Burmistrza Miasta Sanok 10 wrzesień 2016 Sanok
 • Uwarunkowania i ograniczenia poznania w rozwiniętej koncepcji epistemologicznej Bernarda Lonergana Kultúra, civilizácia, normativita – dialóg a konflikty z pohľadu filozofie 06 październik 2016 Słowacja, Stara Lesna
 • Teoria gender z punktu widzenia biologii X Konferencja Filozofów Słowiańskich „Człowiek wobec dziejów a wizje przyszłości” organizowanej przez Stowarzyszenie Filozofów Słowiańskich, Redakcję Pisma Filozofów Krajów Słowiańskich „ΣΟΦΙΑ” oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego 29 czerwiec 2017 Iwonicz 27-30.06.2017
 • Gender jako współczesna namiastka religii. Dwanaście podobieństw. V Międzynarodowy Kongres Religioznawczy 16 wrzesień 2017 Toruń
 • Nadużywanie alkoholu niszczeniem daru wolności Narodowy Kongres Trzeźwości 2017 22 wrzesień 2017 Warszawa
 • Czy islam zagraża Europie? Sympozjum "Ból i cierpienie" organizowanym przez Katedrę Historii Medycyny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 13 styczeń 2018 Katedra Historii Medycyny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Szkoła frankfurcka jako jedno ze źródeł teorii gender Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rok 1968 – 50 lat od rewolucji antropologicznej” zorganizowanej przez Katedrę Filozofii Człowieka Wydziału Filozofii UPJP w Krakowie. 05 czerwiec 2018 WF UPJP2 Kraków
 • Gender jako zagrożenie dla dzieci, młodzieży, rodziny i społeczeństwa Spotkanie z posłami Rady Najwyższej Ukrainy 14 czerwiec 2018 Budynek Parlamentu Ukrainy, Kijów.
 • Gender jako zagrożenie dla dzieci, młodzieży, rodziny i społeczeństwa Wykład wygłoszony dla naukowców oraz najwyższych przywódców religijnych i społecznych Ukrainy 14 czerwiec 2018 Dom Ukraiński koło Rady Najwyższej Ukrainy, czyli w najważniejszym centrum kulturalnym państwa, Kijów.
 • Media jako kluczowe miejsce głoszenia i obrony personalizmu I Colloquium Medioznawstwa Personalistycznego im. Prof. Walerego Pisarka 28 listopad 2018 Centrum Transferu Wiedzy KUL
 • Struktur des menschlichen Geistes Studientag der Johannes Paul II. Universität Krakau und der Kath.-Theol. Fakultät der Ruhr-Universität Bochum 23 maj 2019 Bochum
 • Homoseksualizm - spojrzenie krytyczne Homoseksualizm a natura człowieka. Jeden temat – dwa punkty widzenia. Dyskusja w Instytucie Myśli Józefa Tischnera pomiędzy ks. dr hab. Dariuszem Oko, prof. UPJP2 i prof. dr hab. Janem Woleńskim 11 czerwiec 2019 Kraków
 • Gender jako kolejna ateistyczna utopia Seksualność człowieka w ujęciach teologicznych i filozoficznych 16 wrzesień 2019 Warszawa
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl