wróć na stronę główną UPJPII
ks. prof. dr hab. Henryk Sławiński
Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny - profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym 
E-mail:
henryk.slawinski@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Komunikacji Religijnej 
Dyżur dydaktyczny:
czwartek: 13.00 - 14.00, ul. Bernardyńska 3, sala 120 po uprzednim umówieniu się przez E-mail: henryk.slawinski@upjp2.edu.pl
lub tel. +48 510890459 

Curriculum Vitae

 • 2019 - 1.06.2019 - Nadanie tytułu profesora
 • 2018 - Nagroda na mocy Zarządzenia Rektora UPJPII nr 97/2017 z 18.12.2017 za najlepsze oceny parametryzacyjne
 • 2018 - Członek Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego, Fides et Ratio
 • 2017 - 23. Januar 2017. Dr. habil. Henryk Sławiński, prof. UPJPII, LAUDATIO. Ein Gutachten über die Arbeit von Filip De Rycke, K.D.St.V. Aenania, 80799 München, Türkenstraße 38.
 • 2017 - Współpraca z Konferencją Episkopatu Polski nad przygotowaniem „Wskazań Konferencji Episkopatu Polski dotyczące homilii mszalnej”. Dokument został przyjęty podczas 377. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w Lublinie w dniach 13-14 października 2017 r., na podstawie Uchwały nr 23/377/2017 z dnia 14 października 2017 r.
 • 2015 - Listopad 2015. Visiting Professor an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg - Katholisch-Theologischen Fakultät.
 • 2015 - Pełnienie roli konsultanta teologicznego Konferencji Episkopatu Polski przy polskim przekładzie "Dyrektorium homiletycznego".
 • 2014 - Członek Redakcji czasopisma "Theologos" wydawanego przez Greckokatolicki Wydział Teologiczny Preszowskiego Uniwersytetu w Preszowie, Słowacja.
 • 2014 - Przewodniczący Stowarzyszenia Homiletów Polskich
 • 2014 - The Coordinator of International Relations for the Faculty of Theology to the theological colleges in France and Benelux from November 4th to August 31st 2016.
 • 2013 - Członek Zespołu Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk
 • 2013 - Wykładowca homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie.
 • 2013 - Profesor nadzwyczajny Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie.
 • 2013 - Interuniversitaeres interdisziplinaeres Heuptseminar zum Thema Pastoral nach dem II. Vatikanischen Konzil: Krakow 2013 - Freiburg im Breisgau 2014.
 • 2012 - Redaktor naczelny "Polonia Sacra".
 • 2012 - Członek Senackiej Komisji ds. Kontaktów z Zagranicą.
 • 2012 - 23.01.2012 - Nagroda „Pelkovenpreis 2012” za rozprawę habilitacyjną pt. „Między ciągłością a zmianą. Teoria homilii w Stanach Zjednoczonych po II Soborze Watykańskim” (Kraków 2008) wręczona przez prof. Petera Clausa Hartmanna w Monachium w siedzibie istniejącego od 1851 r. Stowarzyszenia Katolickich Studentów Niemieckich - „K.D.St.V. Aenania” w obecności m.in. kardynała Friedricha Wettera, konsula Rzeczypospolitej Polskiej, dr Aleksandra Korybuta Woronieckiego oraz konsula generalnego Republiki Francuskiej, M. Emmanuela Coheta
 • 2011 - Member of the Cruise Ship Priest Program of the Apostleship of the Sea of the United States of America.
 • 2010 - Członek Rady Naukowej rocznika "Przegląd Homiletyczny"
 • 2009 - Habilitacja w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
 • 2008 - Kurs Homiletyczny systemem e-learning zorganizowany przez Wydawnictwo „Materiały Homiletyczne” - 2008.
 • 2005 - Członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie.
 • 2005 - Wykłady z homiletyki w Instytucie Filozoficzno-Teologicznym o. Dominikanów w Krakowie 2005-2011.
 • 2005 - Wykłady z homiletyki w Instytucie Księży Misjonarzy w Krakowie 2005-2007.
 • 2004 - Członek Koła Współpracowników Komisji Języka Religijnego PAN.
 • 2004 - Zatrudnienie w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Dnia 6 stycznia 2010 zmieniono oficjalnie nazwę jednostki na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.
 • 2004 - Wykłady z homiletyki w WSD o. Paulinów w Krakowie: październik 2004 – maj 2008
 • 2003 - Urlop naukowy w Niemczech
 • 2002 - Zajęcia zlecone w PAT 2002-2003.
 • 2000 - Urlop naukowy w Stanach Zjednoczonych.
 • 1999 - Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Homiletów Języka Niemieckiego, „Arbeitsgemeinschaft für Homiletik” z siedzibą w Würzburgu.
 • 1999 - Wykłady z pedagogiki na Wydziale Teologicznym w Koninie.
 • 1999 - Wykłady teologii liturgii 1999-2000 na Wydziale Teologicznym w Koninie
 • 1998 - Magisterium z pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie - Wydziale Nauk Społecznych.
 • 1998 - Wykłady z homiletyki w WSD ks. Misjonarzy św. Rodziny w Kazimierzu Biskupim.
 • 1998 - Wykłady z homiletyki w WSD ks. Orionistów w Zduńskiej Woli 1998-2000.
 • 1998 - Wykłady z dokumentów Kościoła na Wydziale Teologicznym w Koninie 1998-2000.
 • 1996 - Doktorat z teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie.
 • 1996 - Członek Stowarzyszenia Homiletów Polskich
 • 1996 - Zajęcia z j. angielskiego na Wydziale Teologicznym w Koninie 1996-1998.
 • 1992 - English Language Course at Francis King School of English. Advanced Level in English as a Foreign Language.
 • 1989 - Magisterium z teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie.
 • 1983 - Studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

Artykuly w Czasopismach:

 • Prywatne objawienia w kościelnym przepowiadaniu [w:] Ateneum Kapłańskie, 617 2012, s. 7-25.
 • Wprowadzenie [w:] Ateneum Kapłańskie, 617 2012, s. 4-6.
 • Autorytet kaznodziei wsparciem autorytetu rodziców [w:] Colloquia Disputationes, 18 2011, s. 133-142.
 • Homilia pogrzebowa: proklamacja Chrystusa a nie pochwalna mowa żałobna [w:] Przegląd Homiletyczny, 15 2011, s. 119-134.
 • Wkład ks. Jana Twardego w działalność Sekcji Homiletów Polskich [w:] Studia Pastoralne, 7 2011, s. 71-78.
 • Ludzki wkład w skuteczność przepowiadania słowa Bożego [w:] Polonia Sacra, 72 2011, s. 227-241.
 • Prezentacje multimedialne a przepowiadanie homilijne [w:] Polonia Sacra, 70 2010, s. 39-52.
 • Źródła autorytetu kaznodziei [w:] Ateneum Kapłańskie, 606 2010, s. 313-324.
 • Wychowanie w rodzinie do słuchania słowa Bożego [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 62 2009, s. 53-65.
 • Potrzeba urozmaicenia modelu homilii [w:] Studia Włocławskie, 11 2009, s. 90-97.
 • Odmienne koncepcje homilii, ich egzemplifikacja i komparatywna analiza [w:] Studia Pastoralne, 5 2009, s. 198-212.
 • Sytuacje komunikacyjne w liturgii i ich językowy wyraz [w:] Polonia Sacra, 69 2009, s. 145-158.
 • Konieczność przygotowania homilii. Na kanwie aktualnych polemik o pomocach kaznodziejskich [w:] Przegląd Homiletyczny, 12 2008, s. 17-24.
 • Geneza, kontekst i tematyka kazań pasyjnych [w:] Polonia sacra, 2 (35) 2014, s. 75-99.
 • Problem języka w nauczaniu religii wśród młodzieży [w:] Ateneum Kapłańskie, 626 2013, s. 109-128.
 • Błogosławieni wychowawcy świętej Teresy z Lisieux [w:] Polonia Sacra, 32 2013, s. 191-209.
 • Wykorzystaniu rekwizytów w przepowiadaniu [w:] Przegląd Homiletyczny, 17 2013, s. 97-115.
 • Oryginalne ujęcie kwestii wiary w encyklice papieża Franciszka, Lumen fidei [w:] Polonia Sacra, 33 2013, s. 97-112.
 • Nowoczesna technologia a liturgia: historia i współczesne wyzwania [w:] Studia Włocławskie, 14 2012, s. 302-318.
 • Homilia wprowadzeniem w doświadczenie Boga a kontekst sekularyzmu [w:] Przegląd Homiletyczny, 16 2012, s. 119-134.
 • Wychowawcze znaczenie homilii ślubnej [w:] Teologia i moralność, 12 2012, s. 103-119.
 • Problematyka polityczna w kazaniu [w:] Polonia Sacra, 31 2012, s. 17-39.
 • Homiletyka w dobie nowej ewangelizacji [w:] Acta. Facultatis Theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, 8 2011, s. 10-18.
 • Troska Kościoła o poprawę jakości homilii: od synodu o Eucharystii i Sacramentum Caritatis do synodu o słowie Bożym i Verbum Domini [w:] Colloquia Theologica Ottoniana, 1 2012, s. 37-62.
 • Ambiwalentne postawy człowieka wobec cierpienia [w:] Studia Włocławskie, 10 2007, s. 213-220.
 • Przygotowanie homilii i kazania za pomocą internetu [w:] Ateneum Kapłańskie, 590 2007, s. 125-132.
 • Liturgia słowa i liturgia eucharystyczna jako jeden akt liturgiczny [w:] Przegląd Homiletyczny, 11 2007, s. 19-32.
 • Ewaluacja homilii [w:] Studia Włocławskie, 9 2006, s. 194-203.
 • Homiletyka a retoryka. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość [współatorstwo w:] Przegląd Homiletyczny, 9 2005 133-141
 • Rola wyobraźni w przepowiadaniu słowa Bożego [w:] Studia Włocławskie, 8 2005, s. 224-237.
 • Głoszenie ewangelii nadziei w świetle adhortacji “Ecclesia in Europa” [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 57 2004, s. 289-299.
 • Logoterapia V.E. Frankla i przepowiadanie homilijne [w:] Studia Włocławskie, 7 2004, s. 217-227.
 • Liturgiczne przepowiadanie słowa Bożego jako jedno z naczelnych zadań posługi kapłańskiej [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, 1 2003, s. 158-171.
 • Celebrans jako zwyczajny głosiciel homilii we Mszy świętej [w:] Ateneum Kapłańskie, 564 2003, s. 246-258.
 • Historia, struktura i znaczenie Lekcjonarza Mszalnego [w:] Colloquia Theologica Adalbertina, 3 2002, s. 69-91.
 • Homilia synagogalna jako prototyp homilii chrześcijańskiej [w:] Studia Włocławskie, 5 2002, s. 294-310.
 • Homiletyczna osnowa - kaznodziejski model E.L. Lowry’ego [w:] Materiały Homiletyczne, 201 2002, s. 16-34.
 • Metoda homiletyczna Paul’a Scott’a Wilsona – „Kazanie czterostronicowe” [w:] Materiały Homiletyczne, 201 2002, s. 11-16.
 • Anatomia homilii według R.P. Waznaka [w:] Materiały Homiletyczne, 201 2002, s. 4-10.
 • W trosce o praktykę kaznodziejską [w:] Materiały Homiletyczne, 198 2002, s. 6-23.
 • Preaching as an Aid to the Search for meaning [w:] Colloquia Theologica Adalbertina, 2 2001, s. 39-49.
 • W trosce o jakość przepowiadania. Uczyńmy z zakąski solidną potrawę [w:] Homo Dei, 261 2001, s. 74-83.
 • Rola homilii w liturgii Kościoła [w:] Studia Włocławskie, 4 2001, s. 289-303.
 • Bóg i człowiek wobec cierpienia [w:] Ateneum Kapłańskie, 555-556 2001, s. 274-291.
 • Problemy wychowania prorodzinnego w rodzinie katolickiej na przełomie tysiącleci [w:] Studia Włocławskie, 3 2000, s. 274-288.
 • Podstawy przepowiadania liturgicznego (propozycja amerykańska) [w:] Homo Dei, 254 2000, s. 80-93.
 • Jak dzisiaj głosić Chrystusa ukrzyżowanego? [w:] Ateneum Kapłańskie, 541 1999, s. 383-396.
 • Wychowanie prorodzinne według pedagogów katolickich II Rzeczypospolitej [w:] Pedagogia christiana, 4 1999, s. 197-217.
 • God and Human in the Face of Suffering [w:] Pastoral Life, 50 2001, s. 2-12.
 • Come predicare la Passione dopo il Concilio Vaticano II [w:] La Sapienza della Croce. Rivista di cultura e spiritualità della Passione, 2 1999, s. 212-217.
 • Język współczesnego przekazu Ewangelii z uwzględnieniem sugestii papieża Franciszka [w:] Roczniki Teologiczne, 12 2014, s. 53-71.
 • Duszpasterska opieka i głoszenie Dobrej Nowiny Chrystusa rodzicom dzieci zmarłych przed urodzeniem [w:] Polonia Sacra, 37 2014, s. 141-157.
 • Znaczenie, geneza i struktura „Dyrektorium homiletycznego” [w:] Polonia Sacra, 3 2015, s. 155-176.
 • Msza św. i homilia według „Dyrektorium o Mszach św. z udziałem dzieci”. Aktualność dyrektorium w 40. rocznicę powstania? [w:] „Teologia i Człowiek”, 28 2014, s. 97-115.

Wygłoszone Referaty:

 • Wychowawcze znaczenie homilii ślubnej Po co ślub kościelny? 16 luty 2012 Kazimierz Biskupi
 • Problem języka w nauczaniu lekcji religii wśród młodzieży Problemy katechetyczne w nauczaniu religii wśród młodzieży 10 marzec 2012 Włocławek
 • Homiletyka współczesna o języku homilii i kazań Język homilii i kazań 16 wrzesień 2013 Kalwaria Zebrzydowska
 • Msza św. i homilia w Dyrektorium o Mszach św. z udziałem dzieci (aktualność Dyrektorium w 40 rocznicę powstania) Liturgiczne przepowiadanie do dzieci. Szanse i zagrożenia 21 październik 2013 Nysa – Opole
 • Problematyka polityczna w kazaniu Polityka na ambonie 13 październik 2011 Katowice
 • Troska Kościoła o poprawę jakości homilii: od synodu o Eucharystii i Sacramentum Caritatis do synodu o słowie Bożym i Verbum Domini Od kultury niedzieli do kultury weekendu 24 październik 2011 Paradyż
 • Współczesne kontrowersje wokół celibatu Stosowność celibatu w relacji do kapłaństwa 02 czerwiec 2011 Kraków
 • Sytuacje komunikacyjne w liturgii i ich językowy wyraz Język w liturgii 19 wrzesień 2009 Krzeszowice
 • Ludzki wkład w skuteczność przepowiadania słowa Bożego Inauguracji roku akademickiego 16 październik 2009 Kazimierz Biskupi
 • Witnesses of God’s Love on the Move and through Service Congrès Européen de l’Apostolat de la Mer 23 wrzesień 2011 Port du Bouc, Francja
 • Homiletyka w dobie nowej ewangelizacji Katolicka teologia w dzisiejszym świecie: refleksje ad intra et ad extra. Międzynarodowe Sympozjum Teologiczne z okazji 75-lecia Fakultetu Teologicznego Uniwersytetu Jana Amosa Komeńskiego w Bratysławie 15 listopad 2011 Bratysława, Słowacja
 • Narracja czy wizualizacja w misterium przepowiadania? Konferencja naukowa „Czy Chrystus używałby powerpointa? O słowie i obrazie w misterium przepowiadania 28 listopad 2009 Krzeszowice
 • Wychowanie w rodzinie do słuchania słowa Bożego VIII Sympozjum pastoralne. Rodzina przyszłością świata? Aktualne wyzwania 23 styczeń 2008 Kazimierz Biskupi
 • Obcojęzyczne pomoce do homilii i kazań w Internecie Posługa słowa – posłudze Słowu. Rola pomocy kaznodziejskich w przepowiadaniu słowa Bożego 20 wrzesień 2006 Poznań
 • Judaistyczne korzenie współczesnej homilii Dziedzictwo judaizmu we współczesnej liturgii chrześcijańskiej 21 luty 2006 Kraków
 • Podmiot liturgicznego przepowiadania słowa Bożego VI Sympozjum Liturgiczno–homiletyczne. Liturgiczny kontekst przepowiadania 27 maj 2002 Kraków
 • Tematyka katechez a wyzwania stojące przed młodym człowiekiem dzisiaj: Kontekstualne uwarunkowanie głoszenia słowa Bożego do młodzieży. Tradycja, teraźniejszość i przyszłość przekazu muzyki kościelnej w kontekście współczesnych interpretacji i tendencji. Muzyka i wiara młodych 21 październik 2014 Kraków
 • Religious freedom and the Church’s mission of preaching the Word of God Religious Liberty, Relativism, and Secularisation in Our Modern Societies, and their Implications for the Situation of the Church. Die Religionsfreiheit, der Relativismus und die Säkularisation in unserer heutigen Gesellschaft und deren Implikationen f 24 luty 2015 The Major Seminary of St. John in Bois-le-Duc, The Netherlands, 21-24.02.2015
 • Die Bedeutung des priesterlichen Zölibates - The meaning of the Celibacy of the Priests The Challenges for the Priestly Formation in the Ancient Christianity and Nowadays 23 marzec 2015 ’s-Hertogenbosch, Holandia
 • Religionsfreiheit und Verkuendigung des Wortes Gottes in der Gegenwart Religion in Europa nach dem Ende des Kommunismus. Deutsch-Polnisches Symposion 07 maj 2015 Ruhr-Universitaet Bochum
 • Wolność religijna i jej zagrożenie we współczesnej Europie Náboženská sloboda v súčasnéj spoločnosti 19 maj 2015 Univerzita Komenského v Bratislave
 • Misterium Chrystusa w przepowiadaniu. Kerygmat a dogmat Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść Przepowiadania 28 wrzesień 2015 Niepokalanów
 • Wkład papieża Franciszka w język nowej ewangelizacji Język nowej ewangelizacji 24 wrzesień 2015 Supraśl
 • Słowo i obraz w przepowiadaniu orędzia Chrystusa Bożie slovo możno poćut i vidiet 11 październik 2016 Presov, Słowacja
 • Posługa słowa wobec ludzi starszych, chorych i niesłyszących I Kongres Teologii Praktycznej 20 wrzesień 2016 Warszawa UKSW
 • Idźcie i głoście! Słowo Boże codziennym pokarmem ludu Bożego Idźcie i głoście! 25 październik 2016 Ełk
 • Idźcie i głoście! Słowo Boże codziennym pokarmem ludu Bożego Idźcie i głoście! 24 październik 2016 Suwałki, Orzysz
 • Przepowiadanie w służbie odnowy Kościoła Ecclesia semper renovanda. Kościół ustawicznie się odnawia i czyni pokutę (LG 8) 30 listopad 2016 Tarnów
 • The Ecumenical Dimensions of Preaching the Word of God Oecumene, de Kerk en een verdeeld Europa? 03 marzec 2017 s’hertogenbosch, Holandia
 • Znaczenie przepowiadania Słowa Bożego w liturgii dla budowania wiary katechizowanych Lekcja religii wobec wyzwań współczesności 15 marzec 2017 Włocławek
 • Modele przepowiadania w różnych środowiskach Głoszenie słowa Bożego na peryferiach 25 wrzesień 2017 Wigry
 • Przepowiadanie słowa Bożego podczas nabożeństw ludu Bożego Język nabożeństw 28 wrzesień 2017 Żywiec
 • Problem wykluczenia w kościelnej posłudze słowa "Kościół wobec osób wykluczonych (Die Kirche gegenüber den Ausgeschlossenen). Refleksja pastoralnoteologiczna". 17 maj 2018 Kraków
 • Duch przychodzi z pomocą naszej słabości (por. Rz 8, 26). Przepowiadanie terapeutyczne. Głoszenie w mocy Ducha Świętego 08 październik 2018 Nałęczów
 • Homiletyka akademicka w Instytucie Liturgicznym – początki i rozwój. IX Międzynarodowe Sympozjum Liturgiczne Ad Fontes Liturgicos W służbie tradycji i odnowy liturgicznej. 50 lat Instytutu Liturgicznego w Krakowie. 24 październik 2018 Kraków 31-058, Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy ul. Stradomska 4,
 • Academic Homiletics in the Liturgical Institute within the Postconciliar 50 years In Service to Tradition and Liturgical Renewal 24 październik 2018 Krakow
 • Encyklika „Fides et ratio” odczytana po 20 Encyklika „Fides et ratio” odczytana po 20 07 listopad 2018 Krakow
 • Religious freedom according to John Paul II as the foundation of respect towards the followers of other religions St. John Paul II and Georgia. 20th. Anniversary of visit of John Paul II in Georgia 29 maj 2019 Tbilisi, Georgia
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl