wróć na stronę główną UPJPII
s. prof. dr hab. Tereza Obolevich
Zatrudnienie:
Wydział Filozoficzny - profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym 
E-mail:
tereza.obolevich@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Filozofii Rosyjskiej i Bizantyjskiej 
Dyżur dydaktyczny:
Piątek 16-17.00 ul. Bernardyńska 3, pokój 201. 

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Kilka uwag na temat relacji fizyki i metafizyki u Arystotelesa [współatorstwo z:] [w:] Wyzwania racjonalności. Księdzu Michałowi Hellerowi – współpracownicy i uczniowie, Kraków: WAM 2006 472-486
 •      [szukaj w bibliotece] Platonizm w teologii wschodniochrześcijańskiej [w:] W. Kowalski, T. Obolevitch [red.], Metafizyka i religia, Kraków: WN PAT 2006, s. 157-180.
 •      [szukaj w bibliotece] Gdy wiedza i wiara zbiegają się ze sobą [w:] S. Frank [red.], Dowód ontologiczny i inne pisma o wiedzy i wierze, Kraków: WN PAT 2007, s. 0-0.
 •      [szukaj w bibliotece] Relacja filozofia – teologia i filozofia – nauka w ujęciu Bogumiła Jasinowskiego [w:] M. Heller, J. Mączka, P. Polak, M. Szczerbińska-Polak [red.], Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym, Tarnów: Biblos 2007, s. 597-612.
 •      [szukaj w bibliotece] Benedykta Bornsteina interpretacja platońskiej filozofii matematyki [w:] M. Heller, J. Mączka, P. Polak, M. Szczerbińska-Polak [red.], Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym, Tarnów: Biblos 2007, s. 575-586.
 •      [szukaj w bibliotece] Вокруг «дела Галилея». Заметки о методологии [w:] А. И. Калачев [red.], Социально-экономические системы: современное видение и подходы. Материалы Третьей международной научно-практической конференции, Омск: СИБИТ 2008, s. 413-418.
 •      [szukaj w bibliotece] Animal symbolicum. Myśl E. Cassirera i A. F. Łosiewa [w:] G. Bugajak, J. Tomczyk [red.], W poszukiwaniu swoistości człowieka, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2008, s. 141-157.
 •      [szukaj w bibliotece] Obraz świata w perspektywie apofatyzmu: stałość czy zmienność? [w:] A. Latawiec, G. Bugajak [red.], Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2008, s. 90-107.
 •      [szukaj w bibliotece] Aleksego Łosiewa głos w sporze o onomatodoksję [w:] R. Janusz [red.], Towarzystwo Naukowe Księży Jezuitów w Krakowie. Prace 1950-2008, Kraków: Wydawnictwo Ignatianum – WAM 2008, s. 253-278.
 • Расстройства личности: биомедицинский, онтологический и этический аспекты [w:] В. И. Моисеев, Л. П. Киященко [red.], Междисциплинарные аспекты биомедицины, Москва: Принтберри 2008, s. 182-185.
 •      [szukaj w bibliotece] Аспекты „умудренного неведения” в философии Семена Франка [w:] В. Порус [red.], Идейное наследие С. Л. Франка в контексте современной европейской культуры, Москва: ББИ 2009, s. 29-36.
 •      [szukaj w bibliotece] Wiara jako locus philosophicus myśli rosyjskiej [w:] T. Obolevitch, W. Kowalski [red.], Rosyjska metafizyka religijna, Tarnów: Biblos 2009, s. 45-56.
 •      [szukaj w bibliotece] Проблема Софии в творчестве А. Ф. Лосева [w:] В. Порус [red.], Cофиология, Москва: ББИ 2010, s. 30-40.
 •      [szukaj w bibliotece] W trosce o Rosję i religię. Piotr Czaadajew [w:] D. Pater, R. Król [red.], Navigare necesse est. Księga Jubileuszowa dla Profesora Wojciecha Słomskiego z okazji 40. urodzin, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Mega-Plast 2009, s. 495-500.
 •      [szukaj w bibliotece] [tłum.] P. Florenski Ogólnoludzkie korzenie idealizmu. Filozofia ludów [w:] P. Florenski. Sens idealizmu. Metafizyka rodzaju i oblicza oraz inne pisma o Platonie, Warszawa: IFiS PAN 2009 101-128
 •      [szukaj w bibliotece] [tłum.] P. Florenski Imiesławie jako zasada filozoficzna [w:] P. Florenski. Sens idealizmu. Metafizyka rodzaju i oblicza oraz inne pisma o Platonie, Warszawa: IFiS PAN 2009 129-172
 •      [szukaj w bibliotece] Polskie badania nad filozofią Siemiona Franka [w:] L. Kiejzik, J. Uglik [red.], Polskie badania filozofii rosyjskiej. Przewodnik po literaturze. Część pierwsza, Warszawa: Fundacja Aletheia 2009, s. 167-178.
 •      [szukaj w bibliotece] Symbolizm patrystyczny i jego reperkusje w filozofii rosyjskiej [w:] K. Duda, T. Obolevitch [red.], Symbol w kulturze rosyjskiej, Kraków: Wydawnictwo „Ignatianum” – WAM 2010, s. 65-76.
 •      [szukaj w bibliotece] Homo deificans: koncepcja natury ludzkiej w perspektywie wschodniochrześcijańskiej [w:] P. Duchliński, G. Hołub [red.], Oblicza natury ludzkiej. Studia i rozprawy, Kraków: Wydawnictwo „Ignatianum” – WAM 2010, s. 19-29.
 •      [szukaj w bibliotece] Recepcja teorii ewolucji w Rosji [w:] J. Mączka [red.], Wiara i nauka. Materiały z sesji naukowej i dyskusji panelowej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010, s. 91-105.
 •      [szukaj w bibliotece] К вопросу об особенностях русской философии [w:] [red.], Собор. Альманах религиоведения, Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина 2010, s. 54-60.
 •      [szukaj w bibliotece] Ontologizm i dowód ontologiczny w filozofii rosyjskiej [współatorstwo z:] Z. Sajdek[w:] Dowody ontologiczne. W 900. rocznicę śmierci św. Anzelma, Kraków: Copernicus Center Press 2011 169-185
 •      [szukaj w bibliotece] Sergiusza Bułgakowa i Aleksego Łosiewa filozofia imienia [w:] L. Kiejzik [red.], Palamas – Bułgakow – Łosiew. Rozważania o religii, Imieniu Bożym, tragedii filozofii, wojnie i prawach człowieka, Warszawa: WN Scholar 2010, s. 77-87.
 •      [szukaj w bibliotece] [tłum.] A. Łosiew, Dwanaście tez o kulturze antycznej [w:] Palamas – Bułgakow – Łosiew. Rozważania o religii, Imieniu Bożym, tragedii filozofii, wojnie i prawach człowieka, Warszawa: WN Scholar 2010 196-210
 •      [szukaj w bibliotece] Judaic motifs in the life and works of Semyon Frank [w:] T. Obolevitch, J. Bremer [red.], The Influence of Jewish Culture on the Intellectual Heritage of Central and Eastern Europe, Kraków: Wydawnictwo „Ignatianum” – Wydawnictwo WAM 2011, s. 163-171.
 •      [szukaj w bibliotece] От Волги до Вислы. Рецепции русской философии в Польше [w:] В.П. Кузовлев et al. [red.], Собор. Альманах религиоведения, Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина 2012, s. 124-131.
 •      [szukaj w bibliotece] Twórczość Aleksego Fiodorowicza Łosiewa w Polsce [w:] L. Kiejzik, J. Uglik [red.], Polskie badania filozofii rosyjskiej. Przewodnik po literaturze. Część druga, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2012, s. 259-275.
 •      [szukaj w bibliotece] Mikołaj Łosski: powrót do Polski [w:] L. Kiejzik, J. Uglik [red.], Polskie badania filozofii rosyjskiej. Przewodnik po literaturze. Część druga, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2012, s. 247-257.
 • Из истории психофизической проблемы [w:] В. И. Моисеев, Л. П. Киященко, С. А. Доманова [red.], Философские проблемы биологии и медицины. Выпуск 4. Фундаментальное и прикладное, Москва: Принтберри 2010, s. 76-80.
 •      [szukaj w bibliotece] Związek natury, religii i historii w koncepcji filozoficzno-pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego [w:] S. Wilk et al. [red.], Drogowskazy wychowania, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012, s. 327-338.
 •      [szukaj w bibliotece] Аспекты „умудренного неведения” в философии Семена Франка [w:] В. Порус [red.], Семен Людвигович Франк, Москва: РОССПЭН 2012, s. 232-242.
 •      [szukaj w bibliotece] К вопросу о влиянии Платона и Аристотеля на формирование христианского богословия [w:] Е. Тахо-Годи, В. Троицкий [red.], Бюллетень Библиотеки истории русской философии и культуры «Дом А. Ф. Лосева, Москва: Водолей Publishers 2012, s. 112-119.
 •      [szukaj w bibliotece] The issue of knowledge and faith in the Russian academic milieu from the 19th to the 21st century [w:] M. Heller, B. Brożek, Ł. Kurek [red.], Between Philosophy and Science, Kraków: Copernicus Center Press 2013 2013, s. 239-255.
 •      [szukaj w bibliotece] Dostojewski jako metafizyk. Próba metarefleksji [w:] T. Obolevitch [red.], Metafizyka a literatura w kulturze rosyjskiej. Метафизика и литература в русской культурe, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Wydawnictwo Naukowe 2012, s. 167-182.
 •      [szukaj w bibliotece] Проблема отношения науки и религии в творчестве Семена Людвиговича Франка [w:] Г. Аляєв et al. [red.], Колiзiї синтезу фiлософiї i релiгiї в iсторiї вiтчизняної фiлософiї (до 180-рiччя Памфiла Юркевича та 130- рiччя Семена Франка), Полтава: ACMI 2007, s. 88-94.
 •      [szukaj w bibliotece] Russia in Étienne Gilson [w:] T. Obolevitch, T. Homa, J. Bremer [red.], Russian Thought in Europe: Reception, Polemics and Development, Kraków: Wydawnictwo Ignatianum – Wydawnictwo WAM 2013, s. 451-465.
 •      [szukaj w bibliotece] Онто-теологические основания эстетики: Плотин и Лосев [w:] А. Бодров, М. Толстолуженко [red.], Богословие красоты, Москва: Издательство ББИ 2013, s. 185-198.
 •      [szukaj w bibliotece] А.Ф. Лосев и С.Л. Франк: диалог о Непостижимом [w:] А.А. Тахо-Годи, Е.А. Тахо-Годи [red.], Творчество А.Ф. Лосева в контексте отечественной и европейской культурной традиции, Москва: Библиотека Дома Лосева 2013, s. 97-107.
 •      [szukaj w bibliotece] [hasło] Дарвин в России / Darwin w Rosji / Darwin in Russia [w:] J. Dobieszewski [red.], Идеи в Pоссии. Ideas in Russia. Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, Łódź: Ibidem 2014, s. 118-122.
 •      [szukaj w bibliotece] [hasło] Цельность (Целостность) / Integralność / Integrality [w:] J. Dobieszewski [red.], Идеи в Pоссии. Ideas in Russia. Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, Łódź: Ibidem 2014, s. 514-527.
 •      [szukaj w bibliotece] [hasło] Екатерина II – философ на троне / Katarzyna II – filozof na tronie / Catherine II – a philosopher on the throne [w:] J. Dobieszewski [red.], Идеи в Pоссии. Ideas in Russia. Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, Łódź: Ibidem 2014, s. 126-133.
 •      [szukaj w bibliotece] [hasło] Лейбниц / Leibniz / Leibniz [w:] J. Dobieszewski [red.], Идеи в Pоссии. Ideas in Russia. Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, Łódź: Ibidem 2014, s. 182-187.
 •      [szukaj w bibliotece] [hasło] Онтологизм / Ontologizm / Ontologism [w:] J. Dobieszewski [red.], Идеи в Pоссии. Ideas in Russia. Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, Łódź: Ibidem 2014, s. 312-317.
 •      [szukaj w bibliotece] [hasło] Панентеизм / Panenteizm / Panentheism [w:] J. Dobieszewski [red.], Идеи в Pоссии. Ideas in Russia. Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, Łódź: Ibidem 2014, s. 317-323.
 •      [szukaj w bibliotece] [hasło] Соловьев Сергей Михaйлович / Sołowjow Sergiusz Michajłowicz / Solov'ev Segei [w:] J. Dobieszewski [red.], Идеи в Pоссии. Ideas in Russia. Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, Łódź: Ibidem 2014, s. 422-427.
 •      [szukaj w bibliotece] Religion, Culture and Post-Secular Reason.The Contemporary Significance of Russian Thought [współatorstwo z:] 0[w:] Religion and Culture in Russian Thought. Philosophical, Theological and Literary Perspectives, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Wydawnictwo Naukowe 2014 5-9
 •      [szukaj w bibliotece] Фома Парчевский – первый польский исследователь А.Ф. Лосева. Комментарий к переводу [w:] Е.А. Тахо-Годи [red.], „Бюллетень Библиотеки истории русской философии и культуры «Дом А. Ф. Лосева»”, Москва: Водолей 2014, s. 110-112.
 •      [szukaj w bibliotece] [tłum.] 0 [tłum.] Фома Парчевский, А.Ф. Лосев. Философия имени. Москва, 1927. Стр. 253. Тираж за счет автора. А.Ф. Лосев. Античный космос и современная наука. Москва, 1927. Стр. 550. Тираж за счет автора [w:] „Бюллетень Библиотеки истории русской философии и культуры «Дом А. Ф. Лосева»”, Москва: Водолей 2014 112-113
 •      [szukaj w bibliotece] Przedmowa [w:] I. Zogas-Osadnik [red.], Tako rzecze Złotousta, Głogów: Wydawnictwo Theos-Logos 2014, s. 5-7.
 •      [szukaj w bibliotece] Faith as the Locus Philosophicus of Russian Thought [w:] T. Obolevitch, P. Rojek [red.], Faith and Reason in Russian Thought, Kraków: Copernicus Center Press 2015, s. 7-23.
 •      [szukaj w bibliotece] Faith and Knowledge in the Thought of Georges Florovsky [w:] T. Obolevitch, P. Rojek [red.], Faith and Reason in Russian Thought, Kraków: Copernicus Center Press 2015, s. 197-218.
 •      [szukaj w bibliotece] [hasło] Соловьев Владимир Сергеевич [w:] В.И. Данилов-Данильян, А.Д. Некипелов [red.], Новая Российская энциклопедия, Москва: Издательство Энциклопедия 2015, s. 38-39.
 •      [szukaj w bibliotece] [hasło] Степун Федор Августович [w:] В.И. Данилов-Данильян, А.Д. Некипелов [red.], Новая Российская энциклопедия, Москва: Издательство Энциклопедия 2015, s. 299-300.
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • D. I. Mendelejewa filozofia nauki [w:] Semina Scientiarum, 4 2005, s. 49-62.
 • Fizyka i metafizyka w ujęciu Mikołaja Łosskiego [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, XXXVIII 2006, s. 35-46.
 • Związek metafizyki i epistemologii w myśli W. S. Sołowjowa [w:] Roczniki Filozoficzne, tom LIV, nr 1 2006, s. 107-123.
 • Katafatyczny wymiar wschodniochrześcijańskiej teologii apofatycznej. Wokół propozycji S. Bułgakowa [w:] Logos i Ethos, 2 2006, s. 56-63.
 • Rosyjski Kościół prawosławny a nauka. XX-wieczne debaty wokół teorii ewolucji [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, XLI 2007, s. 91-124.
 • Ontologizm, czyli Siemiona Franka polemika z pokantowskim epistemologizmem [w:] Roczniki Filozoficzne, tom LV, nr 2 2007, s. 67-79.
 • Nauka, filozofia i teologia w Rosji nowożytnej [w:] Filozofia Nauki, 4 2007, s. 71-78.
 • Między nauką a metafizyką: filozofia rosyjskiego komizmu [w:] Semina Scientiarum, 6 2007, s. 45-58.
 • Teologia negatywna a nauka w ujęciu Siemiona Franka [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, XLII 2008, s. 68-77.
 • Polemiczne wątki w filozofii wszechjedności Siemiona Franka [w:] Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, 3 2008, s. 61-70.
 • Aleksego Łosiewa filozofia imienia [w:] Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, 1 2009, s. 255-265.
 • [tłum.] Tatiana W. Artiemjewa, Michał J. Mikeszin Od kosmografii do „systemu świata”. Rosyjska kosmologia wieku Oświecenia [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, XLV, 2009 140-151
 • [tłum.] A. Wwiedienski (tum. wraz z B. Czardybon) O rodzajach wiary w jej relacji do wiedzy (cz. I) [w:] Logos i Ethos, 2, 2009 197-234
 • Negative theology and science in the thought of Semyon Frank [w:] Studies in East European Thought, vol. 62, no 1 2010, s. 93-99.
 • Мотив эволюции в творчестве В. С. Соловьева [w:] Соловьевские исследования, 4 (24) 2009, s. 112-122.
 • Философия имени в творчестве А. Ф. Лосева в контексте имяславских споров [w:] Вестник Русской Христианской Гуманитарной Академии, t. 11, 1 2010, s. 25-38.
 • All-unity according to V. Soloviev and S. Frank. A comparative analysis [w:] „Forum Philosophicum”, vol 15, no 2 2010, s. 413-425.
 • Математика и метафизика в сочинениях Владимира Соловьева [w:] „Соловьевские исследования”, 2 (26) 2010, s. 35-40.
 • Linie rozwoju apofatyzmu w filozofii rosyjskiej XX wieku (Georgij Fłorowski, Siemion Frank i Lew Karsawin) [w:] „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, 1 2011, s. 79-93.
 • Judaistyczne wątki w życiu i twórczości S. Franka [w:] Kwartalnik Filozoficzny, t. XL, z. 1 2012, s. 99-108.
 • Problem relacji między nauką a religią w OBI [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, L 2012, s. 75-84.
 • The issue of knowledge and faith in the Russian academic milieu from the 19th to the 21st century [w:] Copernicus Center Reports, 3 2012, s. 105-122.
 • Włodzimierza Sołowjowa i Aleksandra Wwiedienskiego spór o Spinozę [w:] Logos i Ethos, 1 2012, s. 233-240.
 • [tłum.] W. S. Sołowjow, Pojęcie Boga (W obronie filozofii Spinozy) [w:] Logos i Ethos, 1, 2012 203-231
 • Spotkanie fides i ratio w myśli doby staroruskiej [w:] Annales UMCS. Sectio I Philosophia-Sociologia, 1 2012, s. 77-83.
 • O relacji między wiarą a wiedzą w myśli Włodzimierza Sołowjowa. Uwagi tłumacza [w:] "Logos i Ethos", 2 (33) 2012, s. 215-221.
 • [tłum.] W. S. Sołowjow, Wiara, rozum i doświadczenie [w:] "Logos i Ethos", 2 (33), 2012 205-214
 • Спор Владимира Соловьева с Александром Введенским по поводу Спинозы [w:] „Соловьевские исследования”, 4 2012, s. 38-45.
 • Boska obecność i działanie w perspektywie patrystycznej i filozofii procesu [w:] Kwartalnik Filozoficzny, t. XI, z. 4 2012, s. 109-125.
 • Synteza neopatrystyczna a nauka [w:] Filozofia Nauki, 4 2012, s. 87-103.
 • Антимеханистический характер идеал-реализма на примере Ф. В. Й. Шеллинга и русских религиозных философов [w:] „Вестник Российской христианской гуманитарной академии”, 3 (13) 2012, s. 66-74.
 • Антропология и софиология в творчестве Григория Сковороды и Хильдегарды из Бинген. Сравнительный анализ [w:] „Человек”, 1 2013, s. 95-107.
 • W stronę ontologizmu. Ewolucja twórcza Siemiona Franka [w:] Estetyka i Krytyka, 3 2012, s. 259-274.
 • Człowiek jako mikrokosmos w ujęciu Hildegardy z Bingen [w:] Rocznik Filozoficzny Ignatianum, XIX 2013, s. 87-116.
 • Восточно-христианский символизм [w:] Страницы, t. 17, 3 2013, s. 371-389.
 • От неокантианства к онтологизму [w:] „Мысль”, 16 2014, s. 62-69.
 • Estetyka w rozumieniu Władysława Tatarkiewicza i Aleksego Łosiewa. Próba analizy porównawczej [w:] „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, 2 2014, s. 59-69.
 • [tłum.] 1 [tłum.] A. Łosiew, Kobieta Myśliciel (fragment powieści) [w:] „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, 2, 2014 91-102
 • К проблеме отношения между наукой и религией: восточно- и западнохристианская перспективы [w:] Prace Komisji kultury Słowian PAU, t. 10 2014, s. 105-113.
 • Владимир Соловьев и Мариан Моравский [w:] „Соловьевские исследования”, 4 2014, s. 31-45.
 • Onto-Theological Determinants of Aesthetics according to Alexei Losev [w:] “The Journal of Eastern Christian Studies”, 3-4 2014, s. 139-151.
 • The Relationship between Science and Religion in The Copernicus Centre in Krakow (Michael Heller, Józef Życiński and Others) [w:] “European Journal of Science and Theology”, 11 (4) 2015, s. 1-11.
 • Метафизические основания экуменического проекта Владимира Соловьева [w:] Страницы, 4 2014, s. 576-586.
 • Участие русских философов во Втором польском философском конгрессе (1927) [w:] Философский журнал, 2 2015, s. 128-145.
 • Польские философы и Петербург: Фома Парчевский и другие [w:] Соловьевские исследования, 2 2015, s. 130-158.
 • Фома Парчевский – первый польский исследователь А.Ф. Лосева [w:] Соловьевские исследования, 2 2015, s. 172-177.
 • Gieorgija Fłorowskiego krytyka rosyjskiego renesansu religijno-filozoficznego: próba oceny [w:] Logos i Ethos, 1 2015, s. 59-80.
 • Галилей в России [w:] Страницы, 1 2015, s. 104-122.

Wygłoszone Referaty:

 • „Animal symbolicum”: Myśl E. Cassirera i A. F. Łosiewa „W poszukiwaniu swoistości człowieka” 12 czerwiec 2007 Warszawa – Jachranka, Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego
 • Аспекты «умудренного неведения» в философии Семена Франка „Идейное наследие С. Л. Франка в контексте современной европейской культуры" 20 wrzesień 2007 Moskwa, Instytut Biblijno-Teologiczny św. Andrzeja
 • Wiedza i wiara w prawosławiu Interdyscyplinarna konferencja naukowa „Wiara we współczesnym świecie” 30 listopad 2007 Kraków, Katedra Filozofii Boga WF PAT, Instytut Myśli Józefa Tischnera
 • Вокруг «дела Галилея». Заметки о методологии III Naukowo-praktyczna Konferencja Międzynarodowa „Cоциально-экономические системы: современные взгляды и подходы” 08 luty 2008 Omsk (Rosja), Syberyjski Instytut Biznesu i Technologii Informacyjnych
 • Проблема софии в творчестве А. Ф. Лосева „Русская софиология в европейской культуре” 03 październik 2008 Moskwa, Instytut Biblijno-Teologiczny św. Andrzeja
 • Расстройства личности: биомедицинский, онтологический и этический аспекты Naukowo-praktyczna konferencja „Философские проблемы биологии и медицины: Междисциплинарные аспекты” 23 październik 2008 Moskwa, Moskiewski Instytut medyczno-stomatologiczny, Instytut Filozofii Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Obraz świata w perspektywie apofatyzmu: stałość czy zmienność „Filozoficzne i Naukowo-Przyrodnicze Elementy Obrazu Świata 10” 08 listopad 2006 Warszawa, Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego
 • Мотив эволюции в творчестве В. С. Соловьева II Oczno-Zaoczna Konferencja Międzynarodowa „Философия и социальная динамика ХХI века: проблемы и перспективы” 15 maj 2007 Omsk (Rosja), Uniwersytet w Omsku im. F. M. Dostojewskiego, Syberyjski Instytut Biznesu i Technologii Informacyjnych
 • Философия имени в творчестве А. Ф. Лосева в контексте имяславских споров Истина и диалог: христианские ценности в культуре 27 maj 2009 Sankt-Petersburg, Rosyjska Chrześcijańska Humanistyczna Akademia
 • All-unity according to V. Soloviev and S. Frank. A comparative analysis All-unity and universalism 24 październik 2009 Bose, Italy
 • Recepcja teorii ewolucji w Rosji Wiara i nauka (IV Dni Jana Pawła II w Krakowie) 04 listopad 2009 Kraków
 • Ontologizm i dowód ontologiczny w filozofii rosyjskiej Dowody ontologiczne 05 grudzień 2009 Kraków, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
 • Symbolizm patrystyczny i jego reperkusje w filozofii rosyjskiej Symbolizm w filozofii rosyjskiej 13 maj 2010 Kraków, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”
 • Rosyjski Kościół prawosławny a nauka. XX-wieczne debaty wokół teorii ewolucji posiedzenie Komisji „Fides et ratio” 31 maj 2007 Kraków, Polska Akademia Umiejętności
 • Aleksy Łosiew i spór o onomatodoksję posiedzenie Towarzystwa Filozoficznego „Ignatianum” 26 marzec 2007 Kraków, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”
 • Rozum a wiara w pierwszych wiekach chrześcijaństwa Cykl wykładów NAUKA I RELIGIA. Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych 13 październik 2010 Kraków
 • udział w dyskusji (wraz z M. Hellerem, Z. Lianą i W. Skocznym) Dyskusja panelowa "Rozum a wiara – konflikt czy współistnienie?" 15 grudzień 2010 Rzeszów, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
 • Рецепции русской философии в Польше XIII Wykłady Bożenarodzeniowe (Рождественские Чтения) 11 styczeń 2011 Jelec, Rosja
 • Категория символа у А.Ф. Лосева Seminarium Naukowe „Богословие. Культура. Образование” 13 styczeń 2011 Moskwa, Instytut Biblijno-Teologiczny św. Andrzeja
 • Из истории психофизической проблемы Czwarta naukowo-praktyczna konferencja „Философские проблемы биологии и медицины: Междисциплинарные аспекты” 27 październik 2010 Moskwa, Moskiewski Instytut medyczno-stomatologiczny, Instytut Filozofii Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Recepcja ewolucjonizmu w kulturze rosyjskiej w ramach cyklu wykładów „Nauka i religia” 24 marzec 2011 Kraków, Wyższa Szkoła Europejska im. J. Tischnera
 • Siemiona Franka onto-teologia Zielonogórskie Konwersatorium Filozoficzne 19 kwiecień 2011 Uniwersytet Zielonogórski
 • udział w dyskusji (wraz z W. Grygielem, Z. Lianą i W. Skocznym) Dyskusja panelowa „Nauka i religia – przestrzeń dialogu” 05 maj 2011 Rzeszów, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
 • Judaistyczne wątki w życiu i twórczości Siemiona Franka The Influence of Jewish Culture on the Intellectual Heritage of Central and Eastern Europe 03 czerwiec 2011 Kraków, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum"
 • Natura, religia, historia Wychowywać dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli 19 listopad 2011 Lublin, KUL
 • Dostojewski jako metafizyk. Próba metarefleksji Метафизика и литература в русской культуре XIX-XX в. 01 grudzień 2011 konferencja internetowa, Kraków, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
 • Onto-theological determinants of aesthetics: Plotinus and Losev Theology of Beauty 20 październik 2011 Bose, Italy
 • W stronę ontologizmu. Ewolucja twórcza Siemiona Franka Ogólnopolska konferencja naukowa „«Nowe ontologie». Tradycja postneokantyzmu w Niemczech i Rosji” 11 styczeń 2012 Kraków, Uniwersytet Jagielloński
 • Człowiek jako mikrokosmos w ujęciu Hildegardy z Bingen Człowiek i Wszechświat. Wschód, Zachód, Południe 22 czerwiec 2012 Kraków, Akademia \"Ignatianum\"
 • Wiara i rozum w nauczaniu Jana Pawła II Wykład inauguracyjny, Międzyzakonny Wyższy Instytut Katechetyczny 04 październik 2012 Kraków
 • Antropologia i sofiologia w twórczości Grzegorza Skoworody i Hildegardy z Bingen. Analiza porównawcza Antropologia rosyjska: inna wizja człowieka 24 październik 2012 Uniwersytet Wrocławski
 • О восприятии твочества В. С. Соловьева в Польше [odczyt na posiedzeniu] Санкт-Петербургское религиозно-философское общество им. В. С. Соловьева 03 listopad 2012 Санкт-Петербург
 • Влияние Платона и Аристотеля на формирование раннехристианской мысли [odczyt w:] Белгородская православная духовная семинария 07 listopad 2012 Белгород (Rosja)
 • Проблема познания в творчестве С.Л. Франка wykład w Wydawnictwie Les Éditeurs Réunis, Paryż 17 maj 2013 Paryż
 • К проблеме отношения между наукой и религией: восточно- и западнохристианская перспективы Kościół w świecie współczesnej 06 czerwiec 2013 Kraków, UJ
 • Этьен Жильсон и Россия Рецепция русской мысли в Европе 28 czerwiec 2013 Kraków, Akademia Ignatianum
 • Интеллектуальные контакты Франции и России Problemy samoświadomości w Rosji 09 październik 2013 Belgorod, Rosja
 • От неокантианства к онтологизму Siemion Ludwigowicz Frank: niemiecki kontekst filozofii rosyjskiej 11 październik 2013 Sankt-Petersburg, Rosja
 • А.Ф. Лосев и С.Л. Франк: диалог о Непостижимом XIV „Лосевские чтения”: „Twórczość A.F. Łosiewa w kontekście ojczyźnianej i europejskiej tradycji kulturowej” 15 październik 2013 Moskwa
 • От имяславия к эстетике „Имяславие в контексте восточно- и западно-христианской традиции” 26 listopad 2013 Moskwa, „Dom Łosiewa”
 • Rosyjska idea według Georgija Fłorowskiego: od eurazjatyzmu do teologii prawosławnej „Liberałowie i rewolucjoniści. Idea rosyjska w filozofii i myśli społecznej” 20 marzec 2014 Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jerzmanowice k/Krakowa
 • Онтология: между Востоком и Западом wykład wygłoszony podczas uroczystości patronalnej Instytutu św. Tomasza z Akwinu 25 styczeń 2014 Wyższy Instytut Nauk Religijnych św. Tomasza z Akwinu, Kijów
 • Вера и знание в мысли Георгия Флоровского „Religion and Culture in Russian Thought” 29 maj 2014 Uniwersytet Papieskki Jana Pawła II w Krakowie, Kraków
 • Польские философы и Петербург: Фома Парчевский и другие Filozofia peterbsurska jako zjawisko historyczno-filozoficzne 17 wrzesień 2014 Sankt-Petersburg
 • Oсновы религиозной философии Семена Франка Санкт-Петербургское религиозно-философское общество им. В. С. Соловьева 17 wrzesień 2014 Sankt-Petersburg
 • Участие русских философов во Втором польском философском конгрессе (1927) Międzynarodowa konferencja naukowa „Polska – Rosja w sferze kultury i religii” 10 październik 2014 Kraków, UJ - PAU
 • The Metaphysical Foundations of the Ecumenical Project of Vladimir Solovyov „Theology of Communion” 22 październik 2014 Bose, Italy
 • The relationship between science and religion in Polish society and the academic milieu (1989-2014) „Science and Christian Faith in Post-cold War Europe: A Comparative Analysis” 07 listopad 2014 Rzym
 • udział w dyskusji (wraz z ks. prof. dr hab. Piotrem Mazurkiewiczem, UKSW i dr hab Szczepanem Zapotocznym, prof. UJ) Dyskusja panelowa "Myślę, więc (nie)wierzę" 07 grudzień 2014 Kraków, Klub Jagielloński
 • Filozofia modlitwy – Ojcowie Kościoła i Aleksy Łosiew o imieniu Bożym Sympozjum naukowe „Filozofia Bożego imienia a odkrywanie tajemnicy bytu ludzkiego” 18 grudzień 2014 Kraków, Sekcja Filozoficzna Polskiego Towarzystwa Teologicznego, WSD Zakonu Paulinów
 • Galileusz w Rosji Wykład w ramach wykładów otwartych „Granice nauki: dwie księgi” 21 styczeń 2015 Kraków, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • Галилей в русской мысли и восприятие теории эволюции в России „Космология и вера - ключ к межконфессиональному диалогу” 24 styczeń 2015 Moskwa, Instytut św. Tomasza z Akwinu
 • Gieorgija Fłorowskiego krytyka rosyjskiego renesansu religijno-filozoficznego: próba oceny „Ex Oriente Lux. Relacje Wschodu i Zachodu na przestrzeni wieków” 15 maj 2015 Kraków, Akademia "Ignatianum"
 • Философия культуры С.Л. Франка и ее значение для постсекулярного мира międzynarodowa konferencja naukowa „Russian Religious Philosophy and Postsecularism” 13 czerwiec 2015 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Russian Theological Thought Today. The Neopatristic Synthesis and other Considerations lecture 03 wrzesień 2015 Nanovic Institute, The University of Notre Dame
 • Filozofia rosyjskiego renesansu patrystycznego Wykład gościnny podczas Seminarium „Absolut i historia. W kręgu myśli rosyjskiej”, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego 23 październik 2015 Warszawa
 • 61Teandryczny wymiar sztuki w tradycji wschodniochrześcijańskiej Sesja naukowa „Piękno. Między Wschodem a Zachodem” 24 październik 2015 Warszawa
 • Творчество С.Л. Франка в свете архивных материалов [podczas posiedzenia] , Санкт-Петербургское религиозно-философское общество им. В. С. Соловьева 29 październik 2015 Sankt Petersburg, Rosja
 • Краковские исследования русской философии konferencja międzynarodowa «Судьба русской философии в ХXI cтолетии» 30 październik 2015 Sankt Petersburg, Rosja
 • Опыт синтетического изложения русской философии À l’épreuve de l’Europe. Regards croisés d’Europe occidentale et de Russie sur les réflexions normatives dans le domaine des sciences humanes et sociales 03 grudzień 2015 Bordeuax (Francja), Université Bordeaux Montaigne et Université de Bordeaux
 • Русская религиозная философия между Востоком и Западом Оппозиция Запад-Восток в культурных традициях христианского мира 13 maj 2016 Москва, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет
 • Эстетика А.Ф. Лосева и некоторые западные эстетические концепции Богословие, культура, общество: мифы и реальность 14 maj 2016 Instytut Biblijno-Teologiczny św. Andrzeja, Moskwa
 • К вопросу об отношении веры и знания в мысли П.Я. Чаадаева Peter Chaadaev: Between the Love of Fatherland and the Love of Truth 08 czerwiec 2016 Kraków
 • Вера и знание в творчестве В.С. Соловьева Санкт-Петербургское религиозно-философское общество им. В.С. Соловьева 19 wrzesień 2016 Sankt-Petetersburg
 • Единство духа. Восточно-христианский исихазм и японский буддизм Дзэн в творчестве Томаса Мертона и С.С. Хоружего Четвертые международные чтения по истории русской философии «Русско-японский философский диалог» 20 wrzesień 2016 Uniwersytet w Sankt-Petersburgu (Rosja)
 • Восприятие творчества А.Ф. Лосева в Польше в XX и XXI веке в контексте его эстетической мысли Międzynarodowa konferencja naukowa XV „Лосевские чтения”: „А.Ф. Лосев и культура Серебряного века: к столетию философско-музыкального дебюта” 22 wrzesień 2016 Konserwatoria Moskiewska im. P.I. Czajkowskiego, „Dom Łosiewa”, Moskwa
 • Философия религии С. Франка в свете новых материалов Międzynarodowa konferencja naukowa „Эпистемология религиозного опыта” 27 wrzesień 2016 Uniwersytet Warszawski
 • Маркс вместо св. Фомы: Этьен Жильсон о советском атеизм okrągły stół „Революция и религия: разрывы и связи” 14 luty 2017 Instytut Filozofii Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa
 • «Франк очень ценил меня...». А.Ф. Лосев и С.Л. Франк: пересечение су Seminarium „Творческое наследие А.Ф. Лосева: проблемы и перспективы” 14 luty 2017 Dom Łosiewa, Moskwa
 • «Еврей, принявший христианство». Иудейская тема в творчестве С.Л. Франка «Я сознаю себя учеником...». К 140-летию со дня рождения С.Л. Франка 22 maj 2017 Саратов: Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
 • Вера и наука в мысли славянофилов (А. Хомяков, И. Киреевский) „Alexei Khomiakov: We Are Sobornost’. Integral Life in Slavophile Thought as an Answer to Modern Fragmentation. The Church, Empire and the Modern State” 30 maj 2017 Kraków - Tyniec
 • Siemion Frank: „Żyd, który przyjął chrześcijaństwo”… Nawrócenie i cierpienie „Żydowscy uczniowie Jezusa i rany pamięci” 24 czerwiec 2017 Kraków
 • Alexei Losev – “The Last Russian Philosopher” of the Silver Age “Russian Religious Thought” 16 lipiec 2017 University of Glasgow
 • Вера и наука в русской академической философии „Русский Логос: Горизонты осмысления” 25 wrzesień 2017 Sankt Petersburg, Państwowy Instytut Technologiczny
 • Иудейские мотивы в мысли С.Л. Франка „Русский Логос: Горизонты осмысления” 26 wrzesień 2017 Sankt Petersburg, Państwowy Instytut Pedagogiczny im. A. Herzena
 • Наука и религия в творчестве В.С. Соловьёва и Ф.М. Достоевского Санкт-Петербургское религиозно-философское общество им. В.С. Соловьева 26 wrzesień 2017 Sankt-Petersburg
 • С.Л. Франк в Варшаве „Славянская идея в истории и современности: к 150-летию Славянского съезда” 27 wrzesień 2017 Sankt Petersburg, Państwowy Uniwersytet
 • Alexei Losev: Aesthetics as a Way of Life 49 międzynarodowy kongres ASEEES (Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies) 10 listopad 2017 Chicago
 • В тени евразийства. Лев Карсавин и Семен Франк Шестые международные чтения по истории русской философии «Наследие Льва Платоновича Карсавина в отечественной и зарубежной науке философии» 20 wrzesień 2018 Uniwersytet w Sankt-Petersburgu
 • Философия А.Ф. Лосева в контексте имяславских споров Wykład otwarty 24 wrzesień 2018 Rosyjska Chrześcijańska Humanistyczna Akademia
 • История одной дружбы: С.Л. Франк и М.И. Лот-Бородина Л.Н. Толстой и русская религиозная философия 15 październik 2018 Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Ясная Поляна
 • Вера и наука в творчестве А.Ф. Лосеве Międzynarodowa konferencja naukowa XVI „Лосевские чтения”: „Философ и его время, К 125-летию со дня рождения А.Ф. Лосева” 17 październik 2018 Uniwersytet Moskiewski im. M. Łomonosowa
 • Nauka i religia w Rosji: perspektywa historyczna i współczesna Dynamika współczesności. Zgoda i konflikt w przestrzeni społecznej 04 grudzień 2018 Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny
 • Новые архивные находки: материалы к творческой биографии С.Л. Франка и М.И. Лот-Бородиной Русско-европейский интеллектуальный диалог 04 luty 2019 Высшая Школа Экономики, Moskwa
 • Myrrha Lot-Borodine – the First Female Orthodox Theologian The Unfading Light 08 marzec 2019 University of Oxford
 • The Significance of Faith in the Concept of Integral Knowledge of Vladimir Soloviev 51 międzynarodowy kongres ASEEES (Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies) 24 listopad 2019 San Francisco, USA
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl