wróć na stronę główną UPJPII
ks. dr Krzysztof Tyburowski
Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego - adiunkt 
E-mail:
krzysztof.tyburowski@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Historii Starożytnej i Średniowiecznej 
Dyżur dydaktyczny:
Semestr zimowy 2015/16: piątki: 16.30-17.15. pokój profesorski WHiDK (ul. Franciszkańska 1) 

Curriculum Vitae

 • 2015 - Konferencje z historii starożytnego Kościoła w Instytucie Św. Piotra Sansa w Fuzhou (Chiny)
 • 2014 - prowadzenie lektoratu z języka hiszpańskiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie
 • 2008 - Okazjonalne wykłady z patrologii w Wyższym Seminarium Duchownym we Lwowie
 • 2007 - Praca na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie (asystent: 2007-2009, adiunkt: 2009-2014, 2012-2013: p.o. kierownika katedry Historii Starożytnej)
 • 2001 - wykłady z patrologii i sakramentologii w Instytucie Nauk Religijnych w Gródku (diecezja Kamieniec Podolski, Ukraina)
 • 2001 - prowadzenie lektoratu z języka włoskiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie
 • 2000 - wykłady z patrologii i sakramentologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Gródku (diecezja Kamieniec Podolski, Ukraina)
 • 1999 - wykłady z patrologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie
 • 1999 - doktorat obroniony na Istituto Patristico "Augustinianum" w Rzymie: "L'umanita' peccatrice prima della venuta di Cristo nel Commento al Corpus Paolino dell'Ambrosiaster"
 • 1999 - prowadzenie lektoratu z języka czeskiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie
 • 1999 - prowadzenie lektoratu z języków ukraińskiego i hiszpańskiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie
 • 1999 - Prowadzenie wykładów i ćwiczeń z "Wstępu do chrześcijaństwa" i języka polskiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie
 • 1996 - licencjat obroniony na Istituto Patristico "Augustinianum" w Rzymie: "Le diverse tappe della storia della salvezza nel "Commento alla Lettera ai Romani" dell'Ambrosiaster"
 • 1996 - dyplom "in teologia e scienze patristiche" przyznany na Istituto Patristico "Augustinianum" w Rzymie
 • 1992 - praca magisterska obroniona na KUL: "Przyczyny zwalczania religii według Włodzimierza Ilicza Lenina"

Dorobek naukowy

Monografie:

 • 1. L’umanità peccatrice prima della venuta di Cristo nel Commento al Corpus Paolino dell’Ambrosiaster, Roma: Augustinianum 1999

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] 4. Unus Adam peccavit in omnibus / in Adam omnes peccaverunt. La solidarietà del genere umano con il peccato di Adamo nel pensiero esegetico dell’Ambrosiaster [w:] A. Szal, J. Trojnar [red.], Ecclesiae Premisliensi serviens. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Infułatowi doktorowi Stanisławowi Zygarowiczowi, Przemyśl: Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej 2001, s. 551-568.
 • Wymiary przeżywania niedzieli w myśli chrześcijańskich autorów kartagińskich pierwszej połowy III wieku [w:] J. C. Kałużny [red.], Starożytność chrześcijańska. Materiały zebrane, Kraków: Unum 2010, s. 95-109.
 •      [szukaj w bibliotece] Reguły katechumenatu w \"Tradycji Apostolskiej” Hipolita Rzymskiego w kontekście sytuacji wczesnego Kościoła [w:] F. Drączkowski, J. Pałucki, P. Szczur, M. szram, M. Wysocki, M. Ziółkowska [red.], Katechumenat i inicjacja chrześciajńska w Kościele starożytnym, Lublin: Polihymnia 2011, s. 111-120.
 •      [szukaj w bibliotece] The Apostolic Tradition of Hippolytus. Some New Suggestions [w:] P. Szczur, M. Wysocki [red.], Fructus Spiritus est Caritas. Księga Jubileuszowa dedykowana ks. prof. Franciszkowi Drączkowskiemu, Lublin: KUL 2011, s. 443-453.
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Cztery etapy historii zbawienia w myśli patrystycznej: zarys ogólny i wybrane przykłady [w:] Resovia Sacra, 4 1997, s. 201-211.
 • Ostatni milenarysta Zachodu [w:] Resovia Sacra, 6 1999, s. 253-264.
 • Kwestia roli Prawa Mojżeszowego w podziale historii zbawienia na etapy w Liście do Rzymian św. Pawła według współczesnej interpretacji teologiczno-egzegetycznej. Patrystyczna próba ustosunkowania się do problemu [w:] Resovia Sacra, 7 2000, s. 99-110.
 • Chrystus jako Legatus / Vicarius Dei i Archangelus / Primus Angelus Dei w myśli egzegetyczno-teologicznej Ambrozjastra [w:] Studia Sandomierskie, 9 2002, s. 265-276.
 • Una persona / unitas personae nel Contra Sermonem Arrianorum d’Agostino d’Ippona, “Studia Catholica Podoliae” 1 (2002), s. 123-130. [w:] Studia Catholica Podoliae, 1 2002, s. 123-130.
 • Przedmiot grzechu Adama w myśli Ambrozjastra na tle współczesnego mu status quaestionis [w:] Studia Sandomierskie, 10 2003, s. 239-251.
 • I diritti del diavolo sull’umanità peccatrice nella teologia dell’Ambrosiaster [w:] Studia Catholica Podoliae, 2 2003, s. 489-501.
 • Gli elementi della natura umana secondo l’Ambrosiaster [w:] Resovia Sacra, 8 2001, s. 101-115.
 • Ambrozjaster i zarys jego wizji historii zbawienia [w:] Studia Sandomierskie, 11, z. 2 2004, s. 265-276.
 • L’importanza dell’incarnazione del Figlio di Dio nel Commentarius in Epistulam ad Romanos dell’Ambrosiaster [w:] Resovia Sacra, 9/10 2003, s. 95-105.
 • Bóg i diabeł i ich formae i exempla dla człowieka według myśli Ambrozjastra [w:] Studia Sandomierskie, 11, z. 3 2004, s. 135-152.
 • Struktura piekieł według Ambrozjastra [w:] Studia Sandomierskie, 11, z. 4 2004, s. 119-129.
 • Homo ad imaginem Dei w teologii Ambrozjastra [w:] Studia Catholica Podoliae, 3 2004, s. 383-402.
 • L’influsso del peccato di Adamo sugli elementi della natura umana nel pensiero dell’Ambrosiaster [w:] Studia Catholica Podoliae, 3 2004, s. 363-373.
 • Le conseguenze della risurrezione di Cristo nel pensiero dell’Ambrosiaster [w:] Studia Catholica Podoliae, 3 2004, s. 375-382.
 • L’importanza della Legge Mosaica nello sviluppo della storia della salvezza secondo il Commentarius in Epistulam ad Romanos dell’Ambrosiaster [w:] Resovia Sacra, 11 2004, s. 49-71.
 • Wkład Damazego w kościelne i świeckie umocnienie władzy papiestwa [w:] Vox Patrum, 24, z. 46-47 2004, s. 211-222.
 • L’importanza della Traditio Apostolica di Ippolito di Roma per la vita della Chiesa – Temi generali [w:] Resovia Sacra, 12 2005, s. 71-86.
 • Śmierć jako konsekwencja grzechu Adama według myśli Ambrozjastra [w:] Studia Sandomierskie, 12, z. 1 2005, s. 61-70.
 • Il Codex Theodosianus [w:] Studia Sandomierskie, 12, z. 2 2005, s. 99-107.
 • Moechia i fornicatio jako delicta inremissibilia w De pudicitia Tertuliana [w:] Studia Sandomierskie, 12, z. 4 2005, s. 133-144.
 • La sconfitta del diavolo e la redenzione del genere umano mediante l’opera salvifica di Cristo nel Commentarius in Epistulam ad Romanos dell’Ambrosiaster, 4 (2005), s. 547-556. [w:] Studia Catholica Podoliae, 4 2005, s. 547-556.
 • Niedziela w myśli Tertuliana [w:] Teologia Patrystyczna, 4 2007, s. 73-88.
 • Legis naturalis essentia secundum nonnullos Ecclesiae primitivae scriptores – lineamenta generalia [w:] Resovia Sacra, 13 2006, s. 35-47.
 • Człowiek jako obraz i podobieństwo Boga w myśli św. Grzegorza z Nyssy [w:] Studia Sandomierskie, 14, z. 2-4 2007, s. 313-320.
 • Il peccato di Adamo e il suo influsso sulla storia dell’umanità secondo un Anonimo del IV secolo [w:] Studia Sandomierskie, 15, z. 2-3 2008, s. 181-194.
 • Le linee principali del Commentarius in Epistulas Paulinas di un Anonimo del IV secolo [w:] Resovia Sacra, 14/15 2008, s. 149-158.
 • Ancora sul ruolo del demonio nella storia secondo un Anonimo del IV secolo [w:] Vox Patrum, 28, z. 52/2 2008, s. 1265-1275.
 • Nieznany dokument Stolicy Apostolskiej zezwalający na odprawianie mszy w kaplicy prywatnej na zamku w Czudcu [w:] Studia Sandomierskie, 16, z. 1-2 2009, s. 253-260.
 • Kontekst historyczno-kościelny dokumentu Benedykta XVI Summorum Pontificum z 7 lipca 2007 r. [w:] Studia Sandomierskie, 16, z. 3-4 2009, s. 147-173.
 • Historyczne racje dla poprawnej pisowni łacińskich nazw własnych: Rzeszów / rzeszowski [w:] Studia Sandomierskie, 17, z. 1-2 2010, s. 189-196.
 • 35. Protokół powizytacyjny z parafii czudeckiej z 1793 roku. Wstęp, komentarz, przygotowanie do druku i tłumaczenie [w:] Resovia Sacra, 17 2010, s. 79-89.
 • Ieiunium and eleemosyna / caritas as Important Elements on the Christian’s Way to Perfection according to the Sermons of St Leo the Great. [w:] Studia Patristica, 51 2011, s. 133-147.
 • La concordanza degli Excerpta di Vincenzo di Lérins con le opere di Agostino d’Ippona [w:] Vox Patrum, 55 2010, s. 655-665.
 • Senectus/senex/senior w pismach św. Grzegorza Wielkiego [w:] Vox Patrum, 56 2011, s. 427-436.
 • Wokół dokumentu Benedykta XVI \"Summorum Pontificum\". Racje dla jego uzasadnienia [w:] Studia Leopoliensia, 5 2012, s. 377-402.

Wygłoszone Referaty:

 • Sentencja patrystyczna „Extra Ecclesiam nulla salus” wykład inauguracyjny 03 październik 2002 Horodok Podilskyj, Ukraina
 • Wkład papieża Damazego w kościelne i świeckie umocnienie władzy papiestwa Papiestwo w starożytności chrześcijańskiej 23 listopad 2004 Lublin
 • Niedziela w myśli Tertuliana Sympozjum patrystyczne „Lex orandi – lex credendi 22 wrzesień 2006 Białystok
 • Niektóre elementy treści i symboliki liturgii trydenckiej Konferencja na spotkaniu Stowarzyszenia Rozwoju i Obrony Polski 06 listopad 2008 Rzeszów
 • Wzajemna wierność małżeńska w nauczaniu Jana Chryzostoma Sympozjum patrystyczne „Małżeństwo, rodzina i wychowanie w nauczaniu św. Jana Chryzostoma 27 listopad 2008 Lublin
 • Niedziela w myśli Cypriana z Kartaginy Sesja naukowa "Niedziela – dzień święty w starożytności chrześcijańskiej” 30 kwiecień 2009 Kraków
 • Fast and Charity as Important Elements of Christian Way to Perfection according to the Sermons of St. Leo the Great Międzynarodowa Konferencja patrystyczna “The Image of the Perfect Christian in Patristic Thought” 12 wrzesień 2009 Lwów
 • Katechumenat w „Traditio Apostolica” Hipolita Rzymskiego Sympozjum patrystyczne „Katechumenat i inicjacja chrześcijańska w Kościele starożytnym” 22 wrzesień 2010 Siedlce
 • Senectus/senex/senior w pismach św. Grzegorza Wielkiego XXXV ogólnopolskie sympozjum patrystyczne„Stosunek do ludzi starszych w starożytności klasycznej i chrześcijańskiej” 26 październik 2010 Lublin
 • Wpływ wczesnochrześcijańskich dyskusji doktrynalnych na ukształtowanie się pojęcia osoby Międzynarodowe sympozjum filozoficzne „Filozofia dla teologów” 02 maj 2011 Lwów
 • Wizja integralnego wychowania u Ojców Kościoła „Matka Zofia Czeska - prekursorka integralnego wychowania młodzieży” 13 kwiecień 2013 Kraków
 • Symbolika Mszy św. Trydenckiej konferencja w Szkole Formacji Chrześcijańskiej 19 październik 2013 Stalowa Wola - Rozwadów
 • Il fine della vita umana nel pensiero della teologia cristiana antica Konferencja naukowa, Instytut św. Piotra Sansa 11 lipiec 2015 Fuqin - Fuzhou, Chiny
 • El misterio de la vida interior de Dios en El pensamiento de San Agustín Konferencja naukowa, Instytut św. Piotra Sansa 11 lipiec 2015 Fuqin - Fuzhou, Chiny
 • Perchè Dio è una comunità delle persone? Un contributo patristico Konferencja naukowa, Instytut św. Piotra Sansa 15 lipiec 2015 Luoyuan - Fuzhou, Chiny
 • Dio – amore nell’insegnamento degli antichi Padri della Chiesa (esempi scelti) Konferencja naukowa, Instytut św. Piotra Sansa 16 lipiec 2015 Luoyuan - Fuzhou, Chiny
 • La naturaleza del ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios. Explicación patrística Konferencja naukowa, Instytut św. Piotra Sansa 24 lipiec 2015 Fuzhou, Chiny
 • Il senso di vita dell’uomo e l’amore di Dio Nel pensiero di Sant’Agostino Konferencja naukowa, Instytut św. Piotra Sansa 25 lipiec 2015 Fuzhou, Chiny
 • "Traditio Apostolica" Hipolita Rzymskiego jako przykład starożytnej katechezy W poszukiwaniu skutecznych metod współczesnej katechezy 09 kwiecień 2016 Lwów
 • Liturgia mszy św. odprawianej przez większą część dziejów kościoła w Sokołowie Małopolskim: jej treść i symbolika "Domus Dei" 05 listopad 2008 Sokołów Małopolski
 • Biblia poza Biblią? - Ewangelie apokryficzne Sympozjum katechetyczne diecezji rzeszowskij 21 kwiecień 2007 Rzeszów
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl