wróć na stronę główną UPJPII
ks. dr hab. Stanisław Wronka
Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny - adiunkt z habilitacją 
E-mail:
stanislaw.wronka@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Egzegezy Starego Testamentu 
Dyżur dydaktyczny:
czwartek, godz. 14.45-15.30
ul. Franciszkańska 1, sala 025 

Curriculum Vitae

 • 2016 - Nagroda rektora UPJPII ks. prof. Wojciecha Zyzaka za osiągnęcia w pracy naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej, 20.10.2016
 • 2015 - Medal srebrny za długoletnią służbę od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, 5.10.2015
 • 2014 - Habilitacja, 13.06.2014
 • 2014 - Kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu, 26.09.2014
 • 2011 - Nagroda jubileuszowa z okazji 20-lecia pracy zawodowej, 31.01.2011
 • 2009 - Nagroda rektora UPJPII ks. prof. Jana Dyducha za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w Uczelni, 16.10.2009
 • 2008 - Osoba kontaktowa pomiędzy PAT/UPJPII i Catholic Biblical Federation, 28.02.2008
 • 2008 - Nagroda rektora PAT ks. prof. Jana Dyducha za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne w Akademii, 20.10.2008
 • 2007 - Redaktor naczelny kwartalnika "Ruch Biblijny i Liturgiczny", 27.02.2007-
 • 2004 - Członek zwyczajny Stowarzyszenia Biblistów Polskich, 2004
 • 2004 - Sekretarz redakcji kwartalnika "Ruch Biblijny i Liturgiczny", 17.02.2004-27.02.2007
 • 2003 - Zatrudnienie na PAT, adiunkt, 15.09.2003
 • 2002 - Doktorat z teologii biblijnej, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, 24.05.2002
 • 2002 - Członek Associazione ex-alunni/e del Pontificio Istituto Biblico w Rzymie, 2002
 • 1996 - Zatrudnienie na PAT, asystent, 1.05.1996
 • 1987 - Licencjat z nauk biblijnych, Papieski Instytut Biblijny w Rzymie, 4.11.1987
 • 1982 - Licencjat z teologii biblijnej, Papieski Wydział Teologiczny w Krakowie, 19.06.1982
 • 1979 - Magisterium z teologii biblijnej, Papieski Wydział Teologiczny w Krakowie, 19.06.1979

Dorobek naukowy

Monografie:

 •      [szukaj w bibliotece] La vittoria di Dio e dell'uomo in Paolo. Studio esegetico-teologico su νικάω, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2002
 •      [szukaj w bibliotece] Sześćdziesiąt lat "Ruchu Biblijnego i Liturgicznego" w służbie odnowy biblijnej i liturgicznej w Polsce, Kraków: Wydawnictwo Unum 2007
 •      [szukaj w bibliotece] Jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą (Ps 1, 3). Antropologiczny wymiar metafory drzewa w Biblii, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe 2013

Artykuły Książkowe:

 • Apostołowie w Nowym Testamencie [w:] M. Starowieyski [red.], Dwunastu. Pseudo Abdiasza Historie Apostolskie (Ojcowie Żywi 11), Kraków: WAM Księża Jezuici 1995, s. 13-35.
 • Dlaczego w przypowieściach? [w:] T. M. Dąbek [red.], "Utwierdzaj twoich braci" (Łk 22,32), Kraków: Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów 2003, s. 245-260.
 • Od słowa do rzeczywistości – Jana Pawła II integralna lektura Biblii [w:] W. Chrostowski [red.], Ioannes Paulus II – In Memoriam. Księga Pamiątkowa Stowarzyszenia Biblistów Polskich ku czci Ojca Świętego Jana Pawła II, Warszawa 2006,: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2006, s. 425-456.
 • Perspektywy na przyszłość "Ruchu Biblijnego i Liturgicznego" [w:] S. Wronka [red.], Sześćdziesiąt lat „Ruchu Biblijnego i Liturgicznego” w służbie odnowy biblijnej i liturgicznej w Polsce, Kraków 2007: Polskie Towarzystwo Teologiczne Sekcja Wydawnicza Wydawnictwo UNUM 2007, s. 155-167.
 • Wolność w Chrystusie według św. Pawła [w:] S. Buda, J. Gacek [red.], Perciom prowdy i nadziei po ślebodę dlo cłeka. Rekolekcje górali polskich ‒ Szczyrk 2008, bez miejsca: bez wydawnictwa 2009, s. 71-79.
 • Dialektyka wolności w listach św. Pawła [w:] T. M. Dąbek [red.], "Jawicie się jako źródła światła w świecie" (Flp 2,15), Kraków: Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów 2010, s. 269-300.
 • Hiperboliczne wypowiedzi w Biblii [w:] W. Chrostowski, B. Strzałkowska [red.], "Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi". Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Jana Łacha w 85. rocznicę urodzin (Ad Multos Annos 17), Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich 2012, s. 678-703.
 •      [szukaj w bibliotece] Auschwitz e i suoi interrogativi. Alcune linee di riflessione che tengano presente l’esperienza di Giovanni Paolo II [w:] [red.], Speranza del Vangelo e dramma della storia. La testimonianza di Giovanni Paolo II (Testi Spirituali), A. Scola, E. Apeciti, T. Rakoczy, P. Tremolada, S. Wronka, Milano: Àncora Editrice 2013, s. 25-50.
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • La giustificazione e la salvezza in Paolo [w:] "Polonia Sacra", Rok I (XIX) Numer 1 (45) (T. I / 1997) 1997, s. 281-292.
 • La giustificazione e la salvezza in Rm 1,16 17 [w:] "Polonia Sacra", Rok II (XX) Numer 2 (46) (T. I / 1998) 1998, s. 227-239.
 • La giustificazione e la salvezza in Rm 5,1-11 e Tt 3,4-7 [w:] "Polonia Sacra", Rok III (XXI) Numer 4 (48) (T. I / 1999) 1999, s. 197-217.
 • Totus Tuus – paradoks wolności [w:] "Polonia Sacra", Rok VII (XXV) Numer 13 (57) (T. II / 2003) 2003, s. 311-328.
 • La struttura e il contenuto del codice domestico di Col 3,18-4,1 [w:] "Analecta Cracoviensia", 35 (2003) 2003, s. 273-290.
 • Upodobnienie chrześcijan do Chrystusa w Nowym Testamencie [w:] "Polonia Sacra", Rok VIII (XXVI) Numer 14 (58) (T. I / 2004) 2004, s. 301-312.
 • Transliteracja i transkrypcja alfabetu hebrajskiego [w:] "Ruch Biblijny i Liturgiczny", 57 (2004) nr 1 2004, s. 45-58.
 • Racje upodobnienia chrześcijan do Chrystusa w Nowym Testamencie [w:] "Polonia Sacra", Rok VIII (XXVI) Numer 15 (59) (T. II / 2004) 2004, s. 349-370.
 • Być błogosławieństwem dla świata – wspólne zadanie chrześcijan i żydów [w:] "Ruch Biblijny i Liturgiczny", 57 (2004) nr 3 2004, s. 165-174.
 • La provenienza e il contesto del codice domestico di Col 3,18-4,1 [w:] "Analecta Cracoviensia", 36 (2004) 2004, s. 365-380.
 • Logion Łk 12,47-48a w historii egzegezy [w:] "Polonia Sacra", Rok IX (XXVII) Numer 16 (60) (T. I / 2005) 2005, s. 289-310.
 • Eschatologiczna kara w Łk 12, 47-48a (Nowotestamentowy argument na rzecz czyśćca?) [w:] "Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich", R. 2 Nr 2 2005, s. 263-290.
 • Chrystus najpełniejszym obrazem Boga [w:] "Ruch Biblijny i Liturgiczny", 59 (2006) nr 2 2006, s. 85-96.
 • Stosunek św. Pawła do niechrześcijan [w:] "Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich", R. 6 Nr 6 2009, s. 311-323.
 • Niegodziwa mamona – postawa wobec bogactwa według Nowego Testamentu [w:] "Ruch Biblijny i Liturgiczny", 63 (2010) nr 4 2010, s. 353-369.
 • Dwa czy trzy przykazania miłości (Mt 22,34-40 i par.)? [w:] "Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich", R. 8 Nr 8 2011, s. 375-393.
 • Jan Paweł II – człowiek dobry [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 58 (2005) nr 2 2005, s. 85-93.
 • Jan Paweł II – święty na XXI wiek [w:] "Polonia Sacra", Rok IX (XXVII) Numer 17 (61) (T. II / 2005) 2005, s. 261-277.
 • Po stopniach muzyki ku Absolutowi. Na marginesie dwusetnej rocznicy śmierci W. A. Mozarta (1756-1791) [w:] "Collegium Polonorum", 11 (1991/92) 1991, s. 25-36.
 • Dies irae W. A. Mozarta [w:] "Collegium Polonorum", 13 (1995/96) 1995, s. 220-268.
 • Chodzenie po linie, czyli życie Ewangelią [w:] "Collegium Polonorum", 13 (1995/96) 1995, s. 147-153.
 • Transliteracja i transkrypcja alfabetu greckiego [w:] "Ruch Biblijny i Liturgiczny", 57 (2004) nr 2 2004, s. 91-101.
 • Pozytywne i negatywne postawy dziecka w Ewangeliach [w:] „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, t. 46 z. 2 2013, s. 276-291.

Wygłoszone Referaty:

 • "Być błogosławieństwem" – wspólne zadanie chrześcijan i żydów Spotkanie międzyreligijne w ramach VII Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce, Kraków 15 styczeń 2004 Kraków, Papieska Akademia Teologiczna
 • Transliteracja i transkrypcja języka hebrajskiego i greckiego 42. Sympozjum Biblistów Polskich, Gdańsk Oliwa 15 wrzesień 2004 Gdańsk-Oliwa, Gdańskie Wyższe Seminarium Duchowne
 • Eschatologiczna kara w Łk 12,41-48 (nowotestamentowy argument na rzecz czyśćca?) 42. Sympozjum Biblistów Polskich, Gdańsk Oliwa 16 wrzesień 2004 Gdańsk-Oliwa, Gdańskie Wyższe Seminarium Duchowne
 • Upodobnienie do Chrystusa według Nowego Testamentu Spotkanie w Międzywydziałowym Instytucie Ekumenii i Dialogu PAT nt. Upodobnienie do Chrystusa czy bycie w Chrystusie, Kraków 17 maj 2005 Kraków Papieska Akademia Teologiczna
 • Perspektywy na przyszłość „Ruchu Biblijnego i Liturgicznego” na tle innych czasopism biblijnych i liturgicznych w Polsce Sześćdziesiąt lat "Ruchu Biblijnego i Liturgicznego" w służbie odnowy biblijnej i liturgicznej w Polsce, Kraków 20 listopad 2007 Kraków, Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej
 • Stosunek św. Pawła do niechrześcijan 46. Sympozjum Biblistów Polskich, Wrocław 17 wrzesień 2008 Wrocław, Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne
 • Dwa czy trzy przykazania miłości? (Mt 22,34-40 i par.) 48. Sympozjum Biblistów Polskich, Tarnów 09 wrzesień 2010 Tarnów, Wyższe Seminarium Duchowne
 • Ewangelie dzieciństwa – między historią a teologią Spotkanie Sekcji Biblijnej Polskiego Towarzystwa Teologicznego, Kraków 19 styczeń 2011 Kraków, Międzyzakonny Wyższy Instytut Katechetyczny
 • Piękno człowieka w symbolu drzewa VIII Międzynarodowe i Interdyscyplinarne Sympozjum Biblia w kulturze świata, Kraków 17 luty 2011 Kraków, Wyższe Seminarium Duchowne Braci Mniejszych Kapucynów
 • Pozytywne i negatywne postawy dziecka według Nowego Testamentu IX Międzynarodowe i Interdyscyplinarne Sympozjum Biblia w kulturze świata, Kraków 01 marzec 2012 Kraków, Wyższe Seminarium Duchowne Braci Mniejszych Kapucynów
 • Wkład biblistów krakowskich w dzieło odnowy biblijnej w Polsce 50. Sympozjum Biblistów Polskich, Warszawa 19 wrzesień 2012 Warszawa, Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne
 • Od słowa do rzeczywistości – Jana Pawła II integralna lektura Biblii 43. Sympozjum Biblistów Polskich, Łowicz 22 wrzesień 2005 Łowicz, Wyższe Seminarium Duchowne
 • Das Bibelapostolat in Polen [Apostolat biblijny w Polsce] (komunikat) Subregionalversammlung der Subregion Mitteleuropa der Katholischen Bibelföderation [Zebranie Podregionu Europy Środkowej Katolickiej Federacji Biblijnej], Visp, Szwajcaria, 12-14.09.2010 12 wrzesień 2010 Visp, Szwajcaria
 • Das Bibelapostolat in Polen [Apostolat biblijny w Polsce] (komunikat) Subregionalversammlung der Subregion Mitteleuropa der Katholischen Bibelföderation [Zebranie Podregionu Europy Środkowej Katolickiej Federacji Biblijnej], Praga, Czechy, 2-5.09.2012 03 wrzesień 2012 Praga, Czechy
 • Eschatologiczne upodobnienie chrześcijan do Chrystusa Spotkanie Sekcji Biblijnej Polskiego Towarzystwa Teologicznego, Kraków 03 grudzień 2008 Kraków Wyższe Seminarium Duchowne Braci Mniejszych Kapucynów
 • Wychowanie w Biblii Z cyklu: Na skrzyżowaniu dróg Kryteria chrześcijańskiego wychowania, Kraków 21 maj 2013 Kraków, Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej
 • Wierzyć w Jezusa Ewangelii Wiara i jej przekaz w Piśmie Świętym 20 listopad 2013 Kraków, Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej
 • Prawda czy fikcja w Ewangeliach dzieciństwa (w czasie panelu) W jaki sposób Pismo Święte jest natchnione? Wokół dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej o natchnieniu i prawdzie Pisma Świętego 05 marzec 2015 Kraków, Bernardyńska 3, aula
 • Synteza historii zbawienia w alegorii o krzewie winnym w J 15,1-8 Biblia w kulturze świata XII 21 maj 2015 Gródek Podolski, Ukraina, Instytut Nauk Teologicznych
 • Apostolato biblico in Polonia [Apostolat biblijny w Polsce] (komunikat) Ninth Plenary Assembly of the Catholic Biblical Federation “Sacred Scriptures source of evangelization - What we have seen and heard we are proclaiming to you” (1 Jn 1:3) 21 czerwiec 2015 Nemi, Italia, Centrum Ad Gentes Księży Werbistów
 • Pozycja kobiety w małżeństwie w świetle tablic domowych Nowego Testamentu (Kol 3,18-19; Ef 5,21-33; 1P 3,1-7; Tt 2,4-5). 53 Sympozjum Biblistów Polskich 23 wrzesień 2015 Toruń, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej
 • Hiperbole w Starym Testamencie X Sympozjum naukowe: Starożytny Bliski Wschód i jego dziedzictwo 29 wrzesień 2015 Kraków, Instytut Judaistyki UJ, ul. Józefa 19
 • Das Bibelwerk in Polen [Dzieło Biblijne w Polsce] (komunikat) Delegiertenversammlung der Subregion Mitteleuropa der Katholischen Bibelföderation 05 październik 2015 Wien, Austria, Pallottihaus, Auhofstrasse 10
 • Das Bibelapostolat in Polen [Apostolat biblijny w Polsce] (komunikat) Spotkanie Podregionu Europa Środkowa Katolickiej Federacji Biblijnej, Passau, Niemcy, centrum ?; 27 wrzesień 2014 Passau, Niemcy
 • Środowisko naturalne w Biblii (Ps 104/103) XXIII Sympozjum „Sacrum i Przyroda” Środowisko a zdrowie psychiczne 15 październik 2015 Kraków, Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego, ul. Babińskiego 29, Budynek Teatru
 • Od Biblii Wujka do Biblii Tysiąclecia – główne tendencje translatorskie w przełomowych wydaniach Pisma Świętego po polsku Sympozjum Biblia Tysiąclecia jako wyzwanie: język – kultura – duchowość 06 listopad 2015 Kraków, Opactwo Tynieckie Benedyktynów
 • Integralny obraz Jezusa w Ewangeliach Sympozjum biblijne z cyklu "Biblia Księgą wiary" (3 edycja) 12 marzec 2016 Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego, Lwów-Brzuchowice, Ukraina
 • Dawid – król Izraela według serca Bożego (1 Sm 13,14; Dz 13,22) Wiosenne Dni Biblijne „Bądź mocny i okaż się mężem” (1 Krl 2,2). Powołanie mężczyzny w świetle Słowa Bożego 16 marzec 2016 Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Instytut Nauk Biblijnych, Lublin
 • Gesty miłosierdzia. Sens i znaczenie "bramy miłosierdzia" Jubileuszowy Kongres Miłosierdzia pod hasłem "Miłosierdzie w praktyce duszpasterskiej" 07 kwiecień 2016 Kraków-Łagiewniki Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Aula Jana Pawła II
 • Dawid pokutujący w Biblii i w kantacie W.A. Mozarta II Sympozjum im. o. Augustyna Jankowskiego "Pomiędzy chrztem a nawróceniem: pytania, refleksje, inspiracje" 07 listopad 2016 Kraków, Opactwo Benedyktynów w Tyńcu
 • Przebaczenie - warunkowe czy bezwarunkowe (Mt 18,21-22)? Spotkanie Sekcji Biblijnej Polskiego Towarzystwa Teologicznego 16 grudzień 2016 Kraków, Siostry Urszulanki Unii Rzymskiej, ul. Starowiślna 9
 • Ks. prof. Jerzy Chmiel jako redaktor RBL Sesja naukowa dla uczczenia śp. ks. prof. Jerzego Chmiela (1935-2016) 23 marzec 2017 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II ul. Bernardyńska 3 aula Kraków
 • Dialog Hioba z Bogiem Sympozjum biblijne „Biblia Księgą Wiary” (IV edycja) 25 marzec 2017 Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego, Lwów-Brzuchowice, Ukraina
 • „Jeden drugiego brzemiona noście” (Ga 6,2) – wypełnienie Chrystusowego prawa miłości IX Rekolekcje Góralskie pod hasłem „Jeden drugiego brzemiona noście” (Ga 6,2). Dobry z dobrym, z zły som 18 listopad 2017 Pieniążkowice
 • Le iperboli nella Bibbbia Wykład monograficzny 23 listopad 2017 Pontificia Università della Santa Croce, Roma
 • Problemy literackie i przesłanie teologiczne opowiadania o potopie w Rdz 6,5-9,17 Między wykładem a dyskusją … w Europeum z cyklu: „Dyskusja nad obrazami…” Symboliczna wizja Potopu: secesyjna grupa rzeźbiarska „Matka i dzieci” Josefa Flossmanna (1892), wobec ikonografii i znaczenia biblijnego wydarzenia 15 luty 2018 Ośrodek Kultury Europejskiej „Europeum” Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, pl. Sikorskiego 6, Kraków
 • Dialektyka wolności w Nowym Testamencie Sympozjum biblijne "Biblia Księgą Wiary" (5 edycja) 14 kwiecień 2018 Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego, Lwów-Brzuchowice, Ukraina
 • Relacje Maryi z Jezusem w świetle Ewangelii Biblijne Sympozjum 03 maj 2018 Wyższe Seminarium Duchowne, Gródek Podolski, Ukraina
 • Problemy literackie i przesłanie teologiczne przypowieści o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10,25-37) Między wykładem a dyskusją … w Europeum, z cyklu: „Dyskusja nad obrazami i nie tylko…”. Rembrandt jako biblista i pejzażysta. Wokół „Krajobrazu z miłosiernym Samarytaninem” 10 maj 2018 Ośrodek Kultury Europejskiej „Europeum” Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, pl. Sikorskiego 6, Kraków
 • Wyjście Izraelitów z Egiptu – paradygmat wyzwolenia narodowego Międzynarodowa konferencja biblijno-pedagogiczna „Wolność człowieka i narodu w perspektywie Pisma Świętego” 14 czerwiec 2018 Kraków, ul. Bernardyńska 3, lektorium
 • Das Bibelapostolat der Päpstlichen Universität Johannes Paul II. in Krakau (komunikat) Spotkanie Podregionu Europa Środkowa Katolickiej Federacji |Biblijnej 23 październik 2018 Kraków
 • Rola Piłata w procesie Jezusa Między wykładem a dyskusją … w Europeum, z cyklu: „Dyskusja nad obrazami i nie tylko…”. „Storia” w wydaniu caravaggionistów utrechckich: „Piłat umywający ręce” Jana van Bijlert (?) i Hendricka Terbrugghen – dwa XVII-wieczne dzieła z Krakowa i Lublina. Ich 08 listopad 2018 Ośrodek Kultury Europejskiej „Europeum” Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, pl. Sikorskiego 6, Kraków
 • Osobliwości języków hebrajskiego i greckiego w polskich przekładach Biblii Konferencja naukowa "Dziedzictwo antyczne i biblijne dziś" z cyklu „Dialog z Tradycją” V 03 grudzień 2018 Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Podchorążych 2
 • O cechach stylistyczno-językowych Biblii w językach oryginału Seminarium "Problemy stylu biblijnego. Konteksty polskie, czeskie oraz kaszubskie" 18 luty 2019 Wydział Polonistyki UJ, ul. Gołębia 20, pok. 18, Kraków
 • Współzależność miłości Boga i bliźniego w Listach św. Jana Sympozjum biblijne „Biblia Księgą Wiary” (6 edycja) 16 marzec 2019 Instytut Teologiczny, Lwów-Brzuchowice, Ukraina
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl