wróć na stronę główną UPJPII
ks. prof. dr hab. Antoni Żurek
Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie - profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym 
E-mail:
antoni.zurek@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Patrologii i Historii Kościoła 

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

 • Liturgia eucharystyczna jako sakramentalne uczestnictwo w liturgii niebiańskie [w:] W. Myszor i E. Stanula [red.], Pokarm nieśmiertelności : Eucharystia w życiu pierwszych chrześcijan : praca zbiorowa, Katowice: 1987, s. 213-220.
 •      [szukaj w bibliotece] Ewangelizacyjny charakter apologii wczesnochrześcijańskiej? [w:] F. Drączkowski, J. Pałucki [red.], Ewangelizacja w epoce patrystycznej, Lublin: 1994, s. 125-131.
 •      [szukaj w bibliotece] "Jesteśmy duszą świata" - moralne podstawy samoświadomości chrześcijańskiej w świetle apologii wczesnochrześcijańskiej [w:] F. Drączkowski, J. Pałucki [red.], Godność chrześcijanina w nauczaniu Ojców Kościoła, Lublin: 1996, s. 37-47.
 •      [szukaj w bibliotece] Tajemnica wiary [w:] M. Zając, Cz. Noworolnik [red.], W Duchu i Prawdzie, Tarnów: Biblos 1997, s. 135-140.
 •      [szukaj w bibliotece] To czyńcie na moją pamiątkę [w:] M. Zając, Cz. Noworolnik [red.], W Duchu i Prawdzie, Tarnów: Biblos 1997, s. 141-145.
 •      [szukaj w bibliotece] Późnopatrystyczne modele doskonałości chrześcijańskiej [w:] F. Drączkowski, J. Pałucki, M. Szram [red.], Droga doskonalenia chrześcijańskiego w epoce patrystycznej, Lublin: Polihymnia 1997, s. 103-114.
 •      [szukaj w bibliotece] Kochaj i czyń co chcesz [w:] W. Szewczyk [red.], Świat ludzkich uczuć, Kraków: Biblos 1997, s. 219-228.
 •      [szukaj w bibliotece] Święty Augustyn komentuje "Księgę Rodzaju" [w:] M. Heller, M. Drożdż [red.], Początek świata - Biblia a nauka, Tarnów: Biblos 1998, s. 101-117.
 •      [szukaj w bibliotece] "Ojcowie Kościoła a nauka" czyli dalszy ciąg nieporozumienia [w:] F. Drączkowski, J. Pałucki, M. Szram [red.], Ojcowie Kościoła wobec filozofii i kultury klasycznej, Lublin: Polihymnia 1998, s. 13-24.
 •      [szukaj w bibliotece] "Początkiem grzechu pycha" - geneza grzechu Adama według św. Augustyna [w:] H. Pietras [red.], Grzech pierworodny, Kraków: Wydawnictwo WAM 1999, s. 101-108.
 •      [szukaj w bibliotece] Biblijne podstawy nauki św. Augustyna na temat genezy diabła [w:] H. Pietras [red.], Demonologia w nauce Ojców Kościoła, Kraków: Wydawnictwo WAM 2000, s. 91-98.
 •      [szukaj w bibliotece] Od „paterfamilias” do „Pater noster”. Kontekst kulturowy pojęcia Boga jako „naszego Ojca” w literaturze patrystycznej [w:] Iwonna Salamonowicz-Górska et al. [red.], Bóg Ojciec i przełom wieków w myśli patrystycznej, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2001, s. 18-28.
 •      [szukaj w bibliotece] Chrześcijanie a „upadający Rzym” [w:] Iwonna Salamonowicz-Górska et al. [red.], Bóg Ojciec i przełom wieków w myśli patrystycznej, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2001, s. 133-145.
 •      [szukaj w bibliotece] Święci synowie świętych matek [w:] E. Osewska, J. Stala [red.], Drogi katechezy rodzinnej, Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha 2002, s. 228-239.
 • Czy teologia obejdzie się bez nauki i kultury? – dylemat widziany z perspektywy Ojców Kościoła [w:] S. Budzik, M. Heller [red.], Fides quaerens intellectum, Tarnów: 2002, s. 27-48.
 • Wpływ św. Cezarego z Arles (+542/3 r.) na życie i kształt miasta Arles [w:] B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, D. Próchniak [red.], Biskup i jego rola w kształtowaniu miasta późnoantycznego, Lublin: 2002, s. 77-87.
 •      [szukaj w bibliotece] Święty Stanisław ze Szczepanowa w świetle najstarszych źródeł [w:] B. Wójcik [red.], Święty Stanisław patronem ładu społecznego, Tarnów: Biblos 2003, s. 17-28.
 • Leoncjusz z Arles [w:] Feliks Gryglewicz, Romuald Łukaszyk, Zygmunt Sułowski [red.], Encyklopedia katolicka, T. 10, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2004, s. 794-794.
 • Leoncjusz z Cezarei Kapadockiej [w:] Feliks Gryglewicz, Romuald Łukaszyk, Zygmunt Sułowski [red.], Encyklopedia katolicka, T. 10, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2004, s. 795-795.
 •      [szukaj w bibliotece] Lex Ecclesiae i ius imperiale - chrystianizacja prawa rzymskiego po edykcie mediolańskim (313 rok) [w:] Piotr Majer, Andrzej Wójcik [red.], Lex tua in corde meo : studia i materiały dedykowane Jego Magnificencji Biskupowi Tadeuszowi Pieronkowi z okazji 40-lecia pracy naukowej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2004, s. 585-598.
 •      [szukaj w bibliotece] Katechumenat i chrzest w Kościele starożytnym – na przykładzie Antiochii w IV wieku [w:] R. Biel [red.], Ku liturgii nadziei, Tarnów: Biblos 2005, s. 117-128.
 •      [szukaj w bibliotece] Człowiek szuka Boga – religijność według św. Augustyna [w:] A. Żurek [red.], Człowiek i jego religijność, Tarnów: Biblos 2006, s. 129-148.
 •      [szukaj w bibliotece] Znaleźć spokój serca – religijność człowieka w świetle „Wyznań” św. Augustyna [w:] M. Drożdż [red.], Człowiek między losem a wyborem. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Władysławowi Szewczykowi, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2006, s. 323-332.
 • Wstęp [w:] Augustyn z Hippony [red.], Augustyn z Hippony, O chrzcie, Kraków: 2006, s. 5-23.
 •      [szukaj w bibliotece] „Ujrzałem Ducha, który zstępował z nieba jakby gołębica” (J 1,32)- w świetle tradycji patrystycznej [w:] S. Hałas, P. Włodyga [red.], Pan moją mocą i pieśnią (PS 118,14), Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006, s. 305-319.
 • W poszukiwaniu pokoju serc i Mądrości – św. Augustyn w oczach własnych i współczesnych [w:] W. Dawidowski [red.], Święty Augustyn dzisiaj, Kraków: 2006, s. 9-21.
 •      [szukaj w bibliotece] Pierwsza Komunia Święta osób dorosłych w praktyce Kościoła pierwszych wieków [w:] J. Stala [red.], Eucharystia – pokuta i pojednanie w katechezie. Problemy i wyzwania, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2007, s. 73-82.
 •      [szukaj w bibliotece] Jan Chryzostom – „biskup jałmużnik” [w:] S. Sojka, J. Stala [red.], Przebóstwiać to co ludzkie. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Biskupa Władysława Bobowskiego, Tarnów: Biblos 2007, s. 567-576.
 •      [szukaj w bibliotece] Dramat obcości [w:] J. Stala, J. Królikowski [red.], Zobowiązani do wiary. Po dwudziestu latach na drodze wyznaczonej przez Jana Pawła II (Tarnów, 9-10 VI 1987), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2008, s. 269-274.
 • Mysterium fidei – mysterium tremendum. Transcendentny wymiar ofiary eucharystycznej w literaturze wczesnochrześcijańskiej [w:] B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, D. Próchniak [red.], Sympozja Kazimierskie VI, Lublin: 2008, s. 157-166.
 •      [szukaj w bibliotece] Przygotowanie katechumenów i obrzęd chrztu w świetle katechez Jana Chryzostoma [w:] N. Widok [red.], Czasy Jana Chryzostoma i jego pasterska pedagogia, Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2008, s. 205-215.
 •      [szukaj w bibliotece] „Doctor meus… quem veneror ut patrem” – św. Ambroży w pamięci św. Augustyna [w:] A. Reginek, G. Strzelczyk, A. Żądło [red.], Omnia tempus habent, Katowice: Księgarnia św. Jacka, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego 2009, s. 66-75.
 •      [szukaj w bibliotece] Wpływ św. Pawła na nawrócenie Augustyna oraz na jego formacje teologiczną [w:] M. Bednarz, P. Łabuda [red.], Orędzie Pawłowe – aktualne jeszcze dzisiaj?, Tarnów: Biblos 2009, s. 173-187.
 •      [szukaj w bibliotece] Sytuacja prawna laikatu w Kościele pierwszych wieków [w:] P. Majer, A. Wójcik [red.], Lex Tua Veritas. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji ks. prof. Janowi Maciejowi Dyduchowi z okazji 70. rocznicy urodzin, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2010, s. 361-370.
 • Diacono defectu presbiteri. Il carattere del servizio del diacono nel V-VI secolo alla luce dei concili della Chiesa latina [w:] [red.], Diakonia, diaconiae, diaconato. Semantica e storia nei padri della Chiesa, Roma: 2010, s. 341-350.
 •      [szukaj w bibliotece] Pamięć zapisana w zwyczaju [w:] B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, D. Próchniak [red.], Pamięć i upamiętnienie w epoce późnego antyku, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2010, s. 49-57.
 • Katechumenat – próba wiary czy charakteru? [w:] F. Drączkowski, J. Pałucki [red.], Katechumenat i inicjacja chrześcijańska w Kościele starożytnym, Lublin: 2011, s. 193-205.
 •      [szukaj w bibliotece] Sacramentum crucis – w duszpasterstwie i teologii ponicejskich Ojców Kościoła [w:] A. Paciorek, A. Tronina, P. Łabuda [red.], Krzyż Twój wielbimy, Tarnów: Biblos 2011, s. 393-410.
 •      [szukaj w bibliotece] „Jeden chrzest w jednym i świętym Kościele” – w poszukiwaniu istoty donatyzmu [w:] F. Drączkowski i inni [red.], Ortodoksja, herezja, schizma w Kościele starożytnym, Lublin: Polihymnia 2012, s. 123-132.
 •      [szukaj w bibliotece] Studia o charakterze teologicznym i religijnym w diecezji tarnowskiej od początków jej dziejów. Instytucje [w:] A. Gąsior, J. Królikowski [red.], Dzieje Diecezji Tarnowskiej, T. 2 Instytucje i wydarzenia, Tarnów: Biblos 2012, s. 209-226.
 •      [szukaj w bibliotece] Specyfika Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie [w:] A. Żurek, J. Jurkiewicz [red.], Dzieje Diecezji Tarnowskiej. Tom 3, Memoriae Ecclesiae custos, Tarnów: Biblos 2013, s. 309-317.
 •      [szukaj w bibliotece] Disciplina arcani w nauczaniu i praktyce duszpasterskiej św. Ambrożego [w:] W. Gajewski, B. Górka [red.], Disciplina arcani w chrześcijaństwie, Kraków: Wydawnictwo WAM - Księża Jezuici 2015, s. 125-141.
 •      [szukaj w bibliotece] Czasopisma parafialne - zjawisko kulturowe i problem biblioteczny [w:] W. Bober [red.], Problematyka czasopism a funkcje biblioteki akademickiej w procesie naukowo-dydaktycznym, Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej 1999, s. 225-228.
 •      [szukaj w bibliotece] Wstęp [w:] A. Żurek [red.], Człowiek i jego religijność, Tarnów: Biblos 2006, s. 7-11.
 •      [szukaj w bibliotece] Wstęp [w:] A. Żurek [red.], Biskupi Tarnowscy okresu komunistycznego: ks. bp Jan Piotr Stepa i ks. abp Jerzy Karol Ablewicz, Tarnów: Biblos 2010, s. 5-12.
 •      [szukaj w bibliotece] Wstęp [w:] A. Żurek [red.], Odpowiedzialność za życie i stworzony świat, Tarnów: Biblos 2011, s. 7-8.
 •      [szukaj w bibliotece] Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie [w:] M. Kluz, T. Maziarka, L. Rojowski, A. Żurek [red.], Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie (2004 – 2014), Tarnów: Biblos 2014, s. 11-24.
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Literacki i teologiczny aspekt hagiografii patrystycznej [w:] Collegium Polonorum, R. 7, T. 7 1984, s. 140-155.
 • Mysterium dominicae w Kościele pierwszych wieków [w:] Collegium Polonorum, R. 8, T. 8 1986, s. 81-96.
 • L'etica coniugale in Cesario di Arles: rapporti con Agostino e nuovi orientamenti [w:] Augustinianum, A. 15 1985, s. 565-578.
 • Małżeństwo i prokreacja według Cezarego z Arles [w:] Vox Patrum, Z. 12-13 1987, s. 427-440.
 • Katecheza Cezarego z Arles [w:] Vox Patrum, R. 10, t. 18 1990, s. 147-156.
 • Obrzęd zawarcia małżeństwa w sztuce starochrześcijańskiej [w:] Vox Patrum, R. 11 t. 20 - R. 12 t. 23 1992, s. 139-147.
 • Formacja intelektualno-ascetyczna duchowieństwa w V-VI wieku w Galii na podstawie pism św. Cezarego z Arles [w:] Vox Patrum, R. 13 t. 24 - R. 15 t. 29 1995, s. 173-180.
 • Działalność charytatywna Kościoła w Galii V-VI wieku [w:] Vox Patrum, R. 16 t. 30 - 31 1996, s. 189-196.
 • Wkład środowiska tarnowskiego w badania nad antykiem chrześcijańskim [w:] Vox Patrum, R. 19 t. 36 - 37 1999, s. 117-134.
 • Tajemnica wcielenia w galijskiej literaturze V wieku na przykładzie Jana Kasjana [w:] Vox Patrum, R. 20 t. 38 - 39 2000, s. 267-280.
 • Laikat rzymski w świetle Mów Leona Wielkiego [w:] Vox Patrum, R. 22 t. 42/43 2002, s. 293-302.
 • Relacje patriarchatu antiocheńskiego z papieskim Rzymem [w:] Vox Patrum, R. 24 t. 46/47 2004, s. 131-145.
 • Chrzest a zbawienie człowieka: ważność i konieczność chrztu w świetle polemiki Augustyna z donatystami [w:] Vox Patrum, R. 26 t. 49 2007, s. 755-766.
 • Codzienna Komunia święta w starożytności chrześcijańskiej – aspekt duszpasterski i teologiczny [w:] Vox Patrum, R. 28 t. 52/2 2008, s. 1381-1395.
 • Zaślubiny ziemskie i zaślubiny duchowe w tajemnicy chrztu – według Jana Chryzostoma [w:] Vox Patrum, R. 29 t. 53/54 2009, s. 83-93.
 • „Nawróceni chrześcijanie” – duchowość galijskich arystokratów IV-V wieku [w:] Vox Patrum, R. 30 t. 55 2010, s. 809-820.
 • Starość – sędziwość – dojrzałość. „Senex” i „senctus” w literaturze galijskiej V – VI wieku [w:] Vox Patrum, R. 31 t. 56 2011, s. 393-400.
 • Katecheza eucharystyczna św. Augustyna [w:] Vox Patrum, R. 32 t. 57 2012, s. 853-862.
 • Dobra doczesne a nadzieja życia wiecznego z perspektywy Ojców Kościoła [w:] Vox Patrum, R. 33 t. 60 2013, s. 535-545.
 • Chrystianizacja prawa po „Edykcie Mediolańskim” [w:] Vox Patrum, R. 34 t. 61 2014, s. 73-88.
 • "Minister Domini": patrystyczne fundamenty kapłaństwa - św. Ambroży [w:] Homo Dei, R. 60 1991, s. 27-34.
 • Od Septuaginty do Wulgaty - Biblia w Kościele pierwszych wieków [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XI 1992, s. 99-107.
 • "Misericodia pauperum" w nauczaniu Ojców Kościoła [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XII 1993, s. 211-220.
 • Julian Pomeriusz i jego "De vita contemplativa". Aktualny stan badań [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XIV 1996, s. 197-207.
 • Duch Święty jako Dar i Miłość według Augustyna [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XVII 1998, s. 36-46.
 • Prawo duszpasterzy do „życia z ewangelii” w świetle tradycji patrystycznej [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXI/1-2 2002, s. 97-112.
 • W szkole biblijnej św. Hieronima [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXIII 2004, s. 101-116.
 • Co można wyczytać w gwiazdach? – zdaniem Ojców Kościoła [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXV/2 2006, s. 91-100.
 • „Wierzę w Boga Stworzyciela” – geneza i sens formuły [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXXII/1 2013, s. 73-84.
 • Rodzina jakich...mało [w:] Currenda : de notificationibus, R. 144 Nr 1-2 1994, s. 108-114.
 • Demokracja i postęp szansą czy zagrożeniem dla "nowej kultury życia" [w:] Currenda : de notificationibus, R. 145 Nr 4 1995, s. 614-624.
 • Kłopoty św. Augustyna z „Księgą Rodzaju” [w:] Currenda : de notificationibus, R. 146 Nr 2 1996, s. 265-278.
 • Najstarsza homilia chrześcijańska [w:] Currenda : de notificationibus, R. 146 Nr 4 1996, s. 610-615.
 • Gdy do Boga zwracamy się "Ojcze" [w:] Currenda : de notificationibus, R. 149 Nr 1 1999, s. 109-119.
 • Czy można świętować Dzień Pański tak jak pierwsi chrześcijanie, czyli o niedzieli abstrakcyjnie i konkretnie [w:] Currenda : de notificationibus, R. 149 Nr 2 1999, s. 254-261.
 • Skąd wziął się rok 2000? [w:] Currenda : de notificationibus, R. 150 Nr 4 2000, s. 598-608.
 • Eucharystia – ofiara Nowego Przymierza, według Ojców Kościoła [w:] Currenda : de notificationibus, R. 155 Nr 1 2005, s. 63-71.
 • „Pokarm zwany Eucharystią” – w świetle wczesnochrześcijańskich świadectw [w:] Currenda : de notificationibus, R. 155 Nr 2 2005, s. 241-248.
 • Wczesnochrześcijańska pobożność eucharystyczna [w:] Currenda : de notificationibus, R. 155 Nr 3 2005, s. 331-339.
 • Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie w latach 2004-2010 [w:] Currenda : de notificationibus, R. 161 Nr 2 2011, s. 304-310.
 • Dziedzictwo porozumienia mediolańskiego z 313 roku [w:] Currenda : de notificationibus, R. 164 Nr 1 2014, s. 79-85.
 • "Res Ecclesiae" w Kościele na przełomie V-VI wieku. Na przykładzie Galii [w:] Analecta Cracoviensia, T. 27 1995, s. 353-359.
 • New Age - stare poglądy w nowej postaci? [w:] Religioni et Litteris, Nr 7 1995, s. 15-19.
 • Studium Ojców Kościoła w formacji intelektualnej kapłana [w:] Dobry Pasterz, Z. 20 1997, s. 100-106.
 • Kościół w czasach ostatecznych w świetle Objaśnień Apokalipsy Cezarego z Arles [w:] Studia Antiquitatis Christianae, T. 17 2004, s. 167-175.
 • „Kościół jako nowy Izrael” w świadomości Kościoła starożytnego – na przykładzie Cezarego z Arles [w:] Studia Antiquitatis Christianae, T. 18 2009, s. 43-53.
 • Dei consul - Boży konsul [w:] Teologia Patrystyczna, T. 2 2005, s. 13-31.
 • Bóg miłosierny i do miłosierdzia wzywający według Jana Chryzostoma [w:] Teologia Patrystyczna, T. 5 2008, s. 13-26.
 • Katecheza przedchrzcielna i mistagogiczna w Hipponie w czasach św. Augustyna [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, R. 62 nr 1 2009, s. 25-36.
 • Z czego żyje Kościół w Europie? [w:] Currenda : de notificationibus, R. 144 Nr 2 1994, s. 283-286.
 • Z czego żyje ksiądz w Europie? [w:] Currenda : de notificationibus, R. 144 Nr 3 1994, s. 457-460.
 • Śp. ks. Bronisław Grzesik [w:] Currenda : de notificationibus, R. 146 Nr 1 1996, s. 47-48.
 • Ks. W. Mendrala - w 25 rocznicę śmierci [w:] Currenda : de notificationibus, R. 145 Nr 3 1995, s. 359-365.
 • Śp. ks. prof. Wojciech Kania [w:] Currenda : de notificationibus, R. 152 Nr 1 2002, s. 83-91.
 • Ks. Wojciech Kania (1911-2000) [w:] Vox Patrum, R. 20 t. 38-39 2000, s. 777-779.
 • Studia patrystyczne w Rzymie [w:] Collegium Polonorum, R. 8, T. 8 1986, s. 187-189.
 • Ks. prof. dr hab. Jan Dudziak [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXI/1-2 2002, s. 5-9.
 • Laudacja na cześć ks. dr hab. M. Bednarza z okazji wręczenia pamiątkowego tomu TST [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXIV/1 2005, s. 145-145.
 • Geneza i historia powstania Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXVI/1 2007, s. 156-159.
 • Słowo Dziekana WTST na św. Szczepana 2008 [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXVIII/2 2009, s. 113-115.
 • Apologia to nie tylko odpieranie zarzutów [w:] Poślij mnie, R. 20 nr 4 2012, s. 8-10.

Wygłoszone Referaty:

 • Mowy św. Cezarego z Arles jako przykład katechezy VI wieku Katecheza patrystyczna 18 październik 1988 Lublin
 • Chrześcijanin, człowiek pokoju – na podstawie najstarszych tekstów patrystycznych Pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł 27 kwiecień 1990 Tarnów
 • Wychowanie i kształcenie duchowieństwa w V i VI wieku w Galii na podstawie pism św. Cezarego z Arles Kapłaństwo w starożytności chrześcijańskiej 29 październik 1991 Lublin
 • Caritas w nauczaniu i praktyce Kościoła V i VI wieku na przykładzie Galii Praca charytatywna w starożytności chrześcijańskiej 27 październik 1992 Lublin
 • Poveri e Chiesa cristiana della Galia nei secoli V e VI: una specifità regionale? Cristianesimo e specifità regionali nel Mediterraneo latino (sec. IV – V) 06 maj 1993 Rzym
 • Ewangelizacyjny charakter apologii wczesnochrześcijańskiej Ewangelizacja w epoce patrystycznej 17 wrzesień 1993 Sandomierz
 • “Jesteśmy duszą świata” w świetle apologii wczesnochrześcijańskich Godność chrześcijanina według Ojców Kościoła 26 wrzesień 1994 Łomża
 • Późnoantyczny model doskonałości Asceza I doskonałość chrześcijańska w nauce Ojców Kościoła 25 wrzesień 1995 Gniezno
 • Il vescovo amministratore di beni o maestro di spiritualità Vescovi e pastori in epoca teodosiana 09 maj 1996 Rzym
 • Ojcowie Kościoła a nauka. Na marginesie książki: G. Minois, „Kościół i nauka” Ojcowie Kościoła a kultura klasyczna 23 wrzesień 1996 Toruń
 • Święty Augustyn komentuje Księgę Rodzaju Początek świata – Biblia a nauka 12 kwiecień 1997 Tarnów
 • Geneza grzechu wg św. Augustyna Grzech pierworodny w nauce Ojców Kościoła 19 wrzesień 1997 Kraków
 • Czasopisma parafialne – zjawisko kulturowe i problem biblioteczny Problematyka czasopism a funkcje biblioteki akademickiej w procesie naukowo-dydaktycznym 26 maj 1999 Dąbrówki k. Łańcuta
 • Od Paterfamilias do Pater Noster – u źródeł nauki łacińskich Ojców Kościoła o Ojcu Ojcowie Kościoła o swoim Ojcu 21 październik 1999 Warszawa
 • Czy teologia obejdzie się bez nauki i kultur? – dylemat widziany z perspektywy Ojców Kościoła Przyszłość w jedności 16 marzec 2000 Nitra
 • Chrześcijanie a upadający Rzym Chrześcijaństwo na przełomie wieków 26 październik 2000 Warszawa
 • Tajemnica Wcielenia w galijskiej i afrykańskiej literaturze V-VI wieku na przykładzie Jana Kasjana i Fulgencjusza z Ruspe Tajemnica Wcielenia w nauce Ojców Kościoła 27 listopad 2000 Lublin
 • Wpływ św. Cezarego na życie i kształt miasta Arles Biskup i jego rola w kształtowaniu miasta późno antycznego 05 październik 2001 Kazimierz Dolny
 • Święty Stanisław ze Szczepanowa w świetle najstarszych źródeł Święty Stanisław patronem ładu moralnego 07 marzec 2003 Tarnów
 • Biskupi antiocheńscy IV – V wieku wobec biskupa Rzymu Papiestwo w starożytności chrześcijańskiej 23 listopad 2004 Lublin
 • Św. Grzegorz Wielki jako prorok swoich czasów W kręgu myśli św. Grzegorza Wielkiego 27 październik 2004 Obra
 • W poszukiwaniu pokoju serca i Mądrości. Św. Augustyn w świetle swoich pism i w oczach jego współczesnych Święty Augustyn dzisiaj 02 grudzień 2004 Kraków
 • Miłosierdzie chrześcijańskie warunkiem miłosierdzia Bożego według św. Jana Chryzostoma Myśl teologiczna św. Jana Chryzostoma 07 listopad 2007 Poznań
 • „Kościół jako nowy Izrael” w świadomości Kościoła późno patrystycznego – na przykładzie Cezarego z Arles Świat pogański, judaizm i chrześcijaństwo w okresie patrystycznym 20 wrzesień 2005 Poznań
 • Człowiek szuka Boga – religijność według św. Augustyna Człowiek potrzebuje Boga – o religijności człowieka 24 listopad 2005 Tarnów
 • Misterium fidei – misterium tremendum. Transcendentny wymiar ofiary eucharystycznej Ofiara – kapłan – ołtarz w świecie późnego antyku 07 czerwiec 2006 Kazimierz Dolny
 • Jan Paweł II a 1200. rocznica Soboru Nicejskiego Jan Paweł II a antyk chrześcijański 28 listopad 2006 Lublin
 • Ból ciała i cierpienie duszy według św. Augustyna Sens cierpienia – sens choroby – sens śmierci w literaturze wczesnochrześcijańskiej 20 listopad 2007 Warszawa
 • „Pamięć zapisana w zwyczaju” w świetle wczesnochrześcijańskiej kontrowersji na temat chrztu Pamięć i upamiętnienie w epoce późnego antyku 01 czerwiec 2008 Kazimierz Dolny
 • Małżeństwo rzymskie, chrześcijańskie, mistyczne Małżeństwo i wychowanie w nauczaniu św. Jana Chryzostoma 27 listopad 2008 Lublin
 • „Converted Christians” – Spiritulity of Gallican Aristocracy in the IVth – V th centuries Model doskonałego chrześcijanina w spuściźnie Ojców Kościoła 11 wrzesień 2009 Lwów
 • “Diacono defectu presbiteri”. Il carattere del servizio del diacono nel V-VI secolo alla luce dei concili della Chiesa latina Diakonia, diaconiae, diaconato. Semantica e storia nei Padri della Chiesa 07 maj 2009 Rzym
 • Otworzyć się na Nieskończoność – nadzieja nadająca sens egzystencji VIII Kongres Teologów Polskich, Sekcja patrystyczna 13 wrzesień 2010 Poznań
 • Katechumenat według Augustyna: próba wiary czy charakteru? Katechumenat i inicjacja chrześcijańska w Kościele starożytnym 20 wrzesień 2010 Siedlce
 • Senex i senectus w literaturze galijskiej V-VI wieku Stosunek do ludzi starszych w starożytności klasycznej i chrześcijańskiej 25 listopad 2010 Lublin
 • Donatyzm w Afryce Północnej: założenia doktrynalne Ortodoksja, herezja, schizma w Kościele starożytnym 19 wrzesień 2011 Stary Sącz
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl