wróć na stronę główną UPJPII
dr hab. Sławomir Dryja
Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego - adiunkt z habilitacją 
E-mail:
slawomir.dryja@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Dziejów Kultury, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Pracownia Dziejów Kultury Materialnej 
Dyżur dydaktyczny:
Poniedziałek: 16.30 - 17.45, ul. Sławkowska 32, pok. 4 

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Pozostałości pieca grzewczego z pierwszej ćwierci XVI wieku z badań przy ul. św. Tomasza 34 w Krakowie [współatorstwo z:] Maryla Dryja[w:] Rzeczy i ludzie. Kultura materialna w późnym średniowieczu i w okresie nowożytnym, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk 2014 105-124
 •      [szukaj w bibliotece] Die Innenbebauung des Krakauer Ringplatzes im Mittelalter [współatorstwo z:] Wojciech Głowa, Waldemar Niewalda, Stanisław Sławiński[w:] Breslau und Krakau im Hohen und Spӓteten Mittelalter. Stadgestalt – Wohnraum – Lebensstil, Kӧln, Weimar, Wien: Bӧhlau Verlag 2014 279-294

Artykuly w Czasopismach:

 • Stanowisko kultury świderskiej w Krempachach na Podhalu (gm. Nowy Targ) [współatorstwo w:] Acta Archaeologica Carpathica, 29 1990 229-232
 • Nowe stanowiska z epoki kamienia w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej [współatorstwo w:] Acta Archaeologica Carpathica, 30 1991 213-222
 • Nieznana jaskinia w pienińskim pasie skałkowym [współatorstwo w:] Wierchy, 57 1991 116-118
 • Znalezisko brązowej siekierki tulejowatej z okolic Krakowa [współatorstwo w:] Sprawozdania Archeologiczne, 45 1993 155-158
 • Badania wykopaliskowe na stanowisku 2 w Malcu, województwo bielskie, w 1991 roku [współatorstwo w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1991 — 1992, 1991-1992 1994 51-54
 • Ślady wczesnoneolitycznego osadnictwa, cyklu wstegowego, w dolnym odcinku doliny górnej Wisły [współatorstwo w:] Sprawozdania Archeologiczne, 47 1995 55-67
 • Pierwsze znalezisko wczesnoneolitycznych przekłuwaczy typu vedrovice z ziem polskich : Zagadnienia wstępne [w:] Sprawozdania Archeologiczne, 50 1998, s. 143-148.
 • Najwcześniejsze dzieje Zatora w świetle dotychczasowych badań historycznych i archeologicznych [w:] Teki Krakowskie, 10 1999, s. 17-31.
 • Fragment fortyfikacji Bielska w rejonie ulicy Krętej w świetle dotychczasowych badań nad systemem obronnym, miasta w średniowieczu [współatorstwo w:] Krajobrazy, księga pamiątkowa w 70 rocznicę urodzin profesora Janusza Bogdanowskiego, Księga Pamiątkowa 2000 100-121
 • Zagadnienia archeologiczne w procesie budowania lokalnego systemu informacji o terenie na przykładzie gminy Zabierzów. [współatorstwo w:] Materiały XI Konferencji Naukowo-Technicznej – Systemy Informacji Przestrzennej, XI 2001 200-231
 • Wstępne sprawozdanie z badań w 1998 r. na stanowisku 15 w Prałkowcach, pow. Przemyśl [w:] Rocznik Przemyski, t. 37, z.1 2001, s. 119-128.
 • Zamekw Bobolicach w świetle prac badawczych przeprowadzonych 2002 roku [współatorstwo w:] Ziemia Częstochowska, 29 2003 27-44
 • Podsumowanie badań przy ul. św. Tomasza w Krakowie [w:] Krzysztofory, 23 2005, s. 41-62.
 • Technologiczny aspekt produkcji piwowarsko-słodowniczej w średniowieczu i na początku ery nowożytnej [w:] Archaeologia Historica Polona, 18 2009, s. 185-208.
 • Badania archeologiczne na dziedzińcu kamienicy przy ul. Grodzkiej 65 w Krakowie. Wstępna interpretacja znalezisk [współatorstwo w:] Biuletyn SKOZK, 59 2010 153-157
 • Wstępne wyniki badań archeologicznych i architektonicznych przeprowadzonych w związku z remontem budynku dawnego spichlerza przy placu Sikorskiego w Krakowie [współatorstwo w:] Biuletyn SKOZK, 59 2010 158-163
 • Sprawozdanie z badań archeologicznych na Górze zamkowej w Cieszynie, województwo śląskie, Badania archeologizne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2007 – 2008 [współatorstwo w:] Badania archeologizne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2007 – 2008, 2007-2008 2010 94-101
 • Miary krakowskiego piwowarstwa w XVI wieku [w:] Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R. LIX, nr 1 2011, s. 3-24.
 • Główne kierunki rozwoku krakowskiego Rynku Głównego od połowy XIII do początek XVI wieku [współatorstwo w:] Czasopismo Techniczne. II formu Archtecturae Poloniae Medievalis. Z badań nad rozwojem architektury średniowiecznej, Z. 23, R. 108 2011 49-66
 • Przemiany architektoniczne Kramów Bogatych i Kramów Bolesławowych [współatorstwo w:] Krzysztofory, t. 28, cz. 1 2010 153-172
 • Sukiennice krakowskie – fazy budowy [współatorstwo w:] Krzysztofory, t. 28, cz. 1 2010 173-198
 • Rynek krakowski po lokacji – główne kierunki rozwoju bloku śródrynkowego [współatorstwo w:] Krzysztofory, t. 28, cz. 1 2010 99-112
 • Obcy skazani na śmierć? - analiza antropologiczna i paleopatologiczna dwóch XVII-wiecznych podwójnych pochówków szkieletowych z Rynku Głównego w Krakowie [współatorstwo w:] Funeralia Lednickie, 14 2012 203-210
 • A case of the Execution of Swedish Soldiers at the Market Square in Cracow (17th c.) [współatorstwo w:] International Journal of Osteoarchaeology, 2011 2011 730-736
 • Kobieta w krakowskim przemyśle słodowniczo-piwowarskim doby wczesnonowożytnej w świetle testamentów i dokumentów podatkowych [w:] Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego, IV 2012, s. 92-112.
 • Zamek w Mirosławcu w świetle badań przeprowadzonych w 2013 roku [w:] Studia i Materiały do Dziejów Ziemi Waleckiej, 5 2014, s. 52-77.
 • Najstarsze fazy kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Małgorzaty i św. Stanisława w Żębocinie [współatorstwo w:] Folia Historica Cracoviensia, XVIII 2012 7-46
 • Dwór w Graboszycach k. Zatora w świetle ostatnich badań - pierwsze fazy budowy (XV - XVII w.) [współatorstwo w:] Wadoviana, 16 2013 25-48
 • Matys Pieniążek. Wadowiczanin, piwowar krakowski z XVI wieku [współatorstwo w:] Wadoviana, 16 2013 7-24

Wygłoszone Referaty:

 • Zagadnienia archeologiczne w procesie budowania lokalnego systemu informacji o terenie na przykładzie gminy Zabierzów XI Konferencja Naukowo-Techniczna. Systemy informacji przestrzennej 29 maj 2001 Warszawa
 • Technologiczny aspekt produkcji piwowarsko-słodowniczej w średniowieczu i na początku ery nowożytnej „Homo Fabricator”. Wytwórczość w Polsce średniowiecznej i nowożytnej 09 listopad 2007 Warszawa
 • Układy komunikacyjne krakowskiego Rynku Głównego Ulica, plac i cmentarz w społecznej przestrzeni średniowiecznego i wczesnonowożytnego miasta Europy środkowej 05 grudzień 2008 Wrocław
 • Blok śródrynkowy w Krakowie w 2 połowie XIII – XIV wieku II Forum Archtecturae Poloniae Medievlis 16 maj 2009 Kraków
 • Metody określania chronologii obiektów odkrytych na Rynku Głównym w Krakowie Praha archeologicka – mesto UNESCO a jeho archeologicke dedictvi 20 maj 2009 Praga
 • Piwowarzy i słodownicy w krajobrazie szesnastowiecznego Krakowa Nawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej 16 listopad 2012 Kraków
 • Mury obronne Olkusza w świetle ostatnich badań III Forum Architecturae Poloniae Medievalis 22 marzec 2013 Kraków
 • Krakowskie Kramy Bogate III Forum Architecturae Poloniae Medievalis 23 marzec 2013 Kraków
 • Badawcze i konserwatorskie aspekty rewitalizacji zamku w Bobolicach III Forum Architecturae Poloniae Medievalis 23 marzec 2013 Kraków
 • Wyniki prac archeologicznych prowadzonych na zamku w Mirosławcu Spotkania czterech kultur 12 lipiec 2013 Mirosławiec
 • Rewitalizacja zabytkowych browarów. Browar w zabytkowych wnętrzach. III Forum Technologii Browarniczych 10 październik 2013 Rzeszów
 • Czy inwestycja w mini browar może być opłacalna ? Współczesne i szesnastowieczne realia prowadzenia przedsiębiorstwa piwowarskiego. IV Międzynarodowe Forum Technologii Browarniczych 26 październik 2014 Warszawa
 • Práce sládka Thomasa Latosa z Rokycan circa Pilzna Bohemie a jeho rodiny v Krakově. Obraz krakovskeho pivovarnictví v 16. století Historický vývoj pivovarů, pivovarských provozů a technologií v Českých zemích 24 wrzesień 2015 Brno
 • Dawni mieszkańcy Garbar w ujęciu biokulturowym w świetle badań cmentarza powstałego z fundacji ks. Jana Welsa Kultura religijna Małopolski w średniowieczu i dobie nowożytnej 29 maj 2015 Kraków
 • Zapotrzebowanie na energię krakowskiego przemysłu piwowarsko-słodowniczego w XVI i 1 poł. XVII wieku w świetle kwerendy archiwalnej i symulacji procesu spalania w piecach bezkominowych Opis i miara. Metody, techniki i narzędzia w historycznych badaniach społecznych, demograficznych i gospodarczych 28 wrzesień 2016 Pobierowo
 • The Astonishing Middle Ages in Polish Countries, 10th-15th Centuries: Mysterious Art, Strange Inhabitants, Unusual Graves International Medieval Congress 2017 in Leeds, Special Thematic Strand: Otherness 05 lipiec 2017 Leeds
 • Badanie średniowiecznej sztuki piwowarskiej metodami mikrobiologicznymi i przeniesienie rezultatów we współczesną rzeczywistość VI Kongres Mediewistów Polskich 21 wrzesień 2018 Wrocław
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl