wróć na stronę główną UPJPII
dr hab. Joanna Mysona Byrska
Zatrudnienie:
Wydział Filozoficzny - profesor nadzwyczajny 
E-mail:
joanna.mysona.byrska@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Filozofii Społecznej i Polityki 
Dyżur dydaktyczny:
sala 114, ul. Bernardyńska 3
dyżur: poniedziałek, godz. 16:00 - 16:45
(od 08.10.2018) 

Curriculum Vitae

 • 2019 - Erasmus Teaching Staff Mobility, Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Katedra Etyki ogólnej i stosowanej, 04.03. -07.03.2019.
 • 2019 - Stypendium programu CEEPUS Philosophy and Interdyscyplinarity, 06.05 -12.05.2019 Novi Sad, Serbia, wykłady gościnne.
 • 2018 - 01.02.2018 powołanie na kierownika Centrum Studiów Podyplomowych UPJPII
 • 2018 - wyróżnienie Rektora UPJPII za publikacje
 • 2018 - Stypendystka programu CEEPUS. Wykłady gościnne w Instytucie Filozofii Karl-Franzens Universitaet Graz (Austria)09.04. -13.04.2018
 • 2018 - Nagroda Rektora UPJPII
 • 2018 - Stypendium CEEPUS w ramach sieci CIII-PL-0702-06-1718-M-113735 - Ethics and Politics in the European Context, Uniwersytet Wien, Wiedeń, Austria, 03.05 – 10.05. 2018. (wykłady gościnne)
 • 2017 - VEGA: 1/0134/17 "Vyznam hodnotovej orientacie - ocakavania a perspektivy mladej generacie z hladiska jej uplatnenia na trhu prace". (Znaczenie wyboru wartości – oczekiwania i perspektywy młodej generacji z punktu widzenia jego urzeczywistnienia na rynku pracy) Kierownik grantu: prof. PhDr. Beata Balogova, PhD, zastępca kierownika grantu: prof. PhDr. viera Bilasova, CSc, Uniwersytet w Preszowie, Preszów, Słowacja. Czas trwania: 2017 – 2018. Rola: uczestnik, recenzent, zagraniczny współwykonawca.
 • 2017 - Stypendystka programu CEEPUS freemover w okresie 19.04.2017 - 12.05.2017. W ramach programu CEEPUS freemover wygłoszenie cyklu wykładów na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Knostantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja.
 • 2017 - Projekt finansowany przezs Bayrische Forschungsallianz numer projektu: BayIntAn_KUEI_2017_119, temat projektu: „Zum gegenweartigen Ethos guter Arbeit im Verstandnis deutschen, polnischer, slowakischen und ukrainischer Studenten im Vergleich”. Czas realizacji projektu: 01.06 – 31.12.2017. Partner w projekcie: ks dr hab. Józef Waleszczuk, Katholische Universität Eichstätt, Sozialethik / Theologie, Pater –Philipp – Jeningen – Platz 6, 85072 Eichstätt.
 • 2017 - maj 2017 - powołanie na pełnomocnika Dziekana Wydziału Filozoficznego ds współpracy i Instytutem Filozoficznym im Edyty Stein w Granadzie (IFES)
 • 2016 - Erasmus Teaching Staff Mobility, Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre, Nitra, Słowacja, 15.02.2016 to 18.02.2016
 • 2016 - stanowisko profesora nadzywczajnego UPJPII
 • 2016 - Projekt finansowany przez Fundusz Wyszehradzki pt: After the 1918: Modern States and Ethnic Minorities in Urban Space główny wykonawca: EUROPEUM Institute for European Policy, Praga. Katedra Filozofii Społecznej i Polityki jest partnerem i wykonawcą grantu. Numer projektu: 21630530
 • 2016 - realizacja grantu Projekt VEGA Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Wydział Filozoficzny, Katedra Etyki ogólnej i stosowanej. Tytuł grantu: „Spory o etickú neutralitu štátu a konflikty tolerancie v modernej pluralitnej spoločnosti” (Spory o etyczną neutralność państwa i konflikty tolerancji w nowoczesnym współczesnym społeczeństwie), nr 1/0888/16, kierownik projektu: doc. PhDr. Peter Korený, PhD. Czas realizacji: 2016 – 2018, funkcja Katedry: współpracownik – wykonawca. W ramach grantu przygotowywana jest publikacja w języku angielskim.
 • 2015 - Projekt SAIA 03.11.20145– 31.01.2016, ID 13596, National Scholarship Programme of the Slovak Republic - teaching/research/artistic stay for universtity teachers, researchers and artists (1 - 12 months), titel: “Actuality of the axiological conception of Vladimír Brožík” (II).
 • 2015 - Erasmus Teaching Staff Mobility 19-23.11.2015, Presovska Univerzita v Presove, Presov, Słowacja.
 • 2014 - Erasmus Teaching Staff Mobility: Faculty of Philosophy, Constantin the Philosopher University in Nitra, Slovakia (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre), 04.04.2014 – 10.04.2014, lectures in the Slovak language: • The new ethos of the consumer society • The ethos of infantilization • Michael Sandel’s philosophy of the market
 • 2014 - Projekt SAIA 01.11.2014 – 01.03.2015, ID 9907, National Scholarship Programme of the Slovak Republic - teaching/research/artistic stay for universtity teachers, researchers and artists Titul of the research project: "Values of the consumption society. A comparison of the consumption society in Poland and in Slovakia”
 • 2014 - Research projekt German - Poland: "Values of the consumption society". Bayerisches Hochschulförderprogramm zur Anbahnung internationaler Forschungskooperationen, 11 -12.2014 (two months)
 • 2013 - uzyskany stopień doktora habilitowanego
 • 2013 - Kierownik Katedry Filozofii Społecznej i Polityki Wydział Filozoficzny UPJPII w Krakowie
 • 2012 - Erasmus Program Teaching Staff Mobility, wykłady gościnne na Ruhr Universitaet Bochum, Niemcy
 • 2012 - Erasmus Teaching Staff Mobility, wykłady gościnne na Uniwersytecie Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja
 • 2008 - adiunkt na Wydziale Filozoficznym, Katedra Etyki
 • 2005 - uzyskany stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofia
 • 2005 - asystent na Wydziale Filozoficznym, Katedra Etyki

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Godność człowieka a demokratyczny system władzy [w:] G. Holub, P. Duchliński [red.], „Ku rozumieniu godności człowieka”, Kraków: WN PAT 2008, s. 191-224.
 •      [szukaj w bibliotece] Demokracja wobec prawdy [w:] Dariusz Kubok [red.], „Prawda i świat człowieka. Studia i szkice filozoficzne"., Katowice: Akademia Ekonomiczna 2008, s. 173-179.
 •      [szukaj w bibliotece] Współczesne spory o etyczne podstawy demokracji (zarys zagadnienia) [w:] V. Gluchmann [red.], „Moralka a sucasnost”, Presov: FF PU Presov 2008, s. 69-74.
 •      [szukaj w bibliotece] Godność człowieka a demokratyczny system władzy [w:] G. Hołub, P. Duchliński [red.], „Ku rozumieniu godności człowieka”, Kraków: WN PAT 2008, s. 191-224.
 •      [szukaj w bibliotece] Ułudy demokracji [w:] red. A. Gielarowski, M. Urban, T. Homa [red.], „Odczarowania. Człowieka w społeczeństwie”, Kraków: WSFP Ignatianum WAM 2008, s. 15-26.
 •      [szukaj w bibliotece] Typy sprawiedliwości a funkcjonowanie demokratycznego państwa [w:] D. Probucka [red.], „Czy sprawiedliwość jest możliwa?”, Kraków: Impuls 2008, s. 25-36.
 •      [szukaj w bibliotece] Obywatel w demokracji agonistycznej. Chantal Mouffe i paradoks demokracji [w:] Zlatica Plasienkowa, Marek Rembierz [red.], „Człowiek w społeczeństwie. Społeczeństwo, kultura, moralność”, Bielsko-Biała: ATH 2008, s. 139-148.
 •      [szukaj w bibliotece] Elementy etyki politycznej Tadeusza Ślipko [w:] Z. Plasienkova, B. Szotek, M. Toman [red.], „Filozofia a slovanske myslenskove dedicstvo: osobnosti, problemy, inspiracje”, Bratysława: Iris 2008, s. 257-264.
 •      [szukaj w bibliotece] Negocjacje vers. dyskusja. Demokratyczne współzawodnictwo w polityce a idee Carla Schmitta [w:] M. Lacny, V. Dudinsky [red.], Medzi modernou a postmodernou IV. Sutazivost ako kulturotvorny fenomen – limity efektivity”, Presov: FF PU 2008, s. 212-219.
 •      [szukaj w bibliotece] Demokracja to „trud codzienny” a nie „wielka obietnica”. Joseph Ratzinger o demokracji [w:] K. Wolsza [red.], „W kręgu teologii Josepha Ratzingera – Benedykta XVI”, Opole: UO 2008, s. 151-166.
 •      [szukaj w bibliotece] Państwo integracji a wolność jednostki [w:] W. Zuziak, J. Mysona Byrska [red.], Wolność i władza w życiu publicznym, Kraków: WN PAT 2008, s. 41-54.
 •      [szukaj w bibliotece] Nie prawda I kłamstwo w życiu moralnym i duchowym. Analizy inspirowane dociekaniami Wojciecha Chudego [w:] Dorota Probucka [red.], Prawda w życiu moralnym i duchowym, Kraków: Instytut Wydawniczy Maximum 2009, s. 155-164.
 •      [szukaj w bibliotece] Wolność wartości w demokracji [w:] Elżbieta Okońska, Krzysztof Stachowicz [red.], Co się dzieje z wartościami? Próba diagnozy, Poznań: UAM 2009, s. 181-191.
 •      [szukaj w bibliotece] Rozumienie praw podstawowych w myśli weimarskiej: Rudolf Smend i Hermann Heller [w:] R. Moń, A. Kobyliński [red.], Etyczne wymiary praw człowieka, Warszawa: UKSW 2009, s. 151-163.
 •      [szukaj w bibliotece] Natura ludzka a kształt państwa i prawa stanowionego w ujęciu myślicieli Kwartetu Weimarskiego [w:] P. Duchliński, G. Hołub [red.], Oblicza natury ludzkiej. Studia i rozprawy, Kraków: WAM 2010, s. 373-406.
 •      [szukaj w bibliotece] Państwo jako dobro wspólne w ujęciu Rudolfa Smenda i Hermanna Hellera [w:] Dorota Probucka [red.], Dobro wspólne, Kraków: WN UP 2010, s. 331-340.
 •      [szukaj w bibliotece] O różnicy w rozumieniu pojęcia prawa w Europie i w Japonii, [w:] P. Duchliński, M. Urban [red.], Egzystencja i Kultura, Kraków: WAM 2010, s. 175-184.
 •      [szukaj w bibliotece] Demokracja, massmedia i gra wartościami [w:] Duchliński P., Hołub G. [red.], Oblicza doświadczenia aksjologicznego. Studia i rozprawy, Kraków: Akademia Ignatianum: Akademia Ignatianum 2011, s. 333-348.
 •      [szukaj w bibliotece] Granice współczesnej demokracji. Krytyka Ursa Marti i Jacquesa Ranciere [w:] J. Miklaszewska, J. Szczepański [red.], Filozofia polityczna po roku 1989. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Kraków: WUJ 2011, s. 253-269.
 •      [szukaj w bibliotece] Etyka fachowca i jego kłopoty w świecie konsumpcji [w:] V. Gluchman [red.], Profesijna etika – minulost a pritomnost, Presov: FF PU 2012, s. 31-41.
 •      [szukaj w bibliotece] Nowe wymagania wobec pracownika w kulturze nowego kapitalizmu [w:] I. Mihalikova [red.], Fyzika a etika VII. Vesmir – priroda – clovek, Nitra: UKF 2013, s. 81-88.
 •      [szukaj w bibliotece] Mass media - nieświadomi współpracownicy terroryzmu : przestroga Jeana Baudrillarda [w:] A. Baczyński, M. Drożdż [red.], Dobro w mediach, Tarnów: Biblios 2012, s. 131-150.
 •      [szukaj w bibliotece] Reklama i społeczeństwo konsumpcyjne : nowy wyzysk w ujęciu Jeana Baudrillarda [w:] A. Baczyński, M. Drożdż [red.], Odpowiedzialność w mediach. Od przypadku do celu, Tarnów: Biblios 2012, s. 335-348.
 •      [szukaj w bibliotece] Odpowiedzialność konsumenta w świecie konsumpcji [w:] Stanisław Fel [red.], Społeczna odpowiedzialnośc gospodarki. Perspektywa interdyscyplinarna, Lublin: KUL 2014, s. 149-158.
 •      [szukaj w bibliotece] Nove hodnoty v magickom svete konzumpcie [w:] I. Mihalikova [red.], Fyzika a etika VIII. Veda ako kulturny fenomen, Nitra: UKF 2013, s. 283-2891.
 •      [szukaj w bibliotece] Nowa jakość życia w społeczeństwie konsumpcyjnym [w:] I. Mihalikova [red.], Fyzika a etika VIII. Veda ako kulturny fenomen, Nitra: UKF 2013, s. 292-302.
 •      [szukaj w bibliotece] Chciwość w świecie konsumpcji: wada czy zaleta? [w:] M. Żardecka – Nowak, W. Nowak [red.], Siedem grzechów głównych. Eseje z filozofii kultury, Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski 2014, s. 83-93.
 •      [szukaj w bibliotece] Język w społeczeństwie konsumpcyjnym. Kilka uwag o zmianach, [w:] M. Zardecka – Nowak, J. Skrzypek – Faluszczak, [red.], Szkice na temat języka i mowy oraz ich roli w życiu indywidualnym i zbiorowym, Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski 2015, s. 169-180.
 •      [szukaj w bibliotece] Deti – spotrebitelia v svete spotreby [w:] C. Turcan [red.], Fyzika a etika IX. Etika a vyskum v vesmiru, Nitra: UKF 2015, s. 120-125.
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Sprawozdanie z niemiecko – francuskiej szkoły letniej dla młodych naukowców [w:] „Ruch Filozoficzny”, tom LXV, numer 1 2008, s. 31-34.
 • Plotkujące społeczeństwo. Wady i zalety życia z plotką [w:] Melee, nr. 4 (4/2008) 2008, s. 21-29.
 • O „in vitro” od innej strony. Głos w dyskusji. [w:] Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie, tom. XV 2009, s. 91-99.
 • Teaching ethics in Polish schools: Some reflections on the Core Curriculum for Ethics [współatorstwo w:] Ethics & Bioethics (in Central Europe), vol. 2 (1-2) 2012 101-109
 • Język a państwo – możliwość skonstruowania państwa na podstawie języka w oparciu o teorie Karla Mannheima [współatorstwo w:] Dialogikon. Parerga z logiki praktycznej, tom. XVI 2013 161-174
 • Prawa człowieka w magicznym świecie konsumpcji [w:] Rocznik Filozoficzny Ignatianum, zeszyt 2, tom. XX 2014, s. 23-47.
 • The promotion of the infantilism ethos in the society of consumption. [w:] Ethics & Bioethics, 5(1-2), 2015, s. 59-66.
 • Values in comsumption society. A comparison of consumption society in Poland and in Slovakia [w:] European Scientific Journal July 2015 /SPECIAL/ edition, SPECIAL/ edition 2015, s. 110-117.

Wygłoszone Referaty:

 • Negocjacje vers. dyskusja. Demokratyczne współzawodnictwo w polityce a idee Carla Schmitta Medzi modernou a postmodernou IV. Súťaživosť ako kultúrotvorný fenomén – limity efektivity 13 luty 2008 Presov, Slowacja
 • Elementy filozofii politycznej ks. prof. Tadeusza Ślipko”. „Filozofia a slovanské myšlienkové dedičstvo: osobnosti, problémy, inšpiracie”, 15 kwiecień 2008 Smolenice Bratysława, Słowacja
 • O wolności u kard. J. Ratzingera i Benedykta XVI Czy da się żyć bez nadziei? Wokół Encykliki Benedykta XVI Spe salvi 22 kwiecień 2008 Kraków
 • Nieprawda i kłamstwo w życiu moralnym i duchowym. Analizy inspirowane myślą Wojciecha Chudego IV Forum Etyczne: Prawda w życiu moralnym i duchowym. 25 czerwiec 2008 Kraków
 • Istota państwa według wielkiej czwórki weimarskiej: Carl Schmitt, Hans Kelsen, Rudolf Smend, Hermann Heller VIII Polski Zjazd Filozoficzny 19 wrzesień 2008 Warszawa
 • Wolność wartości w demokracji I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji ks. bp. Jana Tyrawy i Prezydenta Miasta Bydgoszczy Pana Konstantego Dombrowicza : „Co się dzieje z wartościami? Próby diagnozy” 05 listopad 2008 Bydgoszcz
 • Państwo integracji a wolność jednostki 8. I Konferencja z cyklu: Etyka w życiu publicznym, temat wiodący: „Wolność i władza w życiu publicznym” 18 listopad 2008 Kraków
 • Wartość konfliktu w koncepcji państwa Hermanna Hellera Przemiany w nauce, filozofii, kulturze i moralności. Historia – współczesność – perspektywy 05 maj 2009 Międzybrodzie Żywieckie
 • Rozumienie praw podstawowych w myśli weimarskiej Refleksja filozoficzna nad prawami człowieka w Europie Środkowo – Wschodniej w II połowie XX w., Sekcja Etyki Instytutu Filozofii UKSW 13 maj 2009 Warszawa
 • Prawda w demokracji formalnej 3. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Etyki Mediów. Prawda w mediach – między ideałem a iluzją 14 maj 2009 Kraków
 • Państwo jako dobro wspólne w myśli Rudolfa Smenda i Hermanna Hellera V Forum Etyczne „Etyka i dobro wspólne" 24 czerwiec 2009 Kraków
 • Państwo w którym obywatele kłamią 5. II konferencja z cyklu „Etyka i życie publiczne”, temat przewodni: „Kłamstwo a życie publiczne" 20 październik 2009 Kraków
 • Wolność wartości versus samowola wartości. Nieunikniony konflikt?, 1. 14. Międzynarodowa Konferencja Europejska: „Przyszłość Europy a problem z wartościami” (Die Zunkuft Europa und das Problem mit den Werten), 12 kwiecień 2010 Katowice
 • Media – nieświadomi współpracownicy zła. Oskarżenie Jeana Baudrillarda 2. IV Międzynarodowa Konferencja Etyki Mediów w Krakowie pt.: „Dobro w mediach – dobro mediów”, 14 maj 2010 Kraków
 • Medien – unbewusste Mitarbeiter des Terrorismus? 3. 15. Internationale Europakonferenz, „Medien – Ethik – Gewalt. Neue Perspektiven”, Organizator: EALIZ (Europäische Akademie für Lebensforschung, Integration und Zivilgesellschaft, Krems a.d. Donau / Wien), Technische Universitaet Wiedeń, 18 maj 2010 Wiedeń
 • Equality and democratic state: equality as a basis of actual inequality 4. Central-European Ethos Or Local Traditions: Equality, Justice, 07.06-08.06.2010, Uniwersytet Śląski, Instytut Filozofii, Katowice 08 czerwiec 2010 Katwocie
 • Granice współczesnej demokracji, Krytyka Jacquesa Ranciere i Ursa Marti 5. Filozofia polityki po roku 1989 w Polsce i na świecie, UJ, 24 wrzesień 2010 Kraków
 • Autentyczna demokracja 6. III Konferencja z cyklu „Etyka i życie publiczne” pt.: „Autentyczność w życiu publicznym”, organizator: Katedra Etyki UPJPII, 20 październik 2010 Kraków
 • Reklama i społeczeństwo konsumpcyjne. Nowy wyzysk w ujęciu Jeana Baudrillarda V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów, Odpowiedzialność w Mediach, Odpowiedzialność Mediów 19 maj 2011 Kraków
 • Prawa człowieka w magicznym świecie konsumpcji Prawa Człowieka a problematyka aksjologiczna 12 maj 2011 UKSW Warszawa
 • Równość spoiwem demokratycznego państwa IV Konferencja z cyklu Etyka i Życie publiczne, pt: Równość i życie publiczne 26 październik 2011 UPJPII Kraków
 • Przyczyny nieobecności myśli św. Augustyna w nowożytnej refleksji politycznej Niemiec Colloquium Augustianom Teologia Polityczna Św. Augustyna 23 listopad 2011 Kolegium Ojców Augustianów w Krakowie
 • Konsument jako zaangażowana jednostka Rozum i zaangażowanie 24 listopad 2011 Uniwersytet Rzeszowski Zakład Antropologii Kulturowej Instytutu Socjologii oraz Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Rzeszowie
 • New quality of life in consumer society 6. Medzinarodna Konferencja Fyzika a etika 30 czerwiec 2011 Katedra fyziky, Fakulta prirodnych vied, Univerzita Konstantina Filozofia v Nitre, Nitra – Stara Lesna, SŁowacja
 • Czego uczą lekcje etyki? Refleksja nad podstawą programową etyki Výučba etiky a bioetiky 01 luty 2012 Prešovská Univerzita v Prešove, Filozofická Fakulta, UNESCO Chair in Bioethic, Inštitút Filozofie a Etiky v Presové, Słowacja
 • Świat konsumpcji i "nowe wartości" DEJINY ETICKÉHO MYSLENIA NA SLOVENSKU III. (19.– 20. STOROČIE) 09 maj 2012 KATEDRA ETIKY Inštitútu filozofie a etiky FF PU v Prešove, Słowacja
 • Netykieta jako zbiór wartości i zasad postępowania w świecie cyfrowym VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów, Wartości w mediach - wartość mediów 01 czerwiec 2012 Kraków
 • Nowe wymagania wobec pracownika w kulturze nowego kapitalizmu Fyzika a etika VII, Vesmir, priroda, clovek 21 czerwiec 2012 Nitra
 • Etyka fachowca i jego kłopoty w świecie konsumpcji Professional ethics past and present 17 wrzesień 2012 Horny Smokovec, Słowacja
 • Odpowiedzialność konsumenta w świecie konsumpcji Społeczna odpowiedzialność gospodarki 16 październik 2012 KUL, Lublin
 • Chciwość motorem konsumpcji V Konferencja „Etyka i życie publiczne” temat: Oblicza chciwości a życie publiczne”, 23 październik 2012 UPJPII Kraków
 • Mądrości i wartości etyczno – społeczne przekazywane przez wybrane reklamy. VIIMIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ ETYKI MEDIÓW ROZUMIEĆ MEDIA – MĄDROŚĆ W MEDIACH? 17 maj 2013 Kraków
 • A promotion of the ethos of infantilism in the consumer society ETICKÉ MYSLENIE MINULOSTI A SÚČASNOSTI SÚČASNÉ ETICKÉ TEÓRIE ETHICAL THINKING – PAST AND PRESENT CONTEMPORARY ETHICAL THEORIES 22 maj 2013 Presov, Słowacja
 • Nove hodnoty w magickom svete konsumpcie podla Georga Ritzera a Jeana Baudrillarda FYZIKA A ETIKA VII;I Veda ako kultúrny fenomén 11 kwiecień 2013 Smolenice, Słowacja
 • Nowe wartości świata konsumpcji VII Konferencja Energia – Ekologia – Etyka 24 maj 2013 Kraków, AGH
 • Werte der magischen Konsumwelt XII Conference European Culutre 25 październik 2013 Barcelona, Hiszpania
 • Dobro w społeczeństwie Podium etyczne 22 listopad 2013 Kraków, Ignatianum
 • Język społeczeństwa konsumpcyjnego Dokąd nas prowadzą słowa 27 marzec 2014 Rzeszów
 • Możliwośc dialogu w świecie konsumpcji VIII Konferencja Naukowa Etyki Mediów: Dialog w mediach - media w dialogu 15 maj 2014 Kraków
 • Etika v svete korporaci Perspektivy profesijnej etiky 21 maj 2014 Vysne Ruzbachy, Słowacja
 • Dobry konsument – zły obywatel VIII Międzynarodowe Forum Etyczne: Współczesne oblicza dobra 24 czerwiec 2014 Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 • Wpływ wartości świata konsumpcji na sferę publiczną Aksjologie Sfery publicznej. II Ogólnopolskie Sympozjum Filozoficzne 07 czerwiec 2014 Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ciążeń
 • Dzieci jako konsumenci w świecie konsumpcji Fyzika a etyka IX 24 listopad 2014 Uniwersytet Konstantyna Filozofa, Nitra, Słowacja
 • Demokracja, podatki i konsumpcjonizm Moralność podatkowa 2240 09 październik 2014 Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”, Kraków.
 • Nienawiść – ważna zmienna życia publicznego VII Konferencja z cyklu Etyka i życie publiczne, pt. Nienawiść a życie publiczne 27 październik 2014 Kraków, WF UPJPII
 • Wartości świata konsumpcji a hierarchia wartości młodych ludzi w Polsce i na Słowacji Praktyczne aplikacje filozofii 26 marzec 2015 Lublin
 • Dobry konsument – zły obywatel? Racjonalizacje zła w epoce globalizacji 10 kwiecień 2015 UAM, Poznań
 • Praca jako źródło szczęścia i radości Szczęście i radość w relacjach społecznych 22 kwiecień 2015 WF UPJPII, Kraków
 • VALUES IN CONSUMPTION SOCIETY. A COMPARISON OF CONSUMPTION SOCIETY IN POLAND AND IN SLOVAKIA, 3rd MEDITERRANEAN INTERDISCIPLINARY FORUM ON SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 18 maj 2015 Institute of Catalan Studies, Barcelona, Hiszpania
 • Kobieta – konsumentka. Kim jest, kim chce być i kim nie może być konsumentka MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Etyka- Rodzina – Społeczeństwo 20 maj 2015 Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
 • My enemy – the best opportunity tu build one’s own identity. Carl Schmitt again, National Identities in Central Europe in the Light of Changing European Geopolitics 1918-1948 30 czerwiec 2015 Brno, Czechy
 • O pracy bogatych i biednych w społeczeństwie konsumpcyjnym IX Ogólnopolski Zjazd Filozoficzny 12 kwiecień 2016 UAM, Poznań
 • Práca ako rozhovor a spolupráca. V. slovenský filozofický kongres: (META)FILOZOFIA – PRAX 22 październik 2015 Bratysława
 • Jak obojętność zabija solidarność VIII Konferencja z cyklu „Etyka i życie publiczne”, temat wiodący: Obojętność i wrażliwość a życie publiczne”, 27 październik 2015 Kraków
 • Umiar jako wróg konsumpcjonizmu Umiar i rozsądek w sferze społecznej 27 kwiecień 2016 Kraków
 • Kłopoty z nauczaniem filozofii i etyki w polskiej szkole ETIKA V ŠKOLE – MINULOSŤ A PRÍTOMNOSŤ 11 maj 2016 Presov, Słowacja
 • Sfera publiczna a media Etyka mediów - etyczność w mediach 19 maj 2016 UPJPII, Kraków
 • Odpowiedzialność w świecie pracy prekariuszy IX Forum etyczne. Etyka i odpowiedzialność 23 czerwiec 2016 Kraków
 • Sfera publiczna w mediach IX konferencja „Etyka i media”. 18 maj 2016 Kraków
 • Demokracja wobec zysku. Zysk jako możliwe zagrożenie demokracji III Ogólnopolskie forum filozoficzne. Demokracja – praworządność – sprawiedliwość 02 lipiec 2016 Ciążeń
 • The collapse of the public sphere International scientific conference PHYSICS, TECHNOLOGY, ETHICS: Ethical Aspects of Development and Application of New Technologies in the Context of Globalization 07 wrzesień 2016 Żilina, Słowacja
 • Rzetelność w świecie konsumpcji Etyka i życie publiczne: Uczciwość i rzetelność 27 październik 2016 Kraków
 • Kultura bezkrytyczny potakiwaczy Sprawności moralne w wychowaniu 22 marzec 2017 Uniwersytet Szczeciński, Wydział Teologiczny, Szczecin
 • Skutki zaufania konsumenta do mediów w świecie konsumpcji XI KONFERENCJA NAUKOWA ETYKI MEDIÓW ZAUFANIE W MEDIACH ZAUFANIE DO MEDIÓW 25 luty 2018 UPJPII, Kraków
 • Kłopotliwi ale potrzebni przyjezdni: zbywatele Edukacja obywatelska dorosłych wobec migracji. Doświadczenia Polski, Niemiec i Ukrainy 01 czerwiec 2017 Instytut Pedagogiki Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • New policy of paradise in the world of precariat ISME (International Society for MacIntyrean Enquiry) 2017 Conference, On utopia today and reasonable hopes 04 lipiec 2017 Université Paris Ouest Nanterre, Paryż, Francja
 • Precarians and the modern utopia International Scientific Conference: PHYSICS, TECHNOLOGY, ETHICS pt.: Global and Local Challenges of the Interaction of Natural and Human Sciences 22 wrzesień 2017 University of Žilina in Žilina, Słowcja
 • Moralność konsumenta X Konferencja z cyklu Etyka i życie publiczne pt.: "Prawo i moralność w życiu publicznym” 24 październik 2017 UPJPII Kraków
 • Konsument jako obywatel Konferencja Człowiek podmiot osoba 14 grudzień 2017 PTF oddział w Rzeszowie, Instytut Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów
 • Zabawa jako wartość Kryzys wartości 09 listopad 2017 UMCS Lublin
 • Die Rezeption der politischen ind konstitutionellen Denkens von Ernst-Wolfgang Bockenforde in Polen Die Rezeption der Arbeiten Ernst-Wolfgang Böckenfördes in Vergleichender Perspektive (Polen, Italien, Lateinamerika, Frankreich, Korea, Japan) 14 luty 2019 Getynga (Niemcy) Georg-August-Universität Göttingen
 • Überfluss, Überdruss, Hass und Narziss Pluralismus und interdisziplinäre Perspektiven - Philosophische Untersuchungen in einer sich rasch verändernden Welt 16 listopad 2018 Graz, Austria, Karl-Franzens-Universität Graz
 • An Attempt to Overcome the World of Consumerism? Economy of desire. Beyond Secular Faith 21 czerwiec 2018 Granada, Hiszpania, 21-25.06.18 IFES
 • Die Rezeption der politischen ind konstitutionellen Denkens von Ernst-Wolfgang Bockenforde in Polen Die Rezeption der Werke Ernst-Wolfgang Böckenförde in vergleichender Perspektive 14 luty 2019 Getynga (Niemcy) Georg-August-Universität Göttingen
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl